Εταιρικό Σχήμα

Εθνικοί Εκπρόσωποι του Κατασκευαστικού κλάδου

Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance)

Η ANCE δραστηριοποιείται σε δημόσια έργα, οικιστικά και βιομηχανικά κτήρια, εκπροσωπεί 20 Περιφερειακούς Οργανισμούς, 102 Επαρχιακούς Συλλόγους και 20.000 Κατασκευαστικές εταιρείες.

Η ANCE προστατεύει τον κατασκευαστικό κλάδο από αποφάσεις της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου, μέσω δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων, πέραν του διαλόγου με πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς και διασφαλίζει τις σχέσεις με τις Διοικητικές Αρχές στην διαχείριση της επικράτειας, τον επενδυτικό σχεδιασμό  και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων. Σε συνδυασμό με τους τοπικούς της Συλλόγους προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των νομοθετικών, οικονομικών και βιομηχανικών σχέσεων. Ασχολείται με:

 • Διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις και εργοδοτικές σχέσεις.
 • Δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση.
 • Τεχνική καινοτομία και πιστοποίηση ποιότητας.
 • Εφαρμογή δημοσιονομικών κανονισμών.
 • Επαγγελματικά Προσόντα εταιρειών για Δημόσια έργα.

Είναι μέλος πολλών ευρωπαϊκών δικτύων: FIEC (European Construction Industry Federation), EIC (European International Contractors), UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe through Confindustria) και UEPC (Union Europeenne des Promoteurs-Constructeurs).

Embuild

Η Embuild είναι η κύρια επιχειρηματική οργάνωση, αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και αντιπροσωπευτικός οργανισμός της κατασκευαστικής βιομηχανίας στο Βέλγιο. Αντιπροσωπεύει περίπου 15000 εταιρείες μέλη όλων των μεγεθών, από μικρές επιχειρήσεις έως διεθνείς εργολάβους, που ασκούν όλες τις μορφές οικοδομικών εργασιών και δραστηριοτήτων πολιτικού μηχανικού. Βάσει καταστατικού, η αποστολή του είναι:

 • Υπεράσπιση των συμφερόντων της βελγικής κατασκευαστικής βιομηχανίας με βάση το γενικό συμφέρον. 
 • Εκπροσώπηση του κατασκευαστικού κλάδου σε όλα τα νομικά, οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά θέματα, σε σχέση με πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και άλλα όργανα, σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
 • Προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στο Βέλγιο και στο εξωτερικό. 
 • Προώθηση της αρμονίας και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων συνδιαλλαγών του κατασκευαστικού κλάδου. 
 • Πρόταση μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας των εργολάβων, με γνώμονα το γενικό συμφέρον. 
 • Ενημέρωση των μελών του σχετικά με γενικά νομικά, οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά θέματα. 
 • Προώθηση και χορηγία δράσεων που ενδέχεται να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του επαγγέλματος και της ευημερίας του εργατικού δυναμικού του.
Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Η CNC είναι η εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπεί τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ισπανία. Αποτελείται απο 72 μέλη: οκτώ οργανισμούς με εθνική εμβέλεια και 64 οργανισμούς με επαρχιακή /περιφερειακή εμβέλεια. Στόχος της είναι να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται το ενδιαφέρον του τομέα έναντι δημόσιων φορέων ή άλλων εθνικών και διεθνών οντοτήτων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μέσα στη CNC και μέσω των οργανώσεων-μελών του, εκπροσωπούνται εταιρείες με δραστηριότητες σε διάφορους τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας  αλλά και όλων των μεγεθών: τεχνικά έργα, κτήρια οικιστικών και μη εγκαταστάσεων, κύριοι των έργων-κατασκευαστές κατοικιών, αποκατάσταση κατοικιών και κτιρίων, καθώς και παρόχους μέσων και υπηρεσιών για κατασκευές.

Ως κοινωνικός εταίρος, η CNC διαπραγματεύεται με τα πιο σημαντικά συνδικάτα και υπογράφει μαζί τους τη Γενική Συλλογική Συμφωνία για τον κατασκευαστικό τομέα. Η CNC, μαζί με αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχει συγκροτήσει το διμερές ίδρυμα του τομέα των κατασκευών (Ίδρυμα Εργασίας για τον Κατασκευαστικό Κλάδο της Ισπανίας) με στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι δραστηριότητες της CNC καλύπτουν επίσης την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο, καθώς η κατάλληλη ποιότητα και τα επίπεδα δεξιοτήτων είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της.

Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Η Γαλλική Ομοσπονδία Κτηρίων αντιπροσωπεύει όλα τα επαγγέλματα και τις συναλλαγές στον κλάδο των κατασκευών και υπερασπίζεται τα συμφέροντα 50.000 εταιρειών-μελών, 35.000 εκ των οποίων είναι μικροεπιχειρήσεις. Με υπουργική απόφαση του Ιουλίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017, η FFB αναγνωρίζεται επίσημα από τη γαλλική κυβέρνηση ως ο πρώτος οργανισμός που εκπροσωπεί εργοδότες όλων των μεγεθών. Είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Κατασκευών. Οι δραστηριότητες της FFB έχουν τρεις βασικούς στόχους:

 • Αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στην επιχειρηματική αγορά και τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί ο κλάδος.
 • Χρήση της εμπειρογνωμοσύνης της για να εκπροσωπεί τις περιφερειακές και περιφερειακές ομοσπονδίες της, καθώς και τις συνδικαλιστικές και βιοτεχνικές ενώσεις, στις δικές τους δραστηριότητες που στοχεύουν στην εκπροσώπηση και τη βοήθεια εταιρειών-μελών.
 • Προώθηση της εικόνας της βιομηχανίας, των επαγγελματιών και των εταιρειών της.

Η τεχνογνωσία του FFB ποικίλει και καλύπτει νομικά, φορολογικά, τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά θέματα.

Gospodarska Zbornica Slovenije (CCIS)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS) παρέχει βασικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Σλοβενία ​​και είναι ο ιδανικός τοπικός εταίρος για ξένους επενδυτές. Η CCIS Ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 160 χρόνια, και έχει πλέον 7.000 εταιρείες μέλη όλων των μεγεθών και προερχόμενες από όλες τις περιοχές. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό, ανεξάρτητο επιχειρηματικό οργανισμό που εκπροσωπεί το συμφέρον των μελών του και είναι η πιο σημαντική επιχειρηματική ένωση της Σλοβενίας. 

Το Επιμελητήριο Βιομηχανίας Κατασκευαστικών και Οικοδομικών Υλικών της Σλοβενίας (CCBMIS) είναι μια επαγγελματική ένωση κλάδου βιομηχανίας (ιδιωτική μη κερδοσκοπική οργάνωση εργοδοτών) που οργανώνεται στο πλαίσιο της CCIS. Η κύρια αποστολή της, προς το συμφέρον των μελών της καθώς και προς τις εγχώριες και διεθνείς ενώσεις τους, είναι να λαμβάνει θέσεις και να προτείνει πολιτικές που αφορούν τους κοινωνικούς εταίρους, τους νομοθετικούς και κυβερνητικούς θεσμούς

προωθώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες, διοργανώνοντας τομεακές εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις, καθώς και εκπροσωπώντας και κοινοποιώντας προτάσεις των μελών. 

Το CCBMIS προσφέρει συνεχή εξειδικευμένη εταιρική υποστήριξη για διάφορα εθνικά και ξένα ζητήματα. Η CCBMIS συμμετέχει ενεργά σε πολλά προγράμματα της ΕΕ, που αφορούν τομεακές καινοτομίες, πολιτική ενιαίας αγοράς (απόσπαση εργαζομένων), ανάπτυξη τομεακών κοινωνικών ταμείων, ευρωπαϊκές δραστηριότητες κοινωνικού διαλόγου, σύστημα EEK (πολιτική) και εκπαίδευση ενηλίκων, με έμφαση στην πληροφορική και την ψηφιοποίηση, τις πράσινες δεξιότητες σε σχέση με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, το OSH και άλλα θέματα. Το CCBMIS είναι ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Κατασκευών (FIEC).

