Η ελκυστικότητα του Κατασκευαστικού κλάδου

This task aims to start up joint actions to promote the attractiveness of the sector as a first vocational choice, among youngsters and particularly for women.