Δέσμευση της ΕΕ για μαθητεία

Γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία, υπογράφοντας τη δέσμευση για μαθητεία για τον κατασκευαστικό κλάδο του αύριο, ΣΗΜΕΡΑ! 

Κατασκευαστικό σχέδιο. Σχέδιο δεξιοτήτων για την κατασκευαστική βιομηχανία ενθαρρύνει 

  • Επαγγελματικές οργανώσεις 
  • Συνδικάτα οικοδόμων 
  • Βιομηχανικά, εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια 
  • Πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Να υπογράψει μια δέσμευση για μαθητεία για τον κατασκευαστικό κλάδο του αύριο. 

Οι εταιρείες ή/και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να αναλάβουν μια δέσμευση θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης. 

Ποιες είναι οι θέσεις μαθητείας για τον κατασκευαστικό κλάδο του αύριο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Κατασκευές 2020 «Στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή εκστρατεία που απευθύνεται στον κατασκευαστικό τομέα για την προσέλκυση νέων ταλέντων και τη βελτίωση της εικόνας του τομέα. 

Μεταξύ άλλων, στοχεύει επίσης στο να ενθαρρύνει τον κατασκευαστικό κλάδο να προσφέρει περισσότερες και καλύτερες θέσεις μαθητείας. 

Οι δεσμεύσεις είναι υποχρεώσεις σημαντικών εταιρειών και οργανισμών που δηλώνουν τη βούληση και την υποχρέωσή τους στα παρακάτω: 

  • Αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων μαθητείας στον κατασκευαστικό τομέα 
  • Εισαγωγή στοιχείων κατάρτισης σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης στον τομέα των κατασκευών και/ή σχολεία που δεν έχουν συμμετάσχει προηγουμένως σε τέτοια προγράμματα 
  • Ενίσχυση της ειδικής κατάρτισης στον κατασκευαστικό τομέα, όπως για την ενεργειακή απόδοση, την αποδοτικότητα των πόρων ή την ψηφιακή οικονομία 
  • Μεταφορά προγραμμάτων μαθητείας που έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε μια χώρα/περιοχή σε άλλη χώρα/περιοχή όπου δεν χρησιμοποιείται τέτοιο πρόγραμμα 
  • Βελτίωση των υφιστάμενων μοντέλων μαθητείας, τόσο των γενικών συστημάτων που εφαρμόζονται σε μια χώρα/περιοχή όσο και των ειδικών συστημάτων σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η προβολή των εν λόγω μοντέλων κατάρτισης μαθητείας.  

Γιατί να υπογράψετε μια δέσμευση; 

Ο κατασκευαστικός τομέας έχει ανάγκη να συνεργαστεί για τις δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο και να υποστηρίξει την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες και των δεξιοτήτων που παρέχονται από τα κέντρα κατάρτισης. Η συμμετοχή και η υποστήριξη της Μαθητείας για τον κατασκευαστικό κλάδο του αύριο είναι σημαντική για την ανάπτυξη μιας νέας τομεακής στρατηγικής προσέγγισης στον τομέα, που θα οδηγήσει σε αυτό. 

Εκτός αυτού, η δέσμευση της εταιρείας σας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να προωθήσετε τις αξίες και την προσπάθεια της εταιρείας/του οργανισμού σας. Η δέσμευσή σας θα γίνει ορατή σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση με άλλες εταιρείες και οργανισμούς, για την προώθηση της συνεργασίας σε μελλοντικά έργα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Δείτε άλλες δεσμεύσεις εδώ για να εμπνευστείτε. 

Μπορείτε να αναζητήσετε τις δεσμεύσεις της EAfA με βάση τον «Τύπο οργανισμού», τον «Στόχο» και τον «Τομέα». 

Πώς να υπογράψετε μια δέσμευση; 

Η υπογραφή μιας δέσμευσης είναι αρκετά εύκολη. 

Συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης δέσμευσης και επιστρέψτε το στη διεύθυνση empl-eafa@ec.europa.eu. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε πάντα να επισκεφθείτε το https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en .