Slide
Το Έργο

Φάσεις Έργου

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάφορες φάσεις με σκοπό την επίτευξη των στόχων του και κυρίως τη δημιουργία της Νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων στην Κατασκευαστική Βιομηχανία.

Η υφιστάμενη κατάσταση του Κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη καθορίζει τους διάφορους παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν τις ανάγκες σε δεξιότητες στον κλάδο, επηρεάζοντας αντιστοίχως την τρέχουσα κατάσταση του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων καθώς και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) που προσφέρεται σε κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη φάση στοχεύει στην παροχή πολύτιμης πληροφόρησης που θα θεμελιώσει τη βάση για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων για τη δημιουργία του Χάρτη ενός Σχεδίου Δράσης το οποίο θα διαμορφώσει την αρχική προσέγγιση σχετικά με τη χάραξη της Στρατηγικής Τομεακών Δεξιοτήτων.

1. Υφιστάμενη κατάσταση στον Κατασκευαστικό κλάδο και Στρατηγική Τομεακών Δεξιοτήτων

Μόλις προσδιοριστεί η υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο και καταρτιστεί ο Χάρτης για το Σχέδιο Δράσης, θα προσδιοριστεί η Στρατηγική, εντοπίζοντας, αναλύοντας και προωθώντας συγκεκριμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές πολιτικών και πρωτοβουλιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας επαγγελματικών προσόντων και αναντιστοιχιών καθώς και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ πολλαπλών stakeholders. Επίσης, ο στόχος της φάσης αυτής θα είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας νέας εκπαιδευτικής δράσης που θα αποσκοπεί στην αύξηση της  ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τις τάσεις του κλάδου και τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κατασκευαστική βιομηχανία: Ενεργειακή απόδοση, Ψηφιοποίηση και Κυκλική οικονομία για τους εργαζόμενους του κλάδου.

2. Ενεργοποίηση νέων τομεακών δεξιοτήτων σε διεθνές επίπεδο

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής προτείνεται να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα είναι συμπληρωματικό με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κατασκευαστικού κλάδου (ECSO), το οποίο, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία Big Data, θα είναι σε θέση να προβλέψει τις απαιτούμενες δεξιότητες σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο.

3. “Πύργος παρακολούθησης” (Watch Tower) απαιτούμενων δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο

Κατά με τη φάση 2, η σύμπραξη θα επικαιροποιήσει τα επαγγελματικά προφίλ, τα προσόντα και τις ανάγκες κατάρτισης σύμφωνα με τις νέες τάσεις της Κατασκευαστικής βιομηχανίας (σε θέματα όπως  η Eνεργειακή Aπόδοση, η Ψηφιοποίηση και η Κυκλική Οικονομία) ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες για νέες δεξιότητες. Είναι απολύτως απαραίτητο να καθοριστεί μια προσαρμοσμένη μεθοδολογία για τη διεξαγωγή περιοδικής αναθεώρησης, καθώς και να καθοριστούν προτεραιότητες για την τελική αναθεώρηση των υφιστάμενων επαγγελματικών προσόντων.

4. Μελέτη επαγγελματικών προφίλ και προσόντων

Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για τον Κατασκευαστικό κλάδο σκοπεύει στην ενίσχυση της θετικής εικόνας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να αναδείξει ο κλάδος  ευκαιρίες καριέρας, η σύμπραξη προτείνει τη διεξαγωγή δράσεων για την προώθηση της ελκυστικότητας της κατασκευαστικής βιομηχανίας μεταξύ των νέων και ιδίως των γυναικών, και τον εντοπισμό λύσεων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην Ευρώπη.

5. Εκστρατείες προβολής για τον Κατασκευαστικό Κλάδο

Αναμφίβολα, η βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο είναι η ύπαρξη μιας ισχυρής Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων, η οποία ξεκινά από τη σύμπραξη. Για το σκοπό αυτό, η σύμπραξη θα υλοποιήσει το έργο μέσω της εφαρμογής ενός μοντέλου καινοτομίας Πενταπλού Helix, το οποίο βασίζεται στη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των κύριων παραγόντων της αγοράς (Εκπαίδευση-Οικονομία-Πολιτική-Περιβάλλον-Κοινωνία των Πολιτών / Πολιτισιμός) αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία τους μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης.

6. Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων και ανάπτυξη του Χάρτη Δεξιοτήτων
 • 1. Construction Status Quo and Sectorial Skills Strategy

  The Status Quo of the European Construction determines the current scenario regarding several factors that are likely impelling the appearance of skills needs, influencing the current status of the qualification frameworks as well as affecting the Vocational Education and Training (VET) offered in each country. The first phase aims to provide very valuable information that will be the fundamental basis for defining the key elements through the creation of a Roadmap and an Action Plan, which will shape the first approach concerning the setting up of the Sectoral Skills Strategy.

 • 2. Enabling transnational sector-wide new skills

  Once the Status Quo has been defined and the Roadmap have been drafted, is time to sustaining and exemplifying the Strategy, by identifying, detailing and promoting concrete examples and good practices of policies and initiatives at national and regional level aiming at addressing skills shortages and mismatches as well as fostering multi-stakeholder partnerships. Also, the goal of this phase will be to design and deploy a new training action needed for raising awareness concerning trending topics, which will surely affect the Construction industry: Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy for Construction workers.

 • 3. WatchTower of skills needs in the construction industry

  During this phase it is proposed to create a tool that will be complementary to the European Construction Sector Observatory (ECSO), which by using a Big Data methodology will be able to anticipate skills needs at national/regional level.

 • 4. Study on occupational profiles and qualifications

  According to phase 2, the partnership will update occupational profiles, qualifications and training influenced by new tendencies (in the Construction industry topics such as Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy are a must) to cover detected skills. It is absolutely necessary to define a tailored methodology to carry out a periodic revision as well as defining priorities to eventually review existing qualifications.

 • 5. Outreach campaign for the Construction industry

  The Construction Blueprint project intends to generate a more positive image of the Construction industry. To achieve this goal and to transform construction into a career opportunity, the partnership proposes to carry out actions to promote the attractiveness of the Construction industry among youngsters and particularly among women, and identifying solutions to facilitate the mobility in Europe.

 • 6. Sector Skills Alliance and deployment of the Blueprint

  Doubtless, the essential condition to get a sound implementation of the Skills Blueprint in the Construction industry is to have a strong Sector Skills Alliance, which starts from the partnership. For this, the partnership undertakes the project under the concept of Quintuple Helix innovation Model, which is based on the involvement and interaction of main market players (Education-Economic-Political-Environment-Civil Society/Cultural) taking up opportunities to make the best of their talents from a holistic approach.

Μενού