Możliwości UE

______

UE zapewnia finansowanie szeregu projektów i programów, obejmujących wiele różnych obszarów i tematów, w tym sektora budowlanego. Sektor budowlany to jeden z 18 kluczowych sektorów, na których skupia się UE.  

Firma lub organizacja jest mile widziana, gdy ma pomysł na projekt i we współpracy z innymi firmami lub organizacjami tworzy konsorcjum w celu ubiegania się o fundusze z UE, aby go zrealizować. 

Porady ogólne: 

 • Starannie wybierz fundusz, z którego chcesz skorzystać. 
 • Dostosuj swój pomysł na projekt do priorytetów UE i konkretnego funduszu. 
 • Rzuć wyzwanie własnemu pomysłowi. Sprawdź, jak go zrealizować. 
 • Sprawdź kwalifikowalność. 
 • Zbuduj odpowiednie konsorcjum. 
 • Wybierz właściwych partnerów. 
 • Zaangażuj doświadczonych partnerów z różnych krajów. 
 • Nie przeceniaj swoich możliwości. 
 • Pamiętaj, że Twój projekt musi przedstawiać wyjątkową wartość unijną. 

Poniżej znajdziesz najistotniejsze możliwości finansowania ze środków UE. 

Erasmus+ to jeden z największych programów UE, nie tylko pod względem budżetu (szacowany budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 mld euro), ale też pod względem rodzaju projektów i współpracy, którą rozwija. 

Zapewnia on możliwości współpracy i mobilności w następujących obszarach: 

 • Szkolnictwo wyższe 
 • Kształcenie i szkolenie branżowe 
 • Edukacja szkolna (w tym wczesna edukacja i opieka nad dziećmi) 
 • Kształcenie dorosłych 
 • Młodzież 
 • Sport 

Podmioty z sektora budowlanego mogą tworzyć lub przyłączać się do projektów koncentrujących się na mobilności (sprawdź unijne mechanizmy finansowania) oraz na kształceniu branżowym (np. projekt Construction Blueprint) lub mogą zostać partnerami innych podmiotów w projektach związanych z sektorem w różny sposób (np. projekt dotyczący wsparcia lub rozwoju obiektów sportowych bardziej dostępnych dla niepełnosprawnych w ramach priorytetu sport). 

Komisja Europejska zawsze poszukuje innowacyjnych pomysłów o praktycznym wpływie społecznym, które można realizować w ramach współpracy międzysektorowej. Program na lata 2021-2027 w szczególności kładzie silny nacisk na włączenie społeczne, przemiany ekologiczne i cyfrowe oraz promowanie uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym. 

Tutaj znajdziesz przewodnik po programie oraz wszystkie rodzaje projektów i możliwości finansowania. Można je składać przez aplikacje centralne lub w agencjach narodowych.  

Finansowanie waha się od 30 000 EUR (partnerstwa na małą skalę) do 4 000 000 EUR (współpraca na rzecz doskonałości). 

Pamiętaj, że Komisja Europejska wspiera projekty w krajach spoza UE. Przyjrzyj się im tutaj. 

PORADA A! 

Jeśli Twoja organizacja ma małe doświadczenie w projektach finansowanych przez UE, złóż wniosek na małą skalę, najlepiej z bardziej doświadczonym partnerem. 

Szukaj konkretnych propozycji składania wniosków o dofinansowanie przy użyciu odpowiednich słów kluczowych i filtrów tutaj. 

 

Horyzont Europa to jeden z najciekawszych i najbardziej wymagających programów finansowania UE.  W projekcie mogą uczestniczyć osoby prawne z UE i krajów stowarzyszonych. 

To najważniejszy unijny program finansowania badań i innowacji, którego budżet wynosi 95,5 mld euro. 

Program ułatwia współpracę i wzmacnia wpływ badań oraz innowacji na opracowywanie, wspieranie i wdrażanie polityki UE przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom. Wspiera tworzenie i lepszą wymianę doskonałej wiedzy i technologii. 

Jednym z jego priorytetów jest zmiana klimatu oraz realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także pobudzenie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego UE. 

Program Horyzont Europa sprzyja współpracy między wyjątkowymi instytutami badawczymi a podmiotami będącymi użytkownikami końcowymi, promując obiektywne i ambitne partnerstwa z przemysłem wspierającym cele polityki UE. 

 

Sektor budowlany odgrywa kluczową rolę w odwróceniu zmian klimatycznych i wspieraniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Projekt Construction Blueprint dotyczy trzech z wielu dziedzin, wokół których można budować projekt w ramach programu Horyzont Europa (Efektywność Energetyczna, Cyfryzacja, Gospodarka Cyrkularna). 

PORADA B! 

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że stanowisz część silnego konsorcjum ekspertów. Sprawdź poprzednie projekty tutaj, aby się zainspirować i lepiej zrozumieć swój projekt. 

Szukaj konkretnych propozycji składania wniosków o dofinansowanie przy użyciu odpowiednich słów kluczowych i filtrówtutaj. 

