Τι είναι το Σύμφωνο για τις δεξιότητες

Το Σύμφωνο για τις δεξιότητες είναι μία από τις εμβληματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Agenda για τις δεξιότητες.

Το Σύμφωνο αποσκοπεί στην υποστήριξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων με την αναβάθμιση και επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη μέσα από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τα μέλη του Συμφώνου έχουν πρόσβαση σε γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των δεξιοτήτων, τις  συμβουλές για τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενηλίκων στις περιοχές και τις χώρες τους, καθώς και με τις  ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο της αυξανόμενης κοινότητάς μας.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Σύμφωνο

Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, διακλαδικές και κλαδικές οργανώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπηρεσίες απασχόλησης – όλοι μπορούν να γίνουν μέλη του Συμφώνου για τις δεξιότητες.

Όλα τα μέλη του Συμφώνου υπογράφουν τον Χάρτη και συμφωνούν να τηρούν τις τέσσερις βασικές αρχές του:

 • προώθηση μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης για όλους
 • οικοδόμηση ισχυρών συνεργασιών στον τομέα των δεξιοτήτων
 • παρακολούθηση της προσφοράς/ζήτησης δεξιοτήτων και πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
 • εργασία κατά των διακρίσεων, υπέρ της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών για όλους.

Τι προσφέρει το Σύμφωνο για τις δεξιότητες

Όλα τα μέλη του Συμφώνου μπορούν να επωφεληθούν από τρεις ειδικές υπηρεσίες:

 • Μέσω του Networking Hub (της δικτύωσης), τα μέλη μπορούν να βρουν εταίρους και σχετικά εργαλεία της ΕΕ (όπως το Europass, το Skills Panorama, το EURES και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης). Μπορούν επίσης να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους.
 • Το Knowledge Hub (δίκτυο επιμόρφωσης) διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια και δραστηριότητες εκμάθησης για τα μέλη. Παρέχει επίσης ενημερώσεις σχετικά με τις πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ, καθώς και πληροφορίες για έργα, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές.
 • Στο Guidance Hub (δίκτυο καθοδήγησης), τα μέλη μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, καθώς και καθοδήγηση για τη συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές.

Σύμφωνο για τις δεξιότητες στον Κατασκευαστικό τομέα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι της ΕΕ για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, δηλαδή η EFBWW και η FIEC, σε συνεργασία με την EBC, δημοσιεύουν το Σύμφωνο για τις δεξιότητες για τις Κατασκευές, μια πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της “Agenda για τις δεξιότητες της ΕΕ”.

Ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους φορείς της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας αλλά και από τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα, το Σύμφωνο αυτό αποσκοπεί στην κινητοποίηση μιας συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων για ποιοτικές επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προς όφελος του εργατικού δυναμικού του Ευρωπαϊκού Κατασκευαστικού τομέα.

Για να προωθήσουμε καλύτερα τις τρέχουσες και τις επερχόμενες επιλογές σταδιοδρομίας στον Κλάδο των Κατασκευών, αναπτύξαμε αυτό το Σύμφωνο για τις δεξιότητες στον Κατασκευαστικό τομέα, το οποίο προσδιορίζει 5 βασικές αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των δεξιοτήτων στις κατασκευές:

 • Δημιουργία ισχυρών συμπράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
 • Παρακολούθηση της επαγγελματικής προσφοράς/ζήτησης και πρόβλεψη των αναγκών σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
 • Εργασία κατά των διακρίσεων,
 • Προσέλκυση περισσότερων νέων και γυναικών στον τομέα,
 • Προώθηση μιας κουλτούρας για τη βίου μάθηση για όλους, υποστηριζόμενη από αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Ενημερωθείτε για το Σύμφωνο για τις δεξιότητες στις Κατασκευές εδώ.