Το Construction Blueprint αναλύει την κατάσταση της Ελλάδας στον κατασκευαστικό τομέα

Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία ανέπτυξε διάφορες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων και την απόκτηση αποτελεσμάτων που υποστηρίζουν τον κύριο στόχο: μια νέα τομεακή στρατηγική προσέγγιση για συνεργασία σε δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο.

Με βάση αυτό, η ανάλυση δεξιοτήτων της τρέχουσας κατάστασης του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα, προσδιορίζει το τρέχον σενάριο σχετικά με διάφορους παράγοντες που πιθανώς ωθούν την εμφάνιση των αναγκών σε δεξιότητες, επηρεάζοντας την τρέχουσα κατάσταση των πλαισίων προσόντων καθώς και επηρεάζοντας την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση(ΕΕΚ) που προσφέρεται σε κάθε χώρα.

Αυτή η πρώτη φάση στοχεύει στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών που θα χρησιμεύσουν ως θεμελιώδης βάση για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων μέσω της δημιουργίας ενός Οδικού Χάρτη και ενός Σχεδίου Δράσης, τα οποία θα διαμορφώσουν την πρώτη προσέγγιση σχετικά με τη διαμόρφωση της Τομεακής Στρατηγικής Δεξιοτήτων.

Με βάση τα αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης και τα αποτελέσματα της τομεακής στρατηγικής για τις δεξιότητες σχετικά με την Ελλάδα, έγιναν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

  • Μία από τις βασικές εθνικές προτεραιότητες είναι η επισκευή ή κατασκευή «εξυπνότερων”κτιρίων με ανώτερα μονωτικά υλικά που συνάδουν πλήρως με τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας.
  • Η Ελλάδα έχει θέσει στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 56% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005 και για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050
  • Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν πολλές αναδυόμενες νέες πρακτικές στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι στον τομέα των κατασκευών και των συναφών επαγγελμάτων πρέπει να διαθέτουν επαρκή προσόντα και να αξιοποιούν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για να χρησιμοποιούν νέο εξοπλισμό βασισμένο σε πληροφορική ή αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως τηλεκατευθυνόμενα οχήματα και έξυπνα εργαλεία.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα : εδώ