Wyniki

Główną zaletą wdrożenia obecnego projektu jest to, że łączy on branżę budowlaną i specjalistów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w celu ustalenia strategicznego podejścia na nadchodzące lata. Celem tego połączenia jest odpowiedź na niedobory w zakresie umiejetnosci pracowników sektora oraz dopasowanie umiejętności pracowników do potrzeb i wymagań rynku pracy. Ta nowa strategia będzie ściśle powiązana z ogólną strategią rozwoju europejskiego przemysłu budowlanego i będzie stanowić uzupełnienie innych inicjatyw i środków wdrazanych w tym sektorze.

Analiza PESTLE

Raport nt politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych i środowiskowych zmiennych, które mogą mieć wpływ na przemysł budowlany i (w związku z tym) na niedobory w zakresie umiejetnosci, luki i niedopasowania.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Raport na temat status quo w dziedzinie umiejętności sektorowych

Raport  na temat aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie umiejętności sektorowych branży budowlanej, pokazujący: rozbieżność między obecnymi i przyszłymi umiejętnościami, w celu ustalenia potrzeb szkoleniowych pracowników sektora w krótkim i średnim okresie; oszacowanie liczby pracowników do przeszkolenia oraz profilu zawodowego; oraz środki, zalecenia, działania itp. dotyczące wdrożenia Blueprint.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

*Dokument uzupełniający do raportu o statusie quo

Raport z analizy potrzeb w zakresie umiejętności w branży budowlanej

Raport na temat potrzeb w zakresie umiejętności zidentyfikowanych w krajach konsorcjum, szczególnie w dziedzinie efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej i cyfryzacji.

Dostępne (po angielsku), kliknij tutaj aby zobaczyć!

Harmonogram i plan działań

Raport typu roadmap (mapa drogowa) z określonymi strategiami, działaniami i planami które należy zastosować w celu dostosowania aktualnej oferty do zapotrzebowania na umiejętności. Oferta będzie zgodna z Sektorową Strategią Umiejetności, która będzie również podstawowym elementem wdrażania planu dla branży budowlanej (Blueprint).

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Mapa interaktywna

Zasoby cyfrowe zawierające zbiór dobrych praktyk i / lub innowacyjnych inicjatyw, które zajmują się lukami i niedopasowaniami kompetencyjnymi, a także najlepsze praktyki umożliwiające czerpanie korzyści z finansowania UE celem wspierania różnych ścieżek kariery, projektów mobilności, możliwości dla przedsiębiorców itp.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Kursy online

Seria kursów online dotyczących efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej i cyfryzacji, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych osób (studentów, pracowników, trenerów, urzędników VET itp.).

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Nowe programy szkoleniowe

Nowe programy szkoleniowe zostaną opracowane w celu aktualizacji oferty VET dla uczniów i pracowników branży budowlanej w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej i cyfryzacji.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Umiejętności potrzebne w firmach europejskich

Wyniki pierwszej edycji badania z odpowiedziami blisko 2000 europejskich firm z sektora budowlanego na temat umiejętności, na które jest największe zapotrzebowanie.

Dostępne! Wyniki zapotrzebowania na umiejętności w 3 tematach

Dostępne! Wyniki zapotrzebowania na umiejętności przekrojowe

Obserwatorium

Narzędzie internetowe do przewidywania potrzeb w zakresie umiejętności na poziomie europejskim i krajowym, poprzez połączenie informacji pochodzących ze źródeł pierwotnych (ankieta) i wtórnych. Narzędzie to będzie wspierać partnerów w podejmowaniu decyzji dotyczących oferty szkoleniowej.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Raport dotyczący zawodów i kwalifikacji, które będą podlegały modernizacji

Raport z analizy porównawczej zawierający relacje umiejętności i kompetencji (szczególnie związanych z Efektywnością Energetyczną, Gospodarką Cyrkularną i Cyfryzacją), które muszą być włączone do sektorowego procesu podnoszenia kwalifikacji w odpowiednich profilach zawodowych.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Krajowe sprawozdania z modernizacji profili zawodowych

Końcowe sprawozdania krajowe dotyczące profili zawodowych, które powinny zostać zaktualizowane na poziomie krajowym, w tym odpowiednich sektorowych profili zawodowych wraz z oceną konieczności aktualizacji w celu wsparcia procesu podnoszenia kwalifikacji.

Dostępne. Kliknij tutaj aby zobaczyć!

Materiały popularyzatorskie

Materiały promocyjne mające na celu wzmocnienie i zwiększenie atrakcyjności branży budowlanej.

Dostępne. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej!

Końcowy « dzień upowszechniania »

Impreza zamykająca w Brukseli, podczas której zaprezentowano wszystkie rezultaty i dobre praktyki projektu.

22 lutego 2023 roku. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej!