Partnerstwo

Krajowi przedstawiciele sektorowi

Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) – Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych

Ance prowadzi działalność w zakresie robót publicznych, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, reprezentuje 20 organizacji regionalnych, 102 stowarzyszenia prowincjonalne i 20 000 firm budowlanych.

ANCE reprezentuje interesy branży budowlanej wobeci rządu i parlamentu, poprzez swoją działalność lobbingową, a także dialog z instytucjami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi oraz zapewnia relacje z władzami administracyjnymi w zakresie zarządzania terytorium, planowania inwestycji i tworzenia zalożeń, wraz z lokalnymi stowarzyszeniami oferuje pomoc i doradztwo w zakresie stosunków prawnych, gospodarczych i przemysłowych. Jest zaangażowany w:

 • Przetargi w zamówieniach publicznych i relacje z pracodawcami.
 • Finansowanie publiczne i prywatne.
 • Innowacje techniczne i certyfikację jakości.
 • Wdrażanie przepisów podatkowych.
 • Kwalifikacje firm do robót publicznych.

Jest członkiem kilku ogólnoeuropejskich sieci: FIEC (European Construction Industry Federation), EIC (European International Contractors), UNICE (Union of Industrial and Employers 'Confederations of Europe through Confindustria) oraz UEPC (Union Europeenne des Promoteurs-Constructeurs).

Embuild

Embuild jest główną organizacją biznesową, uznaną organizacją pracodawców i organem przedstawicielskim branży budowlanej w Belgii. Reprezentuje około 15000 firm członkowskich różnej wielkości, od małych przedsiębiorstw do międzynarodowych wykonawców, zajmujących się wszelkimi formami działalności budowlanej i inżynierskiej. Jej misje statutowe to:

 • Obrona interesów belgijskiego przemysłu budowlanego zgodnie z interesem ogólnym.
 • Reprezentowanie branży budowlanej we wszystkich sprawach prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i społecznych, w odniesieniu do organów politycznych, społeczno-gospodarczych i innych, na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym.
 • Promowanie rozwoju biznesowego branży budowlanej w Belgii i za granicą.
 • Promowanie harmonizacji i koordynacji między różnymi elementami branży budowlanej.
 • Proponowanie wszelkich środków mających na celu zapewnienie, w interesie ogólnym, racjonalnego rozwoju działalności gospodarczej wykonawców.
 • Informowanie swoich członków o ogólnych kwestiach prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i społecznych.
 • Promowanie i sponsorowanie działań, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania zawodów i dobrobytu siły roboczej.
Confederación Nacional de la Construcción (CNC) – Krajowa Konfederacja Budownictwa

CNC jest organizacją pracodawców reprezentującą branżę budowlaną w Hiszpanii. Obecnie liczy 72 członków: osiem organizacji o zasięgu krajowym i 64 organizacje o zasięgu prowincjonalnym / regionalnym. Jej celem jest reprezentowanie i obrona interesów sektora wobec organów publicznych lub innych podmiotów krajowych i międzynarodowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

W ramach CNC, za pośrednictwem jej organizacji członkowskich, reprezentowane są firmy różnej wielkości prowadzące działalność w różnych dziedzinach przemysłu budowlanego: roboty budowlane, budownictwo mieszkaniowe i niemieszkalne, budownictwo deweloperskie, renowacja mieszkań i budynków a także dostawy środków i usług dla budownictwa.

Jako partner społeczny CNC negocjuje z najważniejszymi związkami zawodowymi i podpisało z nimi Ogólny Układ Zbiorowy dla Budownictwa. CNC wraz z tymi związkami zawodowymi utworzyło Dwustronną Fundację Sektora Budowlanego (Fundación Laboral de la Construcción), której celem jest między innymi wspieranie szkolenia zawodowego.

Działania CNC mają również na celu poprawę konkurencyjności naszego przemysłu, a w tym kontekście szkolenie jest kluczowym elementem, ponieważ odpowiednia jakość i poziom umiejętności są niezbędne do wspierania wzrostu i konkurencyjności.