Lithuanian Builders Association (LSA)

Η LSA συγκεντρώνει περισσότερα από 150 μέλη, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών και βιομηχανικών εταιρειών, οργανισμών σχεδιασμού, επιστημονικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μαζί τους, συγκεντρώνει επίσης την Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Παραθύρων και Θυρών, τη Λιθουανική Ένωση Υδραυλικών και τη Λιθουανική Ένωση EPS. Οι βασικές  της  δραστηριότητες είναι να: 

 • Υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου ενάντια σε παράνομες πράξεις υπαλλήλων και κυβερνητικών οργάνων, πέραν των αθέμιτων πρακτικών άλλων συμμετεχόντων στον κατασκευαστικό κλάδο.
 • Προσδιορίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες και να εκπροσωπεί τα μέλη της ενώ προσφέρει λύσεις στα κυβερνητικά όργανα. 
 • Παρέχει ταχέως  πληροφορίες προστιθέμενης αξίας, να συμβουλεύεται και προωθεί τη συνεργασία. 
 • Παρέχει οικονομικά οφέλη στα μέλη αναπτύσσοντας πρόγραμμα έκπτωσης για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 
 • Αναπτύσσει έναν ιστότοπο ηλεκτρονικών κανόνων κατασκευής STATAI (www.statybostaisykles.lt). 
 • Συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης και καινοτομίας και σε πρωτοβουλίες ασφαλούς εργασίας. 
 • Εκτελεί το έργο δημοσιότητας και την διάπλαση εικόνας των Λιθουανών οικοδόμων στη Λιθουανία και στο εξωτερικό.
Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)

Ιδρύθηκε το 1935, καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει και να προωθήσει το συμφέρον των μελών της και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους απέναντι στις αρμόδιες Αρχές. Μεταξύ των υπηρεσιών της είναι η παροχή νομικών και φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή υποστήριξης  στα μέλη της όσο αφορά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, και η παρέμβαση   στις αρμόδιες Αρχές.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελείται από 15 περιφερειακά τμήματα και ένα ξεχωριστό τμήμα Τεχνικών Εταιρειών. Είναι η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, ως μέλος της FIEC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Βιομηχανιών) από το 1970 και της EIC (European International Contractors).

Η μακροχρόνια παρουσία της στο χώρο των Δημοσίων Έργων, καθιστά την ΠΕΔΜΕΔΕ μία  Ένωση με μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Επιπροσθέτως, η ΠΕΔΜΕΔΕ παρέχει εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων σε  δικό της  ειδικά διαμορφωμένο χώρο  σε συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB)

Η Γερμανική Συνομοσπονδία Κατασκευών εκπροσωπεί εργοδότες του κατασκευαστικού κλάδου, 35.000 εταιρείες συνολικά  οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κατασκευαστικούς  τομείς. Έχει τη μοναδική δυνατότητα να συνδυάζει την τεχνογνωσία και τις ανάγκες των γερμανικών κατασκευαστικών εταιρειών και να μπορεί να διαδίδει τα αποτελέσματα του έργου στις εταιρίες αυτές.

Η ZDB εκπροσωπεί τα μέλη της και τον τομέα της σε εθνικό και ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο , είναι κοινωνικός εταίρος και διαπραγματεύεται τομεακές μισθολογικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των καθολικά εφαρμοστέων. Επίσης, η συνομοσπονδία συμμετέχει στον καθορισμό και την εκτέλεση βασικών και περαιτέρω μέτρων εκπαίδευσης.

Budowlani

Το Εργατικό Σωματείο του Budowlani είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων στις κατασκευές, της βιομηχανίας δομικών υλικών, της βιομηχανίας ξύλου και της δασοκομίας στην Πολωνία. Συγκεντρώνει πάνω από 10.000 μέλη σε 266 τοπικούς οργανισμούς. Έχει κεντρική δομή και 14 περιφερειακά γραφεία στην Πολωνία. Είναι μέλος της συνομοσπονδίας του OPZZ και διεθνών οργανισμών EFBWW και BWI. 

Εδώ και χρόνια, το Budowlani ασχολείται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση για τους οικοδομικούς εργάτες. Είναι εταίρος σε όλα τα μεγάλα δημόσια έργα  που σχετίζονται με την  ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης από το 1996. Οι εμπειρογνώμονες της ένωσης είναι οι συντάκτες των προτύπων επαγγελματικών προσόντων στην κατασκευή, του βασικού προγράμματος διδασκαλίας στα επαγγέλματα των κατασκευών. Από το 1999, το συνδικάτο αυτό υλοποιεί αδιάκοπα έργα Leonardo da Vinci και Erasmus + (τουλάχιστον δύο ταυτόχρονα). 

Ο εκπρόσωπος του Budowlani είναι μέλος του Stakeholders’ Council of the Integrated Qualifications System στην Πολωνία, του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Παιδείας, και είναι ο επικεφαλής της εταιρικής σύμπραξης του Τομεακού Συμβουλίου Ικανότητας στις Κατασκευές που υλοποιείται από το 2017 και έως το 2022 .