Evropska komisija spremlja Strategijo za gradbeništvo 2020 na tristranskem strateškem forumu na visoki ravni

Dogodki

Generalni direktor Fundación Laboral de la Construcción, Enrique Corral, je imel govor v imenu 24 institucij iz gradbene industrije iz 12 držav EU, ki so del strateškega konzorcija projekta Načrt za gradbeništvo (Construction Blueprint).

Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je 4. aprila v Bruslju vodil tristranski strateški forum na visoki ravni. V okviru tega foruma je potekala razprava med državami članicami, zainteresiranimi deležniki iz gradbeništva in predstavniki Evropske unije o vprašanjih povezanih z gradbenim sektorjem.

Ta forum na visoki ravni, ki od leta 2013 poteka v belgijskem glavnem mestu, je del Strategije za gradbeništvo 2020 kot nadaljevanje Akcijskega načrta za strategijo. Zainteresiranim deležnikom v panogi ponuja priložnost, da izrazijo svoje mnenje o izvajanju prednostnih ukrepov in možnostih za razvoj panoge, ki bodo podlaga za prihodnost strategije po letu 2020.

Kakor prejšnjih se je tudi tega strateškega foruma na visoki ravni udeležil generalni direktor Fundación Laboral de la Construcción, Enrique Corral. Tokrat je sodeloval tudi kot govornik, ki je zastopal 24 institucij gradbenega sektorja iz 12 držav EU, ki so del strateškega konzorcija projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo), govoril pa je o sektorskem načrtu sodelovanja na področju usposabljanja in o prenovi strategije strokovnih znanj in spretnosti ter kompetenc v gradbeništvu.

Po mnenju Enriquea Corrala projekt Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) združuje dva ključna instrumenta, ki jih je predlagala Evropska komisija za preoblikovanje gradbenega sektorja v Evropi v trajnostno in konkurenčno industrijo: „Strategija za gradbeništvo 2020“ in „Program znanj in spretnosti za Evropo“ sta postala „Novi program znanj in spretnosti za Evropo“. Gre za preoblikovanje, pri katerem ima ključno referenčno vlogo Španija, natančneje Fundación Laboral s svojo prisotnostjo v Evropi in z razvojem strateških evropskih projektov.

Prepoznavnost, vpliv in konkurenčnost

Na srečanju so med drugim sklenili, da je treba povečati prepoznavnost sektorja.

Na srečanju so obravnavali naslednje teme:

 • pomen zaposlenih kot ključnih akterjev za razvoj potenciala sektorja,
 • učinkovita raba virov,
 • krepitev notranjega gradbenega trga,
 • spodbujanje bolj konkurenčnega položaja evropskih gradbenih podjetij,
 • izziv nujnega vključevanja mikropodjetij.

Javna naročila so bila prepoznana kot mehanizem za doseganje boljše usposobljenosti zaposlenih in trajnosti sektorja. Pomembna tema na tem srečanju je bila socialna problematika sektorja in prihodnost le-tega.

Združevanje različnih ukrepov

V zvezi z modernizacijo in posodobitvijo strokovnih spretnosti je bil poudarjen pomen sinergije različnih ukrepov, na katerih temelji projekt za Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo):

 • Uporaba evropskega programa Erasmus+ kot vira financiranja in utemeljitve za dualno politiko EU (strategija in program znanj in spretnosti).
 • Delo na ključnih področjih: energetska učinkovitost, digitalizacija in krožno gospodarstvo.
 • Sprejetje pristopov iz drugih industrij.
 • Dialog med strateškimi akterji EU in državami članicami.
 • Vključitev drugih segmentov aktivnega prebivalstva v gradbeni sektor, zlasti mladih in žensk.
V smeri „Gradbeništvo 2040“

Srečanje v Bruslju se je končalo s številnimi zamislimi za projekt, ki ga je treba izvesti v zvezi z “Gradbeništvom 2040”, ohranjanjem prednosti pobude Gradbeništvo 2020 in njeno krepitvijo z izboljšavami in vidiki, kot so:

 • Razširjanje časovnega okvira pobude za predvidevanje konkurenčnosti v prihodnosti in cikličnih izzivov (med drugim odpornosti samega sektorja).
 • Krepitev zavezanosti v skupnosti, ki sodeluje v pobudi Gradbeništvo 2020: Evropska komisija, države članice, državljani, finančne institucije, podjetja, strokovnjaki itd.
 • Uporaba finančnih tokov Evropske unije.
 • Krepitev participativnega pristopa in dialoga z mesti.
 • Spodbujanje vloge tristranskega strateškega foruma na visoki ravni.

Rezultati tega srečanja odražajo skupno vizijo za izboljšanje na področju gradbeništva v EU ter vlogo in prispevek gradbenega sektorja k tej viziji.

Ali kot je bilo tudi poudarjeno na sedmem srečanju tristranskega strateškega foruma na visoki ravni: „Kakovost na področju gradbeništva je bistvenega pomena za zdravje, dobro počutje in produktivnost; z izboljšanjem načina gradnje se bo izboljšalo življenje evropskih državljanov.“