Πρόγραμμα κατάρτισης

Ένας από τους στόχους του έργου Construction Blueprint είναι η προώθηση της αναβάθμισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η κοινοπραξία εργάστηκε για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας σειράς προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης για τον κατασκευαστικό τομέα, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους ή/και σπουδαστές με επίπεδο προσόντων μεταξύ 3-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και περιλαμβάνουν το πρόγραμμα κατάρτισης, τους στόχους, τις καλυπτόμενες ικανότητες, τον αριθμό των ωρών κ.λπ.

Τα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ που αναπτύχθηκαν είναι κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο έχει προσαρμόσει τα προγράμματα σύμφωνα με τις εθνικές της ανάγκες. Επιπλέον, κάθε σχολή ΕΕΚ στις χώρες αυτές ή σε άλλες χώρες της ΕΕ μπορεί να τα προσαρμόσει ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.

O σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών εξετάζει επίσης την προσαρμογή της κατάρτισης για πιθανή υιοθέτηση στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Συνεχή Επαγγελματική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς τύπους μάθησης: πρόσωπο με πρόσωπο, ηλεκτρονική μάθηση, μικτή μάθηση. Επιπλέον, περιέχει πτυχές της μάθησης με βάση την εργασία (WBL). Ο αριθμός των ωρών περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά θέματα και μπορεί να προσαρμοστεί στην κατάρτιση στο χώρο εργασίας ή σε εργαστήρια στο κέντρο ΕΕΚ.

Διαθέσιμο. Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε!

Περιεχόμενο κατάρτισης που συνδέεται με τα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ:

Όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στα τρία προγράμματα σπουδών ΕΕΚ διαθέτουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε πιλοτικά μαθήματα στις χώρες της κοινοπραξίας. Το γενικό εκπαιδευτικό υλικό για τις εκπαιδεύσεις ΕΕΚ του Σχεδίου Κατασκευών αναπτύχθηκε στις τρεις κατηγορίες της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας και προσαρμόστηκε από τους εταίρους στις εθνικές πραγματικότητες.

Η σχέση των εκπαιδευτικών ενοτήτων που αναπτύχθηκαν είναι:

Ενεργειακή Απόδοση

 1. Εισαγωγή
 2. Ευρωπαϊκή & Εθνική καθοδήγηση. Κλιματική αλλαγή και πολιτικές. Αρχές NZEB. Εθνικοί κανονισμοί.
 3. Ενέργεια και κτίρια. Πώς λειτουργεί η ενέργεια. Τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
 4. Δομικό υλικό 1. Αεροστεγανότητα στα κτίρια. Στρατηγική αεροστεγανότητας. Δοκιμή αεροδιαπερατότητας.
 5. Δομικό υλικό 2. Συνεχής μόνωση. Θερμογέφυρες. Παράθυρα και πόρτες.
 6. Υπηρεσίες θέρμανσης-ψύξης. Θέρμανση και ψύξη χώρων. Θέρμανση νερού.
 7. Εξαερισμός. Ροές εξαερισμού. Τύποι εξαερισμού. Στρατηγική αερισμού.
 8. Προσαρμογή στο κλίμα. Άνεση. Ποιότητα αέρα.
 9. Συνεργασία και επικοινωνία. Ρόλοι και αρμοδιότητες. Συστημική σκέψη. Συμβουλευτική.
 10. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μελέτες περιπτώσεων θέρμανσης και ψύξης.
 11. Ενεργειακή ανακαίνιση. Στρατηγική ανακαίνισης. Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση του κόστους.
 12. Φωτισμός και χαμηλή ισχύς. Έξυπνος φωτισμός. Χαμηλή ισχύς.
 13. Έξυπνοι έλεγχοι και μετρητές. Έξυπνοι έλεγχοι και αισθητήρες. Έξυπνοι μετρητές.
 14. Μέτρηση της απόδοσης. Αλληλουχία έργων. Κατανόηση των τιμών U. Διαδικασίες ενεργειακής αξιολόγησης.
 15. Έξυπνες πόλεις. Έξυπνες συνοικίες και γειτονιές. Ενεργειακοί συνεταιρισμοί.

