Partnerstwo

Sektorowe Organizacje Europejskie

Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC)

Utworzona w 1905 roku, reprezentuje przedsiębiorstwa budowlane różnej wielkości, poprzez swoje 32 krajowe Federacje Członkowskie w 28 krajach, a także „graczy globalnych”, wykonujących wszelkie formy działalności budowlanej i inżynierskiej. Jest oficjalnie uznanym Partnerem Społecznym (reprezentującym pracodawców) w Sektorowym Dialogu Społecznym UE dla branży budowlanej.

Jej główną rolą jest reprezentowanie i promowanie interesów europejskiego przemysłu budowlanego, za pośrednictwem sieci krajowych organizacji członkowskich, w ramach instytucji europejskich, przy wspomaganiu jednocześnie budowania wiedzy o sektorze wśród decydentów i społeczeństwa. Promuje również i ułatwia współpracę oraz wymianę najlepszych praktyk między członkami FIEC.

Kształcenie zawodowe, kwalifikacje, umiejętności, kompetencje itp. są priorytetami FIEC od wielu lat i są one realizowane wewnątrz instytucji, z udziałem krajowych ekspertów organizacji członkowskich, a także w ramach Dialogu Społecznego dla Branży Budowlanej. Kilka projektów Dialogu Społecznego, współfinansowanych przez Komisję Europejską (DG EMPL), podejmowanych w ostatnich latach zajmowało się tymi kwestiami.

Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa (EFBWW)

EFBWW posiada wewnętrzną sieć ekspertów VET z całej Europy i jest zaangażowana w trzy sektorowe grupy robocze dialogu społecznego ds. kształcenia zawodowego. EFBWW stosuje się do zaleceń UE w dziedzinie VET i ma doświadczenie w wielu projektach finansowanych przez UE, koncentrujących się na EQF, ECVET, programach nauczania dla określonych zawodów, europejskich podstawowych kwalifikacjach. Ponadto EFBWW aktywnie ułatwia tworzenie sieci kontaktów między różnymi zainteresowanymi stronami w tej dziedzinie.

EFBWW to Europejska Federacja Związków Zawodowych reprezentująca pracowników budowlanych w 34 krajach. EFBWW jest uznawana za Europejskiego Partnera Społecznego sektora budowlanego (reprezentującego pracowników)  w ramach europejskiego dialogu społecznego.

Europejska Konfederacja Budowniczych (EBC)

EBC jest europejską organizacją zawodową reprezentującą krajowe stowarzyszenia specjalistów budowlanych i MŚP. Założona w 1990 roku, zrzesza 18 członków reprezentujących 16 krajów (15 UE + Szwajcaria) i obejmuje wszystkie branże w sektorze budowlanym. Jest organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli, mającą status obserwatora w Komitecie Dialogu Społecznego UE ds. Budownictwa.

EBC jest członkiem sektorowym: UEAPME, Partnera Społecznego reprezentującego interesy rzemiosła, handlu i MŚP; Komitetu Szkoleniowego UEAPME i  Forum Budownictwa, komitetu branżowego omawiającego najważniejsze wydarzenia polityczne dotyczące budownictwa; Jest członkiem założycielem Small Business Standards (SBS), unijnego stowarzyszenia non-profit reprezentującego interesy MŚP w procesie standaryzacji i normalizacji na szczeblu unijnym i międzynarodowym; i EAfA.

Konfederacja zobowiązała się do zachęcania MŚP do udziału w szkoleniach, a krajowe stowarzyszenia MŚP z branży budowlanej do wspierania praktyk zawodowych wśród swoich członków. Ponadto zobowiązała się do podnoszenia świadomości na temat znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest także partnerem platformy Build Up dla energooszczędnych budynków uruchomionej w 2009 roku oraz Społeczności BIM.