Etapai

Projekto metu partnerystė plėtos kelis etapus, kad būtų pasiekti tikslai ir pasiekti rezultatai, palaikantys pagrindinį tikslą: Naujas sektoriaus strateginis požiūris į bendradarbiavimą dėl statybos srities įgūdžių.

Europos Statybos srities esamos padėties analizė parodo dabartinį scenarijų, susijusį su keliais veiksniais, kurie gali paskatinti įgūdžių poreikių atsiradimą, turinčius įtakos dabartinei kvalifikacijų sąrankos būklei, taip pat turintį įtakos kiekvienoje šalyje siūlomam profesiniam švietimui ir mokymui. Pirmuoju etapu siekiama suteikti labai vertingos informacijos, kuri bus pagrindas apibrėžiant pagrindinius elementus kuriant gaires ir veiksmų planą, kurie suformuos pirmąjį požiūrį į Sektorinių įgūdžių strategijos nustatymą.

1. Statybos sektoriaus esama padėtis ir sektoriaus įgūdžių strategija

Kai tik bus apibrėžta esama padėtis ir parengtos gairės, atėjo laikas palaikyti ir parodyti strategiją, nustatant, detalizuojant ir reklamuojant konkrečius pavyzdžius ir gerąją praktiką, susijusią su politika ir iniciatyvomis nacionaliniu ir regioniniu lygiu, siekiant spręsti įgūdžių trūkumo ir neatitikimo problemas, taip pat skatinti įvairių suinteresuotųjų šalių partnerystę. Be to, šio etapo tikslas bus parengti ir įdiegti keletą naujų mokymo programų statybos darbuotojams energijos vartojimo efektyvumo, skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos temomis.

2. Nustatomi tarptautiniai viso sektoriaus nauji įgūdžiai

Šiame etape siūloma sukurti įrankį, kuris papildytų Europos statybos sektoriaus observatoriją (ECSO), kuri, naudodama „Big Data“ metodiką, galės numatyti įgūdžių poreikius nacionaliniu/regioniniu lygiu.

3. Įgūdžių poreikio statybos pramonėje stebėsena

Bus nustatyti profesijų profiliai, siekiant juos atnaujinti atsižvelgiant į įgūdžius, susijusius su energijos vartojimo efektyvumu, skaitmeninimu ir žiedine ekonomika.

4. Atnaujinamų profesijų nustatymas

Projektu „Veiksmų planas Statybos pramonei“ ketinama sukurti pozityvesnį statybos pramonės įvaizdį. Norint pasiekti šį tikslą ir paversti statybą karjeros galimybe, partneriai siūlo atlikti veiksmus, kuriais siekiama skatinti statybų pramonės patrauklumą tarp jaunimo, ypač tarp moterų, ir nustatyti sprendimus, palengvinančius mobilumą Europoje.

5. Informavimo kampanijos statybų pramonei

Be abejo, pagrindinė sąlyga norint tinkamai sukurti įgūdžių veiksmų planą statybų pramonei yra stiprus Sektorinių Įgūdžių Aljansas, kuris prasideda nuo partnerystės. Šiuo tikslu partnerystė įgyvendinama pagal „Quintuple Helix“ inovacijų modelio idėją, kuri remiasi pagrindinių rinkos dalyvių (švietimo-ekonominio-politinio-aplinkos-pilietinės visuomenės / kultūros) dalyvavimu ir sąveika, naudojantis jų talentu ir holistiniu požiūriu padaryti geriausią.

6. Sektorinių įgūdžių aljansas ir veiksmų plano parengimas
 • 1. Construction Status Quo and Sectorial Skills Strategy

  The Status Quo of the European Construction determines the current scenario regarding several factors that are likely impelling the appearance of skills needs, influencing the current status of the qualification frameworks as well as affecting the Vocational Education and Training (VET) offered in each country. The first phase aims to provide very valuable information that will be the fundamental basis for defining the key elements through the creation of a Roadmap and an Action Plan, which will shape the first approach concerning the setting up of the Sectoral Skills Strategy.

 • 2. Enabling transnational sector-wide new skills

  Once the Status Quo has been defined and the Roadmap have been drafted, is time to sustaining and exemplifying the Strategy, by identifying, detailing and promoting concrete examples and good practices of policies and initiatives at national and regional level aiming at addressing skills shortages and mismatches as well as fostering multi-stakeholder partnerships. Also, the goal of this phase will be to design and deploy a new training action needed for raising awareness concerning trending topics, which will surely affect the Construction industry: Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy for Construction workers.

 • 3. WatchTower of skills needs in the construction industry

  During this phase it is proposed to create a tool that will be complementary to the European Construction Sector Observatory (ECSO), which by using a Big Data methodology will be able to anticipate skills needs at national/regional level.

 • 4. Study on occupational profiles and qualifications

  According to phase 2, the partnership will update occupational profiles, qualifications and training influenced by new tendencies (in the Construction industry topics such as Energy Efficiency, Digitalisation and Circular Economy are a must) to cover detected skills. It is absolutely necessary to define a tailored methodology to carry out a periodic revision as well as defining priorities to eventually review existing qualifications.

 • 5. Outreach campaign for the Construction industry

  The Construction Blueprint project intends to generate a more positive image of the Construction industry. To achieve this goal and to transform construction into a career opportunity, the partnership proposes to carry out actions to promote the attractiveness of the Construction industry among youngsters and particularly among women, and identifying solutions to facilitate the mobility in Europe.

 • 6. Sector Skills Alliance and deployment of the Blueprint

  Doubtless, the essential condition to get a sound implementation of the Skills Blueprint in the Construction industry is to have a strong Sector Skills Alliance, which starts from the partnership. For this, the partnership undertakes the project under the concept of Quintuple Helix innovation Model, which is based on the involvement and interaction of main market players (Education-Economic-Political-Environment-Civil Society/Cultural) taking up opportunities to make the best of their talents from a holistic approach.