Fédération Française du Bâtiment (FFB) – Francuska Federacja Budownictwa

FFB reprezentuje wszystkie zawody i branże w branży budowlanej i broni interesów 50 000 firm członkowskich, w tym 35 000 mikroprzedsiębiorstw. Zarządzeniem ministerialnym z lipca 2017 r. 1 grudnia 2017 r. FFB została oficjalnie uznana przez rząd francuski jako pierwsza organizacja reprezentująca pracodawców budowlanych wszystkich rozmiarów. Jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego. Działalność FFB ma trzy główne cele:

 • Współdziałanie z władzami publicznymi w procesach decyzyjnych, które mają wpływ na rynek biznesowy i warunki, w jakich działa branża.
 • Wykorzystywanie swojej wiedzy fachowej do reprezentowania federacji departamentalnych i regionalnych, a także związków zawodów i rzemiosł we własnych działaniach mających na celu reprezentowanie i pomoc firmom członkowskim.
 • Promowanie wizerunku branży, jej specjalistów i firm.

FFB współpracuje z wieloma ekspertami poruszającymi zagadnienia prawne, podatkowe, techniczne, ekonomiczne, społeczne, szkoleniowe i środowiskowe.

Gospodarska Zbornica Slovenije (CCIS)-  Izba Przemyslowo Handlowa Słowenii

Słoweńska Izba Handlowo-Przemysłowa (CCIS) świadczy podstawowe usługi dla przedsiębiorstw działających w Słowenii i jest idealnym partnerem lokalnym dla inwestorów zagranicznych. Założona ponad 160 lat temu CCIS zrzesza obecnie 7 000 firm członkowskich różnej wielkości i ze wszystkich regionów. Jest to niezależna organizacja pozarządowa typu non-profit, reprezentująca interesy swoich członków i najbardziej wpływowe stowarzyszenie biznesowe w Słowenii.

Izba Przemysłu Budowlanego i Przemysłu Materiałów Budowlanych Słowenii (CCBMIS) to stowarzyszenie branżowe (prywatna organizacja pracodawców non-profit) zorganizowane w ramach CCIS. Jego główną misją, w najlepszym interesie członków, jest zajmowanie stanowisk i proponowanie działań odnoszących się do partnerów społecznych, instytucji ustawodawczych i rządowych, a także wobec ich krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń. CCBMIS pomaga swoim członkom w rozpowszechnianiu różnych informacji i danych sektorowych, udzielaniu różnych konsultacji, kwestiach legislacyjnych, opracowywaniu sektorowego kształcenia i szkolenia zawodowego, umożliwianiu i rozwijaniu możliwości biznesowych, organizowaniu szkoleń i wydarzeń sektorowych, jak również poprzez reprezentowanie i komunikowanie propozycji członków.

CCBMIS oferuje stałe wsparcie eksperckie firm w różnych kwestiach krajowych i zagranicznych. CCBMIS jest aktywnie zaangażowany w wiele projektów programów UE, zajmujących się innowacjami sektorowymi, polityką jednolitego rynku (delegowanie pracowników), rozwojem sektorowych funduszów socjalnych paritarnych, działaniami w zakresie europejskiego dialogu społecznego, systemem (polityką) VET i szkoleniami dorosłych, z naciskiem na IT, digitalizację, umiejętności ekologiczne w odniesieniu do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, BHP i inne tematy. CCBMIS jest aktywnym członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC).

Litewskie Stowarzyszenie Budowniczych (LSA)

LSA zrzesza ponad 150 członków, w tym firmy budowlane i przemysłowe, organizacje projektowe, instytucje naukowe i edukacyjne. Wraz z nimi zrzesza również Krajowe Stowarzyszenie Producentów Okien i Drzwi, Litewskie Stowarzyszenie Hydraulików i Litewskie Stowarzyszenie EPS.

