Projekt

Rezultati

Glavna prednost in korist, ki ju prinaša izvedba projekta, je povezava med gradbeno industrijo in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) z namenom vzpostavitve strategije, s katero bomo znanja in spretnosti delavcev približali dejanskim potrebam na trgu dela. Ta nova strategija bo jasno povezana s splošno strategijo za razvoj evropske gradbene industrije in bo dopolnila druge pobude in ukrepe, ki se izvajajo v tem sektorju.

.

Analiza PESTLE

Poročilo o političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, pravnih in okoljskih dejavnikih, ki lahko vplivajo na gradbeno industrijo in posledično tudi na pomanjkanje in neusklajenost spretnosti.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Poročilo o trenutnem stanju sektorskih spretnostih

Poročilo o trenutnem stanju sektorskih spretnosti gradbene industrije upošteva: neskladje med sedanjimi in prihodnjimi znanji in spretnostmi v gradbeni industriji, da se bodo kratkoročno in srednjeročno ugotavljale potrebe po usposabljanju delavcev v tem sektorju; oceno števila delavcev, ki jih je treba izučiti v določenem poklicnem profilu; ukrepe, priporočila, dejanja itd., za uporabo načrta (Blueprint).

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Kažipot in akcijski načrt

Pripravljen bo časovni načrt s strategijami, ukrepi, dejavnostmi, rezultati in akcijskim načrtom, potrebnim za uskladitev in zmanjšanje razkoraka med povpraševanjem po spretnostih in trenutno ponudbo. Ukrep bo skladen s strategijo sektorskih spretnosti in bo osnova za uporabo načrta za gradbeništvo.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Interaktivni zemljevid

Digitalni vir z zbirko: dobrih praks in/ali inovativnih pobud, ki zmanjšujejo vrzeli in neusklajenost spretnosti na trgu delovne sile, najboljših praks izkoriščanja prednosti EU financiranja pri podpiranju različnih poklicnih poti, projektov mobilnosti, podjetniških priložnosti itd.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Novi programi usposabljanja in spletni tečaji

Za posodobitev ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja za študente in delavce v gradbeništvu na področjih energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije bodo oblikovani novi učni načrti. Prav tako bo vsem zainteresiranim (študentom, delavcem, inštruktorjem, uradnikom za poklicno izobraževanje in usposabljanje itd.) na voljo vrsta spletnih tečajev, ki bodo obravnavali te teme.

Dostopno septembra 2021

Opazovalnica

Spletno orodje za predvidevanje potreb po spretnostih z uporabo metodologije “masovnih podatkov” (Big Data) na nacionalni in regionalni ravni s kombinacijo podatkov pridobljenih iz primarnih (ankete) in sekundarnih virov.

To orodje bo pomagalo partnerjem pri sprejemanju odločitev o ponudbi usposabljanja.

Dostopno od junija 2021

Poročilo o poklicih in kvalifikacijah, ki bodo predmet posodobitve

Poročilo o primerjalni analizi, ki vključuje razmerja med spretnostmi in kompetencami (posebej povezanimi z energetsko učinkovitostjo, krožnim gospodarstvom in digitalizacijo), ki jih je treba vključiti v sektorski proces izpopolnjevanja ustreznih poklicnih profilov.

Dostopno decembra 2021

Nacionalna poročila o posodobitvi poklicnih profilov

Končna nacionalna poročila o poklicnih profilih, ki jih je treba posodobiti na nacionalni ravni, vključno z ustreznimi sektorskimi poklicnimi profili, skupaj z razvrstitvijo nujnosti posodobitve za podporo procesu izpopolnjevanja.

Dostopno decembra 2021

Gradivo za kampanjo

Spletne informacije in promocijski material za povečanje privlačnosti gradbene industrije.

Dostopno od avgusta 2022

Model “Quintuple Helix” in Koalicija sektorskih spretnosti gradbeništva (SSA)

Poročilo v skladu s kriteriji modela »Quintuple Helix« bo pripomoglo k ustanovitvi koalicije sektorskih spretnosti in bo na sistematičen način omogočilo vključitev načrta za gradbeništvo (Contruction Blueprint), kar bo zagotovilo vključenost in dolgoročno sodelovanje ključnih deležnikov.

Dostopno od decembra 2022

Poročila o podpornih dogodkih

Po vsakem opravljenem seminarju bo partner projekta, gostitelj seminarja, napisal poročilo o doseženih rezultatih.

Dostopno od decembra 2021

Portal koalicije sektorskih spretnosti (portal SSA)

Spletno mesto, na kateri bodo na voljo vsi rezultati projekta, vključno s spletnimi orodji, kot sta interaktivni zemljevid in opazovalnica, informacije o novicah in dogodkih, povezave z mediji itd.

Spletna stran bo gostila tudi platformo Koalicije sektorskih spretnosti (Sector Skills Alliance – SSA), prek katere se bodo zbirali ustrezni zainteresirani deležniki, ki bodo pomagali opredeliti in izvajati načrt.

Dostopno na spletni strani Construction Blueprint!

Razširjanj rezultatov

Posredovanje rezultatov projekta se izvaja v oblikah, kot so: digitalna glasila, informacije o projektu na spletnih mestih partnerjev, članki v strokovnih revijah, objave na kongresih, ciljno e-poštno pošiljanje itd.

Med izvajanjem projekta

Promocijske aktivnosti

Promocijski materiali, ki na zelo živahen in slikovit način sporočajo projektne aktivnosti in rezultate: letaki, plakati, nalepke itd.

Med izvajanjem projekta

Informativni dnevi

V času trajanja projekta bo organiziranih več informativnih dni za seznanitev s projektom in trenutnimi rezultati.in krepitev zavezništvo med projektnimi partnerji in zainteresiranimi deležniki.

Med izvajanjem projekta

Poročilo o ukrepih za razširjanje rezultatov

Poročilo o predstavitvi projekta, ki so ga pripravili partnerji v mednarodnih mrežah.

Dostopno decembra 2022

Zaključna konferenca projekta

Zaključna konferenca in predstavitev rezultatov projekta vsem zainteresiranim deležnikom.

Po konferenci bo pripravljeno poročilo, sestavljeno iz list prisotnosti in predstavitev udeležencev, rezultatov delavnic, slik dogodka itd.

Organizirana decembra 2022

Meni