Partnerstvo

Nacionalni predstavniki za gradbeništvo

Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)

Združenje ANCE deluje na področju javnih del ter stanovanjske in industrijske gradnje, predstavlja pa 20 regionalnih organizacij, 102 pokrajinski združenji in 20 000 gradbenih podjetij.

ANCE z lobiranjem zastopa interese gradbene industrije v odnosu do vlade in parlamenta, poleg tega izvaja dialog s političnimi, socialnimi in kulturnimi ustanovami ter omogoča odnose z upravnimi organi pri upravljanju ozemlja, načrtovanju naložb in načrtovanju posegov, skupaj z lokalnimi združenji pa nudi pomoč in svetovanje na področju zakonodajnih, gospodarskih in industrijskih odnosov. Deluje na naslednjih področjih:

 • javni razpisi za javna naročila in odnosi z delodajalci,
 • javno in zasebno financiranje,
 • tehnične inovacije in certificiranje kakovosti,
 • izvajanje fiskalnih predpisov,
 • kvalifikacija podjetij za javna dela.

Je član več vseevropskih omrežij: FIEC (Evropsko združenje gradbene industrije), EIC (Evropski mednarodni pogodbeniki), UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe through Confindustria) in UEPC (Union Europeenne des Promoteurs-Constructeurs).

Embuild

Embuild je glavna poslovna organizacija, priznana organizacija delodajalcev in predstavniško telo gradbene industrije v Belgiji. Predstavlja približno 15 000 podjetij vseh velikosti, od malih podjetij do mednarodnih izvajalcev, ki izvajajo vse oblike dejavnosti na področju visokih in nizkih gradenj. Njene zakonske naloge so:

 • Zagovarjanje interesov belgijske gradbene industrije v skladu s splošnim interesom.
 • Zastopanje gradbene industrije v vseh pravnih, gospodarskih, upravnih in socialnih zadevah ob upoštevanju političnih, socialno-ekonomskih in drugih organov na regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni.
 • Spodbujanje poslovnega razvoja gradbene industrije v Belgiji in tujini.
 • Spodbujanje harmonije in usklajevanja med različnimi obrtmi gradbene industrije.
 • Predlaganje ukrepov za zagotovitev racionalnega razvoja gospodarske dejavnosti izvajalcev v splošnem interesu.
 • Obveščanje svojih članov o splošnih pravnih, gospodarskih, upravnih in socialnih vprašanjih.
 • Spodbujanje in sponzoriranje ukrepov, ki lahko prispevajo k izboljšanju delovanja poklica in blaginji njegove delovne sile.
Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

CNC je organizacija delodajalcev, ki zastopa gradbeno industrijo v Španiji. Trenutno ima 72 članov: osem organizacij z nacionalnim obsegom in 64 organizacij na podeželskem/regionalnem področju. Njen cilj je zastopati in braniti interese sektorja pred javnimi organi ali drugimi nacionalnimi in mednarodnimi subjekti v javnem in zasebnem sektorju.

V okviru CNC so prek njenih članskih organizacij zastopana podjetja vseh velikosti z dejavnostjo na različnih področjih gradbene industrije: gradbeni objekti, stanovanjske in nestanovanjske stavbe, razvijalci stavb – gradbeniki, sanacija stanovanj in stavb ter ponudniki sredstev in storitev za gradnjo

CNC se v svoji vlogi socialnega partnerja pogaja z najpomembnejšimi sindikati in z njimi podpiše splošno kolektivno pogodbo za gradbeni sektor. CNC je skupaj s temi sindikati ustanovila bipartitno fundacijo za gradbeni sektor (Fundación Laboral de la Construcción), ki je med drugim namenjena spodbujanju poklicnega usposabljanja.

Dejavnosti CNC so namenjene tudi izboljšanju konkurenčnosti naše industrije in v tem okviru je usposabljanje ključni element, saj sta ustrezna kakovost in raven znanj in spretnosti bistvenega pomena za podporo rasti in konkurenčnosti.

Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Združenje FFB zastopa vse poklice in dejavnosti v gradbeništvu ter zagovarja interese 50 000 podjetij, ki so njeni člani, od tega 35 000 mikropodjetij. Francoska vlada je z ministrskim odlokom iz julija 2017 in decembra 2017 uradno priznala FFB kot prvo organizacijo, ki zastopa gradbene delodajalce vseh velikosti. Je članica Evropskega združenja gradbene dejavnosti. Dejavnosti FFB imajo tri glavne cilje:

 • Sodelovanje z javnimi organi v postopkih odločanja, ki vplivajo na poslovni trg in pogoje, pod katerimi industrija deluje.
 • Uporaba svojega strokovnega znanja za zastopanje svojih oddelčnih in regionalnih združenj ter trgovinskih in obrtnih sindikatov pri njihovih dejavnostih, katerih cilj je zastopanje in pomoč včlanjenim podjetjem.
 • Promocija podobe industrije, njenih strokovnjakov in podjetij.

Strokovno znanje FFB je večplastno in zajema pravna, davčna, tehnična, gospodarska, socialna, izobraževalna in okoljska vprašanja.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)

Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja ključne storitve za podjetja, ki poslujejo v Sloveniji, in je idelaen partner za tuje investitorje. Ustanovljena je bila pred več kot 160 leti, danes pa je vanjo včlanjenih 7 000 podjetij vseh velikosti in iz vseh regij. Je neprofitna, nevladna in neodvisna poslovna organizacija, ki zastopa interese svojih članov in je najvplivnejše slovensko poslovno združenje.

