Εταιρικό Σχήμα

Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία συγκεντρώνει τρεις κλαδικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μαζί με εννέα εθνικούς κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τον κλάδο και δώδεκα φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονιστής Έργου

Το Fundación Laboral de la Construcción (Ίδρυμα Εργασίας για τον Κατασκευαστικό Κλάδο) της Ισπανίας είναι η οντότητα που ηγείται αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής πρωτοβουλίας.

Κλαδικοί Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

Τρεις οργανισμοί εκπροσωπούν μέρος της κατασκευαστικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εθνικοί Εκπρόσωποι του Κατασκευαστικού κλάδου

Εννέα φορείς αποτελούν τις πιο αντιπροσωπευτικές Ενώσεις εργοδοτών του Κατασκευαστικού κλάδου στις αντίστοιχες χώρες τους.

Πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δώδεκα πάροχοι ΕΕΚ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφοράς στον κατασκευαστικό κλάδο στις αντίστοιχες χώρες.