Partnerstvo

Sektorske evropske organizacije

Evropsko združenje gradbene industrije (FIEC)

Ustanovljeno je bilo leta 1905, predstavlja pa gradbena podjetja vseh velikosti prek svojih 32 nacionalnih članskih združenj v 28 državah ter „svetovne akterje“, ki izvajajo vse oblike dejavnosti na področju visokih in nizkih gradenj. Je uradno priznan socialni partner (predstavnik delodajalcev) v sektorskem socialnem dialogu EU za gradbeništvo.

Njegova glavna vloga je zastopanje in spodbujanje interesov evropske gradbene industrije (prek mreže nacionalnih podružnic) v evropskih institucijah, hkrati pa prispevanje k boljšemu poznavanju sektorja med oblikovalci politik in širšo javnostjo. Prav tako spodbuja in olajšuje sodelovanje in izmenjavo najboljših praks med člani FIEC.

Poklicno usposabljanje, kvalifikacije, spretnosti, kompetence itd. so prednostne naloge FIEC že več let in se obravnavajo interno, v sodelovanju z nacionalnimi strokovnjaki iz organizacij članov ter v okviru socialnega dialoga za gradbeništvo. Več projektov socialnega dialoga, ki jih je sofinancirala Evropska komisija (GD EMPL), se v zadnjih letih ukvarja s temi vprašanji.

Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW)

EFBWW ima interno mrežo strokovnjakov za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz vse Evrope in sodeluje v treh delovnih skupinah za sektorski socialni dialog na področju poklicnega usposabljanja. EFBWW spremlja politike EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter ima izkušnje s številnimi projekti, ki jih financira EU, s poudarkom na EOK, ECVET, učnih načrtih za posebne poklice, evropskih osnovnih kvalifikacijah. Poleg tega EFBWW aktivno olajšuje povezovanje različnih zainteresiranih strani na tem področju.

EFBWW je evropska zveza sindikatov, ki zastopa gradbene delavce v 34 državah. EFBWW je priznana kot evropski socialni partner gradbenega sektorja v evropskem socialnem dialogu.

Evropska konfederacija gradbenikov (EBC)

EBC je evropska krovna strokovna organizacija, ki zastopa nacionalna združenja gradbenih obrti in MSP. Ustanovljena je bila leta 1990, ima 18 članov, ki predstavljajo 16 držav (15 držav članic EU in Švico), ki pokrivajo vse dejavnosti v gradbenem sektorju. Je neprofitna strokovna organizacija s sedežem v Bruslju, ki ima status opazovalca v odboru EU za socialni dialog za gradbeništvo.

EBC je sektorska članica naslednjih organizacij: Evropsko združenje obrti ter malih in srednjih podjetij (UEAPME), socialni partner, ki zastopa interese obrti, trgovine in MSP; Odbor za usposabljanje UEAPME in forum gradbeništva, sektorski odbor, ki razpravlja o najpomembnejših razvojih politik v zvezi z gradbeništvom; ustanovna članica organizacije Small Business Standards (SBS), nepridobitnega združenja EU, ki zastopa interese MSP v postopku standardizacije na ravni EU in mednarodni ravni; in EAfA.

Konfederacija se je zavezala, da bo MSP spodbujala k sodelovanju z usposabljanjem in nacionalnimi združenji gradbenih MSP za podporo vajeništvu med svojimi člani. Poleg tega se je zavezala k povečevanju ozaveščenosti o pomenu poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Je partnerica platforme Build Up za energetsko učinkovitost stavb, vzpostavljene leta 2009, in BIM Community.