W ramach kluczowych działań:

 • Broni praw członków Stowarzyszenia przed bezprawnymi działaniami urzędników i instytucji rządowych, a także przed nieuczciwymi praktykami innych uczestników branży budowlanej.
 • Identyfikuje problemy i potrzeby oraz reprezentuje członków przy oferowaniu rozwiązań w instytucjach rządowych;
 • Szybko dostarcza informacji o wartości dodanej, konsultuje się i promuje współpracę.
 • Zapewnia członkom korzyści ekonomiczne poprzez opracowanie programu rabatowego na zakup produktów i usług.
 • Prowadzi stronę internetową zawierającą elektroniczne przepisy budowlane STATAI (www.statybostaisykles.lt).
 • Uczestniczy w projektach szkoleniowych i innowacyjnych oraz inicjatywach dotyczących bezpiecznej pracy.
 • Prowadzi działalność reklamową, kreuje wizerunek litewskich pracowników budowlanych na Litwie i za granicą.
Panhelleńskie Stowarzyszenie Wykonawców Inzynieryjnych Robót Publicznych (PEDMEDE)

Założone w 1935 roku, obejmuje cały szereg firm zajmujących się wykonawstwem robót publicznych i prywatnych. Jego działanie skupia się na zabezpieczaniu i promowaniu interesów i dobrobytu swoich członków oraz obronie ich praw wobec władz. Do oferowanych przez PEDMEDE usług należy doradztwo prawno-podatkowe, pomoc swoim członkom w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych, rozstrzyganie sporów między nimi a Urzędami.

PEDMEDE składa się z 15 sekcji regionalnych i oddzielnej sekcji Firm Budowlanych, jest jedynym greckim stowarzyszeniem reprezentującym kraj za granicą, będąc członkiem FIEC (European Construction Industry Federation) od 1970 r. oraz EIC (European International Contractors).

Wieloletnia obecność na polu robót publicznych sprawia, że PEDMEDE jest Stowarzyszeniem z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.  Dodatkowo PEDMEDE zapewnia szkolenia poprzez specjalne seminaria we własnym ośrodku szkoleniowym we współpracy z organizacjami publicznymi i prywatnymi.

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) – Niemiecka Konfederacja Budowlana

Niemiecka Konfederacja Budowlana reprezentuje pracodawców w sektorze budowlanym, łącznie 35000 firm z różnych branż budowlanych. Posiada unikalny potencjał łączenia know-how i potrzeb niemieckich firm budowlanych i rozpowszechniania wyników projektu między nimi.

ZDB reprezentuje swoich członków i swój sektor na krajowym i europejskim szczeblu politycznym, jest partnerem społecznym i negocjuje sektorowe porozumienia płacowe, w tym umowy o powszechnym zastosowaniu. Konfederacja jest również zaangażowana w planowanie i wykonywanie podstawowych i zaawansowanych działań edukacyjnych.

Związek Zawodowy Budowlani

Związek Zawodowy Budowlani to największa międzysektorowa organizacja reprezentująca interesy pracowników budowlanych, branży materiałów budowlanych, przemysłu drzewnego i leśnictwa w Polsce. Zrzesza ponad 10 000 członków w 266 lokalnych organizacjach. Posiada strukturę centralną i 14 biur regionalnych w Polsce. Jest członkiem konfederacji OPZZ i organizacji międzynarodowych EFBWW i BWI.

ZZ Budowlani od lat zajmuje się kształceniem i szkoleniem zawodowym pracowników budowlanych. Jest partnerem wszystkich najważniejszych projektów publicznych ukierunkowanych na rozwój kształcenia zawodowego od 1996 roku. Eksperci związku są autorami standardów kwalifikacji zawodowych w budownictwie, podstaw programowych nauczania w zawodach budowlanych. Związek ten od 1999 roku nieprzerwanie realizuje projekty Leonardo da Vinci i Erasmus + (przynajmniej dwa w tym samym czasie).

Przedstawiciel ZZ Budowlani jest członkiem Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, organu doradczego Ministra Edukacji. Zwiażek także jest liderem w organizacji partnerstwa projektowego Sektorowej Rady Kompetencji w Budownictwie realizowanego w latach 2017-2022 .