Νέα ανάλυση σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες για τον Κατασκευαστικό τομέα στην Ευρώπη

Αποτελέσματα

Το σχέδιο για τις κατασκευές αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια νέα στρατηγική για τις τομεακές αρμοδιότητες στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η σύμπραξη “Construction Blueprint” παρουσίασε έκθεση σχετικά με την “Ανάλυση αναγκών σε δεξιότητες” του Κατασκευαστικού τομέα στην Ευρώπη, η οποία προσδιορίζει τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι στον Κατασκευαστικό τομέα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης. Επιπλέον, προσδιορίζει άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, καθώς και άλλες οριζόντιες ικανότητες.

Το έγγραφο καταρτίστηκε με την υποστήριξη περισσότερων από τριάντα εμπειρογνωμόνων του τομέα από την Ισπανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία, οι οποίοι συνέβαλαν στον προσδιορισμό των απαιτούμενων ικανοτήτων, ανά χώρα, σε κάθε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς.

Ο κύριος στόχος της έκθεσης ήταν να παρουσιάσει μια επισκόπηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα στον τομέα και των δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να υποστηριχθούν τα ιδρύματα κατάρτισης στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών τους διαδρομών. Συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια του 2022 σε όλες τις χώρες της πρωτοβουλίας.

Μεταξύ των συμπερασμάτων που επισημαίνονται στην έκθεση είναι ότι ο τομέας πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ή πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτύχει την απαιτούμενη οικολογική και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί μια σειρά δεξιοτήτων από το εργατικό δυναμικό των κατασκευών. Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει μια τρέχουσα τάση προς τις τεχνολογικές εξελίξεις, την κατασκευή εκτός εργοταξίου, την κλιματική αλλαγή και τις συνεργατικές δεξιότητες, μεταξύ άλλων.