Projekt

Wyniki

Główną zaletą wdrożenia obecnego projektu jest to, że łączy on branżę budowlaną i specjalistów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w celu ustalenia strategicznego podejścia na nadchodzące lata. Celem tego połączenia jest odpowiedź na niedobory w zakresie umiejetnosci pracowników sektora oraz dopasowanie umiejętności pracowników do potrzeb i wymagań rynku pracy. Ta nowa strategia będzie ściśle powiązana z ogólną strategią rozwoju europejskiego przemysłu budowlanego i będzie stanowić uzupełnienie innych inicjatyw i środków wdrazanych w tym sektorze.

Analiza PESTLE

Raport nt politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych i środowiskowych zmiennych, które mogą mieć wpływ na przemysł budowlany i (w związku z tym) na niedobory w zakresie umiejetnosci, luki i niedopasowania.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Raport na temat status quo w dziedzinie umiejętności sektorowych

Raport  na temat aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie umiejętności sektorowych branży budowlanej, pokazujący: rozbieżność między obecnymi i przyszłymi umiejętnościami, w celu ustalenia potrzeb szkoleniowych pracowników sektora w krótkim i średnim okresie; oszacowanie liczby pracowników do przeszkolenia oraz profilu zawodowego; oraz środki, zalecenia, działania itp. dotyczące wdrożenia Blueprint.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Harmonogram i plan działań

Raport typu roadmap (mapa drogowa) z określonymi strategiami, działaniami i planami które należy zastosować w celu dostosowania aktualnej oferty do zapotrzebowania na umiejętności. Oferta będzie zgodna z Sektorową Strategią Umiejetności, która będzie również podstawowym elementem wdrażania planu dla branży budowlanej (Blueprint).

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Mapa interaktywna

Zasoby cyfrowe zawierające zbiór dobrych praktyk i / lub innowacyjnych inicjatyw, które zajmują się lukami i niedopasowaniami kompetencyjnymi, a także najlepsze praktyki umożliwiające czerpanie korzyści z finansowania UE celem wspierania różnych ścieżek kariery, projektów mobilności, możliwości dla przedsiębiorców itp.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Nowe programy szkoleniowe i kursy online

Nowe programy szkoleniowe zostaną opracowane w celu aktualizacji oferty VET dla uczniów i pracowników branży budowlanej w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej i cyfryzacji. Ponadto, seria kursów online dotyczących tych tematów będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób (uczniów, pracowników, trenerów, urzędników VET, itp.).

Dostępne we wrześniu 2021 r

Obserwatorium

Narzędzie internetowe do przewidywania potrzeb w zakresie umiejętności przy użyciu metodologii Big Data na poziomie krajowym i regionalnym, poprzez połączenie informacji pochodzących ze źródeł pierwotnych (ankiety) i wtórnych. Narzędzie to wesprze partnerów w podejmowaniu decyzji dotyczących oferty szkoleniowej.

Dostępne od czerwca 2021

Raport dotyczący zawodów i kwalifikacji, które będą podlegały modernizacji

Raport z analizy porównawczej zawierający relacje umiejętności i kompetencji (szczególnie związanych z Efektywnością Energetyczną, Gospodarką Cyrkularną i Cyfryzacją), które muszą być włączone do sektorowego procesu podnoszenia kwalifikacji w odpowiednich profilach zawodowych.

Dostępne w grudniu 2021 r

Krajowe sprawozdania z modernizacji profili zawodowych

Końcowe sprawozdania krajowe dotyczące profili zawodowych, które powinny zostać zaktualizowane na poziomie krajowym, w tym odpowiednich sektorowych profili zawodowych wraz z oceną konieczności aktualizacji w celu wsparcia procesu podnoszenia kwalifikacji.

Dostępne od grudnia 2021 r

Materiały kampanii

Internetowe materiały informacyjne i popularyzatorskie, których celem jest zwiększenie atrakcyjności branży budowlanej.

Dostępne od sierpnia 2022

Model Quintuple Helix i Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych

Raport według kryteriów modelu Quintuple Helix, który pomoże stworzyć Sojusz na rzecz Umiejętności Sektorowych (SSA) i wdrożyć Blueprint w systematyczny sposób, gwarantując zaangażowanie i poparcie kluczowych interesariuszy, a także długoletnie istnienie Sojuszu.

Dostępne od grudnia 2022

Raporty z wydarzeń i imprez wspierających

Po każdym seminarium wspierającym projekt, które odbędzie się w każdym kraju uczestniczącym, partner-gospodarz sporządzi raport z uzyskanymi wynikami.

Dostępne od grudnia 2021

Portal SSA

Strona internetowa, na której będą dostępne wszystkie efekty projektu, w tym opracowane narzędzia internetowe, takie jak mapa interaktywna i Obserwatorium, informacje o nowościach i wydarzeniach, połączenie z mediami społecznościowymi itp. Będzie również zawierała platformę do współpracy w ramach SSA, której celem będzie zebranie w jednym miejscu odpowiednich interesariuszy, którzy pomogą zdefiniować i wdrożyć Blueprint.

Dostępne. Odwiedź stronę Construction Blueprint!

Rozpowszechnianie

Działania upowszechniające i działania prowadzone przez partnerów: biuletyny cyfrowe, informacje o projektach na stronach partnerów, artykuły w czasopismach branżowych, publikacje na kongresach, ukierunkowane wysyłanie e-maili itp.

W trakcie trwania projektu

Kampania reklamowa

Kilka elementów reklamowych, które w żywy i obrazowy sposób poinformują o działaniach i wynikach projektu: ulotki, plakaty, naklejki itp.

W trakcie trwania projektu

Dni informacyjne

W czasie trwania projektu zorganizowanych zostanie kilka dni informacyjnych w celu poinformowania zainteresowanych o projekcie i bieżących rezultatach, a także zacieśnienia sojuszu między partnerami projektu i odpowiednimi interesariuszami.

W trakcie trwania projektu

Raport o rozpowszechnianiu

Raport z prezentacji projektu wykonanych przez partnerów w sieciach międzynarodowych.

Dostępne od grudnia 2022

Końcowy « dzień upowszechniania »

Końcowe wydarzenie zamykające projekt i informujące wszystkich interesariuszy o wynikach uzyskanych po realizacji projektu. Po nim zostanie sporządzony raport zawierający prezentacje, listę uczestników, wyniki warsztatów, zdjęcia z wydarzenia itp.

Dostępne od grudnia 2022

Menu