 

Interreg Europa to współfinansowany przez Unię Europejską (70-80%) program współpracy międzyregionalnej o budżecie 379 mln euro na 4-letnie projekty. 

Program przyczynia się do realizacji wszystkich priorytetów UE i dąży do lepszego zarządzania regionem przez budowanie potencjału. 

 

Projekty związane z sektorem budowlanym dotyczą wszystkich powyższych kategorii, od inteligentnego i zielonego budownictwa po infrastrukturę, która dotyczy bardziej społecznych kwestii. 

Strona internetowa programu przyjaźnie wita i wspiera potencjalnych wnioskodawców i pomaga im tworzyć udane konsorcja. 

 Więcej informacji znajdziesz w podręczniku programu. 

PORADA C! 

Program Interreg Europa to tylko jeden z wielu programów wspierających projekty transgraniczne i regionalne w całej Europie. Znajdziesz je wszystkie tutaj 

Europejski Fundusz Społeczny Plus to program o wartości 99 mld euro, mający na celu zwiększenie spójności społecznej Europy i jej krajów członkowskich. 

Dzieli się na: 

  1. EFS+ w partnerstwie  
  1. EFS+ bezpośredni (program EaSI)  
  1. EFS Innowacje społeczne+  

W ramach głównych priorytetów EFS+ koncentruje się szczególnie na projektach związanych z infrastrukturą o dużym znaczeniu, w tym budynkach, drogach itp., związanych z branżą budowlaną. 

PORADA D! 

Nie zawsze trzeba być podmiotem działającym na poziomie europejskim lub rozwijać współpracę na poziomie UE, aby uzyskać dostęp do funduszy. Wiele możliwości finansowania ze środków UE jest zarządzanych przez władze krajowe lub regionalne. 

Organizacje i osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie z EFS+ lub chcące złożyć propozycję projektu, powinny zapoznać się z krajowymi/regionalnymi portalami EFS+. Linki do portali można znaleźć na stronach krajowych, na których znajdują się dane kontaktowe do instytucji zarządzających EFS+. 

Program LIFE to unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. 

Posiada 4 główne tematy związane z: 

Bliski związek między sektorem budowlanym a środowiskiem może prowadzić do realizacji szeregu projektów, które mogą być objęte programem LIFE, od zielonego budownictwa po techniki przyjazne środowisku, takie jak gospodarka cyrkularna. Jeśli posiadasz rozwiązanie lub pomysł z zakresu czystych technologii, koniecznie sprawdź program LIFE. 

PORADA E!  

Nie musisz być dużym podmiotem, aby uzyskać dostęp do możliwości finansowania ze środków UE. Wiele funduszy unijnych wspiera MŚP. 

Program LIFE nie jest wyjątkiem – więcej informacji tutaj. 

Program LIFE wspiera różne rodzaje dotacji: 

 • Projekty działań standardowych (SAP) 
 • Strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP) 
 • Strategiczne projekty zintegrowane (SIP) 
 • Projekty wsparcia technicznego (TA) 
 • Inne dotacje na działania (OAG) 
 • Dotacje operacyjne (OG) 

Wejdź w poniższy link, aby sprawdzić nowe oferty i uzyskać wsparcie dla swojego wniosku. 

Propozycje składania wniosków 

Wsparcie dla wnioskodawców 

The EMFF fund

 • helps fishers adapt to sustainable fishing
 • supports coastal communities in diversifying their economies
 • finances projects that create new jobs and improve quality of life along European coasts
 • supports sustainable aquaculture developments
 • makes it easier for applicants to access financing
 • supports the implementation of the maritime policy

For the next long-term EU budget 2021-2027, the Commission is proposing €6.14 billion under a simpler, more flexible fund for European fisheries and the maritime economy.

The construction sector is not far away from the maritime economy. Shipwrecks, ports, any infrastructures on, under, or by the sea, can be used as the center or a part of a project.

TIP F!

Keep your minds open. The project idea can be oriented in other sectors, fields, or results. A construction organization should only be able to play a key role to the submitted project. Seek collaborations even to the most irrelevant fields.

Tymczasowy instrument naprawy gospodarczej: Instrument Odbudowy i Zwiększania Odporności to kluczowy instrument UE, dzięki któremu ma ona wyjść z obecnego kryzysu silniejsza i bardziej odporna. 

 

Rozwija się on wokół sześciu głównych filarów: 

 • Zielona transformacja 
 • Transformacja cyfrowa 
 • Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy 
 • Spójność społeczna i terytorialna 
 • Zdrowie oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna 
 • Polityka dla następnego pokolenia. 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności silnie wiąże się z krajowymi planami odbudowy i zwiększania odporności. Sprawdź ten instrument w Twoim kraju i uzyskaj więcej informacji o tym, jak możesz być jego częścią. 

PORADA G! 

Twój pomysł na projekt musi odnosić się do jednej lub więcej prawdziwej potrzeby i wyzwania, które mogą być bieżące, jak i nadchodzące. Im więcej korzyści z twojego pomysłu na projekt, tym bardziej atrakcyjny będzie do uzyskania finansowania i realizacji.