Obserwatorium

Narzędzie internetowe do przewidywania potrzeb w zakresie umiejętności na poziomie europejskim i krajowym, poprzez połączenie informacji pochodzących ze źródeł pierwotnych (ankieta) i wtórnych. Narzędzie to będzie wspierać partnerów w podejmowaniu decyzji dotyczących oferty szkoleniowej.

Dostępne od marca 2023 r.

Inne Obserwatoria

European Construction Sector Observatory (ECSO)

Jest to inicjatywa w ramach COSME – unijnego programu na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) -. Regularnie analizuje i przeprowadza oceny porównawcze sektora budowlanego we wszystkich 27 krajach UE i Wielkiej Brytanii – mając na celu informowanie europejskich decydentów i interesariuszy na bieżąco o warunkach rynkowych i zmianach prawnych.

Obserwatorium budowlane Fundación Laboral de la Construcción

Przestrzeń do debaty i wymiany refleksji z przedstawicielami społecznymi, instytucjami, organizacjami i dowolnymi grupami interesu z hiszpańskiego sektora budowlanego, będąca miejscem spotkań profesjonalistów i znaczących podmiotów z sektora budowlanego.

EU Building Stock Observatory (Obserwatorium Zasobów Budowlanych UE)

BSO zawiera bazę danych, narzędzie do mapowania danych i arkusze informacyjne do monitorowania charakterystyki energetycznej budynków w całej Europie. Obejmuje szeroki zakres tematów związanych z energią i dostarcza informacji o zasobach budowlanych, zużyciu energii, elementach budynków i zainstalowanych systemach technicznych budynku, świadectwach charakterystyki energetycznej, budynkach o niemal zerowym zużyciu energii i stanach renowacji, ale także o obszarach takich jak ubóstwo energetyczne i aspekty finansowe.

EU Energy Poverty Observatory (EPOV) (Obserwatorium Ubostwa Energetycznego UE)

Obserwatorium ubóstwa energetycznego UE (EPOV) to ekscytująca nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma pomóc państwom członkowskim w walce z ubóstwem energetycznym. Istnieje po to, aby ulepszyć pomiar, monitorowanie i wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie ubóstwa energetycznego.