Παρατηρητήριο

Διαδικτυακό εργαλείο για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με το συνδυασμό πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς πηγές (έρευνα) και δευτερογενείς. Αυτό το εργαλείο θα υποστηρίξει τους εταίρους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσφορά κατάρτισης.

Διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2023

Άλλα Παρατηρητήρια

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κατασκευαστικού τομέα (ECSO)

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του COSME – του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) -. Αναλύει τακτικά και πραγματοποιεί συγκριτικές εκτιμήσεις στον Κατασκευαστικό κλάδο στις 27 χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο – με στόχο να ενημερώνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς και τις πολιτικές εξελίξεις.

Παρατηρητήριο του Κατασκευαστικού κλάδου

Ένας χώρος συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών του Κατασκευαστικού κλάδου, ιδρυμάτων, οργανισμών, κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων  το οποίο θα αποτελέσει σημείο συνάντησης επαγγελματιών και φορέων κλάδο.

EU Building Stock Observatory

The BSO contains a database, a data mapper and factsheets for monitoring the energy performance of buildings across Europe. It covers a broad range of energy related topics and provide information on the building stock, energy consumption, building elements and technical building systems installed, energy performance certificates, nearly zero-energy buildings and renovation rates, but also areas like energy poverty and financing aspects.

EU Energy Poverty Observatory (EPOV)

The EU Energy Poverty Observatory (EPOV) is an exciting new initiative by the European Commission to help Member States in their efforts to combat energy poverty. It exists to improve the measuring, monitoring and sharing of knowledge and best practice on energy poverty.