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je strokovno industrijsko združenje (zasebna nepridobitna organizacija delodajalcev), ki je organizirano v okviru GZS. Njena glavna naloga je, da v interesu svojih članov zavzame stališča in predlaga politike v zvezi s socialnimi partnerji, zakonodajnimi in vladnimi institucijami ter njihovimi domačimi in mednarodnimi združenji. ZGIGM svojim članom pomaga pri razširjanju različnih sektorskih informacij in podatkov, zagotavlja različna posvetovanja, se ukvarja z zakonodajnimi vprašanji, razvija sektorsko poklicno izobraževanje in usposabljanje, omogoča in spodbuja poslovne priložnosti, organizira sektorska usposabljanja in dogodke ter zastopa in sporoča predloge članov.

ZGIGM nudi stalno strokovno podporo podjetjem za različna vprašanja na nacionalni in tuji ravni. Je dejavno vključena v številne projekte programov EU, ki obravnavajo sektorske inovacije, politiko enotnega trga (napotitev delavcev), razvoj sektorskih paritarnih socialnih skladov, dejavnosti evropskega socialnega dialoga, sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (politika) in izobraževanje odraslih, s poudarkom na informacijski tehnologiji in digitalizaciji, zelenih znanjih in spretnostih v zvezi z izvajanjem krožnega gospodarstva, varnosti in zdravju pri delu ter drugih temah. Je aktivna članica Evropskega združenja gradbene industrije (FIEC).

Litovsko združenje gradbenikov (LSA)

LSA združuje več kot 150 članov, vključno z gradbenimi in industrijskimi podjetji, oblikovalskimi organizacijami, znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami. Poleg naštetih združuje tudi nacionalno združenje proizvajalcev oken in vrat, litovsko združenje vodoinštalaterjev in litovsko združenje EPS. Ključne dejavnosti:

 • zagovarjanje pravic članov združenja v primerih nezakonitih dejanji uradnikov in vladnih institucij, poleg tega pa tudi pred nepoštenimi praksami drugih udeležencev v gradbeni industriji,
 • prepoznavanje težav in potreb ter zastopanje članov pri iskanju rešitev v vladnih institucijah,
 • hitro zagotavljanje informacij z dodano vrednostjo, posvetovanje in spodbujanje sodelovanje,
 • zagotavljanje gospodarskih koristi za člane z razvojem programa popustov pri nakupu izdelkov in storitev,
 • razvoj spletne strani kjer so v elektronski obliki zbrani gradbeni predpisi STATAI (www.statybostaisykles.lt).
 • sodelovanje pri projektih usposabljanja in inovacij ter pobudah za varno delo,
 • izdajanje publikacij in oblikovanje javne podobe litovskih gradbenih delavcev tako Litvi kot v tujini tujini.
Panhellenic Association of Engineers Contractor of Public Works (PEDMEDE)

Združenje je bilo ustanovljeno leta 1935 in zajema vse vrste podjetij, ki se ukvarjajo z gradnjo javnih in zasebnih objektov. Njegovo področje delovanja je zagotavljanje in spodbujanje interesov in blaginje svojih članov ter zastopanje njihovih pravic pri organih. Med njegovimi storitvami je zakonsko in davčno svetovanje, s katerim svojim članom pomaga pri postopkih, povezanih z javnimi razpisi za gradnje, ter rešuje spore med njimi in organi.

PEDMEDE sestavlja 15 regionalnih odsekov in ločen del gradbenih podjetij. Je edino grško združenje, ki zastopa državo v tujini, saj je od leta 1970 član FIEC (Evropsko združenje gradbene industrije) in EIC (evropski mednarodni pogodbeniki).

Zaradi svoje dolgotrajne prisotnosti na področju javnih del je PEDMEDE združenje z bogatimi izkušnjami na tem področju. Med njegovimi storitvami za člane je pravno svetovanje. PEDMEDE zagotavlja tudi usposabljanje prek posebnih seminarjev v lastnem izobraževalnem centru v sodelovanju z javnimi in zasebnimi organizacijami.

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB)

Nemška gradbena konfederacija zastopa delodajalce v gradbenem sektorju, skupaj 35 000 podjetij v različnih gradbenih dejavnostih. Ima edinstven potencial za združevanje znanja in potreb nemških gradbenih podjetij ter razširjanje rezultatov projekta mednje.

ZDB zastopa svoje člane in sektor na nacionalni in evropski ravni politike ter je socialni partner in se pogaja o sektorskih sporazumih o plačah, vključno s splošno veljavnimi sporazumi. Konfederacija je vključena tudi v opredelitev in izvajanje osnovnih in nadaljnjih izobraževalnih ukrepov.

Budowlani

Sindikat Budowlani je največja organizacija, ki zastopa interese gradbenih delavcev, gradbeništva, lesne industrije in gozdarstva na Poljskem. Združuje več kot 10 000 članov v 266 lokalnih organizacijah. Ima osrednjo strukturo in 14 regionalnih uradov na Poljskem. Je član konfederacije OPZZ in mednarodnih organizacij EFBWW in BWI.

Budowlani že leta sodeluje v izobraževanju in poklicnem usposabljanju gradbenih delavcev. Je partner v vseh večjih javnih projektih, usmerjenih v razvoj poklicnega izobraževanja od leta 1996. Strokovnjaki iz sindikata so avtorji strokovnih standardov kvalifikacij v gradbeništvu, osrednjega učnega načrta poučevanja za gradbene poklice. Od leta 1999 nenehno izvaja projekte Leonardo da Vinci in Erasmus+ (najmanj dva hkrati).

Predstavnik Budowlanija je član sveta zainteresiranih strani integriranega sistema kvalifikacij na Poljskem in svetovalnega organa ministra za šolstvo, Budowlani pa je vodilna organizacija projektnega partnerstva sektorskega sveta za kompetence v gradbeništvu, ki se izvaja v obdobju 2017–2022.