Umiejętności w firmach budowlanych: Jak dostosować się i reagować na wyzwania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, efektywnością energetyczną / redukcją emisji dwutlenku węgla i cyfryzacją?

Sin categoría

20 września 2022 r. FFB i CCCA-BTP zorganizowały w Paryżu w FFB seminarium zatytułowane „Umiejętności w firmach budowlanych: jak dostosować się i reagować na wyzwania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, efektywnością energetyczną / redukcją emisji dwutlenku węgla i technologią cyfrową”. To wydarzenie wspierające projekt European Construction Blueprint zgromadziło różnych interesariuszy francuskiego sektora budowlanego na warsztatach i konferencji upowszechniającej.

W ramach projektu Construction Blueprint, FFB i CCCA-BTP zorganizowały 20 września wydarzenie zatwierdzające, gromadzące około 60 uczestników, mające dwa główne cele: zapewnienie rozpowszechnienia prac i wyników Blueprint oraz omówienie działań, które należy podjąć na szczeblu krajowym w celu podniesienia umiejętności w firmach budowlanych.

Seminarium rozpoczęło się od trzech warsztatów, w których wzięli udział eksperci i partnerzy z sektora budowlanego i szkolenia zawodowego, aby omówić umiejętności w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i cyfryzacji.

Po warsztatach odbyła się konferencja, która rozpoczęła się od prezentacji europejskiego projektu „Construction Blueprint” i udziału online Domenico Campogrande, dyrektora generalnego FIEC, wyjaśniającego europejskie podejście i perspektywy. Następnie zaprezentowano trzy okrągłe stoły, z których każdy koncentrował się odpowiednio na: efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla, gospodarce o obiegu zamkniętym i cyfryzacji. Uczestnicy omówili działania i współpracę, które należy rozwijać, aby zaspokoić potrzeby firm budowlanych w zakresie umiejętności w odniesieniu do wyzwań związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową. Dyskusje te opierały się na pracy warsztatów.

Konferencja zakończyła się przemówieniem Bruno Lucasa, delegata generalnego ds. zatrudnienia i szkolenia zawodowego (DGEFP) na temat podejścia rządu francuskiego oraz podsumowaniem Christophe’a Possémé, przewodniczącego CCCA-BTP i członka Komitetu Wykonawczego FFB. Przy tej okazji oficjalnie ogłosił decyzję FFB o przystąpieniu do „Paktu na rzecz umiejętności w budownictwie”, w ramach kontynuacji partnerstwa w Construction Blueprint.