Περιεχόμενο

Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία «Construction Blueprint». Το έργο Construction Blueprint χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + του 2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσηςστο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 των Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων (3o Μέρος) για την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης  στην τομεακή συνεργασία στο πεδίο των δεξιοτήτων (Χάρτης Δεξιοτήτων).

 

Ο κύριος στόχος του έργου Construction Blueprint είναι η ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την αναδιαμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για την επιτυχή επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο συγκεντρώνει τρεις Κλαδικούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, μαζί με εννέα Εθνικούς Κλαδικούς Κοινωνικούς εταίρους και δώδεκα παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δώδεκα συνολικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιγραφή Έργου

Διάρκεια

4 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Προϋπολογισμός

4.000.000 €

Συντονιστής του έργου

Fundación Laboral de la Construcción (Spain).

Sectoral Skills Strategy

Ο Χάρτης Δεξιοτήτων θα διαμορφωθεί μέσω μιας Τομεακής Στρατηγικής Δεξιοτήτων, η οποία θα συγκεντρώνει συμπεράσματα άλλων πρωτοβουλιών και θα ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση εντοπίζοντας πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τη ζήτηση δεξιοτήτων και την προσφορά κατάρτισης στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια του έργο θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα παραδοτέα και ορόσημα:

  • Συλλογή καλών πρακτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την περιγραφή και προώθηση άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν  στην επιτυχή αντιμετώπιση των ελλείψεων και  αναντιστοιχιών  δεξιοτήτων, ενσωματωμένων σε έναν διαδραστικό χάρτη.
  • Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση για τον κατασκευαστικό κλάδο- επίσης, θα είναι διαθέσιμες διάφορες επιγραμμικές εκπαιδεύσεις (Massive Open Online Course -MOOC-) για τα θέματα αυτά. 
  • Δημιουργία ενός εργαλείου (Παρατηρητήριο) για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ανάγκες σε δεξιότητες σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.
  • Προσδιορισμός και επιλογή επαγγελματικών προφίλ που πρέπει να επικαιροποιηθούν όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση.
  • Διεξαγωγή μιας εκστρατείας προβολής του Κατασκευαστικού κλάδου με σκοπό την προσέλκυση των νέων και των γυναικών, όπως και την παρουσίαση και προώθηση λύσεων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη. 
  • Δημιουργία ενός νέου εικονικού εργαλείου (ιστότοπος) όπου όλα τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους, καθώς και μια πλατφόρμα Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη συνεργασίων.

Ο Xάρτης Δεξιοτήτων θα αρχίσει να αναπτύσσεται με τη συμμετοχή των κύριων «παικτών» της αγοράς (στους τομείς της Εκπαίδευσης-Οικονομίας-Πολιτικής-Περιβάλλοντος-Κοινωνία των Πολιτών / Πολιτισμού), ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η εμπειρία και τεχνογνωσία τους. Θα αποτελέσουν μαζί με τη σύμπραξη, την Τομεακή Σύμπραξη Δεξιοτήτων, τον απαραίτητο μοχλό για την προώθηση μιας βιώσιμης τομεακής στρατηγικής και την υλοποίηση του έργου.