Etapy

W trakcie trwania projektu partnerstwo rozwinie kilka faz, aby osiągnąć cele i uzyskać rezultaty, które wspierają główny cel: Nowe sektorowe podejście strategiczne do współpracy w zakresie umiejętności w branży budowlanej.

Status quo budownictwa europejskiego określa aktualny scenariusz dotyczący kilku czynników, które mogą wpływać na pojawienie się potrzeb w zakresie umiejętności, mających wpływ na aktualny stan ram kwalifikacji, a także na kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) oferowane w każdym kraju. Pierwsza faza ma na celu dostarczenie bardzo cennych informacji, które będą podstawą do zdefiniowania kluczowych elementów poprzez stworzenie « Mapy Drogowej » i Planu działania, które będą kształtować pierwsze podejście do ustanowienia Strategii Umiejętności Sektorowych.

1. Status Quo w Budownictwie i Sektorowa Strategia Umiejętności

Po zdefiniowaniu status quo i opracowaniu harmonogramu działania, nadszedł czas na kreację strategii i przedstawienie jej poprzez identyfikację, wyszczególnienie i promowanie konkretnych przykładów i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw na szczeblu krajowym i regionalnym, mających na celu rozwiązanie problemu niedoborów i niedopasowania umiejętności. Celem tej fazy będzie również zaprojektowanie i wdrożenie serii nowych programów szkoleniowych w zakresie efektywności energetycznej, cyfryzacji i gospodarki cyrkulacyjnej dla pracowników budowlanych.

2. Umożliwienie tworzenia ponadnarodowych nowych umiejętności w całym sektorze

Na tym etapie proponuje się stworzenie narzędzia, które będzie uzupełnieniem Europejskiego Obserwatorium Sektora Budowlanego (ECSO), które dzięki metodologii Big Data będzie w stanie przewidywać zapotrzebowanie na umiejętności na poziomie krajowym / regionalnym.

3. WatchTower (Wieża Obserwacyjna) - narzędzie analizy potrzeb kompetencyjnych w sektorze budowlanym

Zostanie przeprowadzona identyfikacja profili zawodowych w celu ich aktualizacji pod kątem umiejętności związanych z Efektywnością Energetyczną, Cyfryzacją i Gospodarką Cyrkularną.

4. Identyfikacja zawodów, które mają zostać zaktualizowane

Projekt Construction Blueprint ma na celu stworzenie bardziej pozytywnego wizerunku branży budowlanej. Aby osiągnąć ten cel i przekształcić budownictwo w obiecującą ścieżkę kariery, partnerstwo proponuje podjęcie działań promujących atrakcyjność branży budowlanej wśród młodzieży i zwłaszcza wśród kobiet, oraz znalezienie rozwiązań ułatwiających mobilność w Europie.

5. Kampanie informacyjne dla branży budowlanej

Niewątpliwie podstawowym warunkiem trwałego wdrożenia Blueprint w branży budowlanej jest posiadanie silnego Sojuszu na rzecz Umiejętności Sektorowych. W tym celu partnerstwo realizuje projekt w ramach koncepcji Modelu Innowacji Quintuple Helix, który opiera się na zaangażowaniu i interakcjach głównych graczy rynkowych wykorzystujących swoje umiejętności przy podejściu holistycznym.

6. Sojusz Umiejętności Sektorowych i wdrożenie Blueprint
 • 1. Construction Status Quo and Sectorial Skills Strategy

  The Status Quo of the European Construction determines the current scenario regarding several factors that are likely impelling the appearance of skills needs, influencing the current status of the qualification frameworks as well as affecting the Vocational Education and Training (VET) offered in each country. The first phase aims to provide very valuable information that will be the fundamental basis for defining the key elements through the creation of a Roadmap and an Action Plan, which will shape the first approach concerning the setting up of the Sectoral Skills Strategy.

 • 2. Enabling transnational sector-wide new skills

  Once the Status Quo has been defined and the Roadmap have been drafted, is time to sustaining and exemplifying the Strategy, by identifying, detailing and promoting concrete examples and good practices of policies and initiatives at national and regional level aiming at addressing skills shortages and mismatches as well as fostering multi-stakeholder partnerships. Also, the goal of this phase will be to design and deploy a new training action needed for raising awareness concerning trending topics, which will surely affect the Construction industry: Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy for Construction workers.

 • 3. WatchTower of skills needs in the construction industry

  During this phase it is proposed to create a tool that will be complementary to the European Construction Sector Observatory (ECSO), which by using a Big Data methodology will be able to anticipate skills needs at national/regional level.

 • 4. Study on occupational profiles and qualifications

  According to phase 2, the partnership will update occupational profiles, qualifications and training influenced by new tendencies (in the Construction industry topics such as Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy are a must) to cover detected skills. It is absolutely necessary to define a tailored methodology to carry out a periodic revision as well as defining priorities to eventually review existing qualifications.

 • 5. Outreach campaign for the Construction industry

  The Construction Blueprint project intends to generate a more positive image of the Construction industry. To achieve this goal and to transform construction into a career opportunity, the partnership proposes to carry out actions to promote the attractiveness of the Construction industry among youngsters and particularly among women, and identifying solutions to facilitate the mobility in Europe.

 • 6. Sector Skills Alliance and deployment of the Blueprint

  Doubtless, the essential condition to get a sound implementation of the Skills Blueprint in the Construction industry is to have a strong Sector Skills Alliance, which starts from the partnership. For this, the partnership undertakes the project under the concept of Quintuple Helix innovation Model, which is based on the involvement and interaction of main market players (Education-Economic-Political-Environment-Civil Society/Cultural) taking up opportunities to make the best of their talents from a holistic approach.