Το Έργο

Αποτελέσματα

Το κύριο πλεονέκτημα και όφελος της υλοποίησης του τρέχοντος έργου είναι ότι συγκεντρώνει την Κατασκευαστική βιομηχανία  και τους  παρόχους  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), σε μια προσπάθεια να καθοριστεί μια στρατηγική προσέγγιση για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της ανεπάρκειας των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο και να επιτευχθεί ο σκοπός της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αυτή η νέα Στρατηγική θα συνδέεται σαφώς με τη γενική Στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας και θα συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες και μέτρα που εφαρμόζονται στον κλάδο.

Ανάλυση PESTLE

Αναφορά σχετικά με τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στον Κατασκευαστικό κλάδο και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ανεπάρκεια , τις ελλείψεις και αναντιστοιχίες των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Αναφορά Παρούσας Κατάστασης για Τομεακές Δεξιότητες

Αναφορά για τις τρέχουσες «σύγχρονες» τομεακές δεξιότητες της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, η οποία θα περιλαμβάνει: αναντιστοιχία μεταξύ τρεχουσών και μελλοντικών δεξιοτήτων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων στον κλάδο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εκτίμηση του αριθμού των εργαζομένων οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν, καθώς και σε ποιο επαγγελματικό προφίλ όπως επίσης και προτάσεις, ενέργειες κ.λπ. για την ανάπτυξη του Χάρτη Δεξιοτήτων.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Έκθεση σχετικά με την ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο

Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες που εντοπίστηκαν στις χώρες της κοινοπραξίας, ιδίως στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης.

Διαθέσιμο (στα αγγλικά), Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Xάρτης δεξιοτήτων και Σχέδιο Δράσης

Xάρτης δεξιοτήτων με τις στρατηγικές, τα μέτρα, τις δράσεις, τα αποτελέσματα και το σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστούν για την προσαρμογή της ζήτησης δεξιοτήτων και της τρέχουσας προσφοράς, η οποία θα συμμορφώνεται με τη Στρατηγική Τομεακών Δεξιοτήτων που θα αποτελέσει επίσης θεμελιώδες μέρος για την ανάπτυξη του Σχεδίου του Κατασκευαστικού κλάδου.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Διαδραστικός Χάρτης

Ψηφιακοί πόροι  βασισμένοι στη συλλογή καλών πρακτικών ή / και καινοτόμων πρωτοβουλιών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, καθώς και βέλτιστες πρακτικές που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ με σκοπό την υποστήριξη της διαμόρφωσης επαγγελματικής σταδιοδρομίας , των σχεδίων κινητικότητας, επιχειρηματικών ευκαιριών κ.λπ.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Διαδικτυακά μαθήματα

Μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση και είναι διαθέσιμα για όλους τους ενδιαφερόμενους (μαθητές, εργαζόμενους, εκπαιδευτές, στελέχη ΕΕΚ κ.λπ.).

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Νέα προγράμματα κατάρτισης

Θα σχεδιαστούν νέα προγράμματα κατάρτισης για την επικαιροποίηση της προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους σπουδαστές και τους εργαζομένους του κατασκευαστικού κλάδου στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης.

Διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2022

Παρατηρητήριο

Διαδικτυακό εργαλείο για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με το συνδυασμό πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς πηγές (έρευνα) και δευτερογενείς. Αυτό το εργαλείο θα υποστηρίξει τους εταίρους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσφορά κατάρτισης.

Διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2022

Έκθεση σχετικά με τα επαγγέλματα και τα προσόντα που θα αποτελέσουν αντικείμενο εκσυγχρονισμού

Έκθεση συγκριτικής ανάλυσης που περιλαμβάνει τις σχέσεις των δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ειδικά σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση) που πρέπει να συμπεριληφθούν στην τομεακή διαδικασία αναβάθμισης των σχετικών επαγγελματικών προφίλ.

Διαθέσιμο τον Ιούνιο του 2022

Εθνικές εκθέσεις για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων

Τελικές εθνικές εκθέσεις σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα που πρέπει να επικαιροποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τομεακών επαγγελματικών περιγραμμάτων, συνοδευόμενες από διαβάθμιση της αναγκαιότητας επικαιροποίησης για την υποστήριξη της διαδικασίας εξειδίκευσης.

Διαθέσιμο τον Ιούνιο του 2022

Υλικό για την καμπάνια

Διαδικτυακό διαφημιστικό υλικό και πληροφορίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του Κατασκευαστικού κλάδου.

Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο του 2022

Το πενταπλό μοντέλο Helix και η Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο

Έκθεση σύμφωνα με τα κριτήρια του Πενταπλού Μοντέλου Helix που θα βοηθήσει στη δημιουργία της Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων (SSA) και στην ανάπτυξη του Χάρτη Δεξιοτήτων με συστηματικό τρόπο, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή και την υποστήριξη των «key stakeholders» καθώς και την επίτευξη μιας μακροχρόνιας Συμμαχίας.

Διαθέσιμο τον Δεκέμβριο του 2022

Αναφορές εκδηλώσεων υποστήριξης

Μετά από κάθε σεμινάριο υποστήριξης που θα πραγματοποιείται σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, ο εταίρος διοργανωτής θα γράψει μια αναφορά με τα αποτελέσματα που θα  εχουν επιτευχθεί.

Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο του 2022

Πύλη Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων

Ιστότοπος όπου θα είναι διαθέσιμα όλα τα αποτελέσματα του έργου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εργαλείων τα οποία θα αναπτυχθούν, όπως ο Διαδραστικός χάρτης και το Παρατηρητήριο, πληροφορίες σχετικά με ειδήσεις και εκδηλώσεις, σύνδεση κοινωνικών μέσων δικτύωσης κ.λπ. Θα συμπεριλαμβάνει επίσης μια πλατφόρμα Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων για να φέρει κοντά τους σχετικούς ενδιαφερόμενους που θα βοηθήσουν στον καθορισμό και την εφαρμογή του Χάρτη Δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Διαθέσιμο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Χάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία!

Ευρεία δημοσιότητα και διάδοση

Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάδοσης των ενεργειών του έργου που πραγματοποιούνται από τους εταίρους: ψηφιακά ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες έργου σε εταιρικούς ιστότοπους συνεργατών, άρθρα σε εξειδικευμένα περιοδικά, δημοσιεύσεις σε συνέδρια, στοχευμένα email, κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Διαφημιστική καμπάνια

Ποικίλα διαφημιστικά προϊόντα με στόχο την ενημέρωση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου και μέσω στοχευμένων γραφικών, όπως: φυλλάδια, αφίσες, αυτοκόλλητα κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Εκδηλώσεις διάδοσης

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα διοργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις διάδοσης, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για το έργο και τα τρέχοντα αποτελέσματα, καθώς και να ενισχυθεί η συμμαχία μεταξύ των εταίρων του έργου και των ενδιαφερόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Ημερίδα Λήξης

Μία τελική εκδήλωση για το κλείσιμο του έργου και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μετά την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια αυτού, θα παραχθεί μια αναφορά που θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα, τη λίστα συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων τις φωτογραφίες της εκδήλωσης κ.λπ.

Διαθέσιμο το Δεκέμβριο του 2022

Μενού