Sojuszami na rzecz Umiejętności Sektorowych

Pakt na rzecz umiejętności

Czym jest Pakt na rzecz umiejętności?

Pakt na rzecz umiejętności jest jednym z flagowych działań Europejskiego programu na rzecz umiejętności.
Pakt ma na celu wspieranie organizacji publicznych i prywatnych w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji, aby mogły one prosperować dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej.
Członkowie Paktu mają dostęp do wiedzy na temat potrzeb w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji, porad dotyczących odpowiednich instrumentów finansowania w celu zwiększenia umiejętności osób dorosłych w ich regionach i krajach oraz możliwości partnerstwa w ramach naszej rosnącej społeczności.

Kto może dołączyć do Paktu?

Władze krajowe, regionalne i lokalne; firmy; partnerzy społeczni; organizacje międzybranżowe i sektorowe; izby handlowe; dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowych; służby zatrudnienia – wszyscy oni mogą zostać członkami Paktu na rzecz Umiejętności.

Wszyscy członkowie Paktu podpisują Kartę i zgadzają się przestrzegać jej czterech kluczowych zasad:

  • promowanie kultury uczenia się przez całe życie dla wszystkich
  • budowanie silnych partnerstw na rzecz umiejętności
  • monitorowanie podaży/popytu na umiejętności i przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności
  • działanie przeciwko dyskryminacji oraz na rzecz równości płci i równych szans.

Co oferuje Pakt na rzecz umiejętności?

Wszyscy członkowie Paktu mogą korzystać z trzech dedykowanych usług:

  • Poprzez Centrum Sieciowe członkowie mogą znaleźć partnerów i odpowiednie narzędzia UE (takie jak Europass, Panorama Umiejętności, EURES i Europejska Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia). Mogą również promować swoje działania.
  • Centrum wiedzy organizuje webinaria, seminaria i działania w zakresie partnerskiego uczenia się dla członków. Zapewnia również aktualizacje polityk i instrumentów UE, a także informacje o projektach, narzędziach i najlepszych praktykach.
  • W Centrum Poradnictwa członkowie mogą znaleźć informacje na temat unijnych i krajowych możliwości finansowania oraz wskazówki dotyczące współpracy z władzami krajowymi i regionalnymi.

Pakt na rzecz umiejętności w sektorze budowlanym

Sektorowi partnerzy społeczni branży budowlanej w UE, EFBWW i FIEC, we współpracy z EBC, publikują Pakt na rzecz umiejętności w budownictwie, inicjatywę promowaną przez Komisję Europejską w ramach „Agendy umiejętności UE”.

Wzywając do podjęcia konkretnych zobowiązań przez interesariuszy z branży budowlanej i edukacyjnej na wszystkich poziomach, pakt ten ma na celu zmobilizowanie wspólnych wysiłków partnerów prywatnych i publicznych na rzecz wysokiej jakości inwestycji w kształcenie i szkolenie zawodowe, a także w wiedzę, umiejętności i kompetencje z korzyścią dla pracowników europejskiego sektora budowlanego.

Aby lepiej promować obecne i przyszłe możliwości kariery w budownictwie, opracowaliśmy Pakt na rzecz umiejętności w budownictwie, który określa 5 kluczowych zasad poprawy jakości i ilości umiejętności w budownictwie:

– Budowanie silnego partnerstwa, w tym z instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego;

– Monitorowanie podaży/popytu na rynku pracy i przewidywanie potrzeb w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji;

– Działanie przeciwko dyskryminacji;

– Przyciąganie większej liczby młodych ludzi i kobiet do sektora;

– Promowanie kultury uczenia się przez całe życie dla wszystkich, przy wsparciu dostosowanych zachęt.

Odkryj Pakt na rzecz umiejętności w budownictwie tutaj.