Ψηφιοποίηση

 1. Εισαγωγή.
 2. Ευρωπαϊκή & Εθνική καθοδήγηση. Πολιτικές ψηφιοποίησης της ΕΕ. Εθνική ψηφιοποίηση.
 3. Εισαγωγή στα ψηφιακά εργαλεία. Εργαλεία επικοινωνίας. Εργαλεία συνεργασίας.
 4. Εισαγωγή στις ψηφιακές τεχνολογίες. Τεχνολογίες επί τόπου. Τεχνολογίες εκτός τόπου.
 5. Προστασία δεδομένων. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων.
 6. Εισαγωγή στη ΒΙΜ. Βασικές αρχές BIM. Αρχές BIM. Χρήσεις και λογισμικό ΒΙΜ.
 7. Χρήσεις της BIM στις κατασκευές. Αντικείμενα BIM. Επίπεδα ωριμότητας. Χρήση της ΒΙΜ σε κάθε φάση.
 8. BIM και συνεργασία. Πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του cloud. Πρόσβαση σε πληροφορίες με κινητές συσκευές (εφαρμογές, QR κ.λπ.). Επισκόπηση BIM και επίλυση προβλημάτων. Ποσοτικοποίηση και ανίχνευση συγκρούσεων.
 9. Ρόλοι και μεταφορά γνώσεων. Ρόλοι BIM και δομή αρχείων. Ψηφιακές ροές εργασίας. Συστημική σκέψη.
 10. Εισαγωγή στους ελέγχους ποιότητας. Ποιοτικός έλεγχος και έλεγχοι. Κτιριακή συμμόρφωση.
 11. Έλεγχοι ποιότητας επί τόπου. Κτιριακός ιστός. Έλεγχος κτιρίου. Έλεγχος υπηρεσιών
 12. Αυτοματοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοματοποίηση. Τεχνητή νοημοσύνη και τρισδιάστατη εκτύπωση. Wearables και διευρυμένη πραγματικότητα. Έξυπνοι έλεγχοι.
 13. Κατασκευή 2030. Κβαντική Πληροφορική και Blockchain. Ψηφιακή τεχνολογία στο μέλλον. Μελλοντικές επιλογές.
 14. Εργαλεία για την ενεργειακή απόδοση. Εργαλεία ενεργειακής απόδοσης. Εργαλεία ενεργειακής προσομοίωσης.
 15. Εργαλεία για την κυκλική οικονομία. Βιώσιμες κατασκευές. Έλεγχοι BIM για LCA. Έλεγχοι BIM για LCC.
 16. Εισαγωγή στα ψηφιακά διαβατήρια. Ψηφιακά ημερολόγια. Ψηφιακά διαβατήρια οικοδομών. Ψηφιακά διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων.

Κυκλική Οικονομία

 1. Εισαγωγή.
 2. Ευρωπαϊκή & Εθνική καθοδήγηση. Αρχές κυκλικής οικονομίας της ΕΕ. Πράσινες πολιτικές για τις κατασκευές. Εθνικοί κανονισμοί.
 3. Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία. Εισαγωγή στην αειφορία. Ενσωματωμένος άνθρακας στο δομημένο περιβάλλον. Αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 4. Κυκλική οικονομία και κατασκευές. Κυκλικές παρεμβάσεις. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Πράσινα συστήματα πιστοποίησης και κυκλικότητα.
 5. Διαχείριση αποβλήτων και πόρων. Διαχείριση αποβλήτων. Έλεγχοι πριν από την κατεδάφιση, πριν από την ανάπτυξη. Κατεδάφιση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, επαναπροσδιορισμός.
 6. Προσαρμόσιμα υλικά και συστήματα. Κυκλικά υλικά και συστήματα στα κτίρια. Τεχνικές κατασκευής.
 7. Διαχείριση νερού. Σχέδιο διαχείρισης υδάτων. Διαχείριση υδάτων στο εργοτάξιο.
 8. LEAN και Modular Construction. Λιτή κατασκευή. Σπονδυλωτή κατασκευή.
 9. Αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA). Εισαγωγή στην ΑΚΖ. ΑΚΖ και πιστοποιήσεις κτιρίων επιπέδου(-ων).
 10. Κοστολόγηση κύκλου ζωής (LCC). Εισαγωγή στην κοστολόγηση του κύκλου ζωής. Στρατηγική της κοστολόγησης κύκλου ζωής.
 11. Συνεργασία και επικοινωνία. Ρόλοι και αρμοδιότητες συνεργασίας. Εργαλεία επικοινωνίας.
 12. Πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Εισαγωγή στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Διαγωνισμοί και κυκλικές δημόσιες συμβάσεις. Πιστοποίηση και οικολογικές σημάνσεις.
 13. Πιστοποίηση στις κατασκευές. Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD). Περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντος (PEF). Οικολογικά σήματα.
 14. Χρήση εργαλείων κυκλικότητας οικοδόμησης. Εργαλεία οικοδόμησης κυκλικότητας (LCA & LCC). Μεθοδολογία υπολογισμού.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στις εθνικές γλώσσες για κάθε πάροχο ΕΕΚ ή ενδιαφερόμενο πρόσωπο που θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει (κατόπιν αιτήματος).

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό (και να το προσαρμόσετε, εάν είναι απαραίτητο), επικοινωνήστε με τον εθνικό υπεύθυνο για το έργο Construction Blueprint στη χώρα σας:

PEDMEDE Eleni Papagianni. e.papagianni@pedmede.gr