Sojuszami na rzecz Umiejętności Sektorowych

Sojusze Blueprint

Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności jest jedną z kluczowych inicjatyw nowej agendy umiejętności dla Europy.

Zgodnie z planem zainteresowane strony współpracują w ramach partnerstw sektorowych, zwanych również Sojuszami na rzecz Umiejętności Sektorowych, w celu opracowania i wdrożenia strategii eliminowania niedoborów umiejętności w tych sektorach. Te partnerstwa branżowe skupiają kluczowych interesariuszy, w tym: biznes, związki zawodowe, instytucje badawcze, instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz władze publiczne.

Celem planu jest rozwiązanie problemu niedoborów umiejętności i bezrobocia poprzez:

 • Zbieranie informacji na potrzeby europejskiej panoramy umiejętności.
 • Opracowanie strategii umiejętności sektorowych.
 • Opracowywanie profili zawodowych, programów i kwalifikacji zawodowych.
 • Opracowanie długoterminowego planu działania, który zostanie wdrożony na poziomie krajowym i regionalnym.
 • Promowanie wykorzystywania narzędzi UE, takich jak:
  • Europejskie ramy kwalifikacji (EQF).
  • Europejskie umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody (ESCO).
  • Europass.
  • Europejski system punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).
  • Europejskie zapewnienie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET).

Plan opiera się na wcześniejszych pracach Komisji Europejskiej i partnerów sektorowych w celu wyeliminowania niedoborów umiejętności w sektorach, w szczególności w europejskich Radach sektorowych ds. umiejetności i Sojuszach na rzecz umiejętności sektorowych Erasmus +.

null
Blueprint dla Współpracy Sektorowej w obszarze Umiejetności (w pigułce)
Pobierz
Blueprint dla Współpracy Sektorowej w obszarze Umiejetności Fala 2
Pobierz

Bioekonomia, nowe technologie i innowacje w rolnictwie

Baterie dla elektromobilności

Technologie obronne

Łańcuch wartości energii – cyfryzacja

Przemysł energochłonny / symbioza przemysłowa

Produkcja i projektowanie mikroelektroniki

Blockchain

Dziedzictwo kulturowe

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Zaopatrzenie kolejowe i branża transportowa

Przedsiębiorstwa społeczne integrujące przez pracę

Usługi miękkie