Ugotavljanje trenutnega stanja sektorskih znanj in spretnosti na področju gradbeništva

Rezultati
V okviru projekta smo objavil poročilo o trenutnem stanju na področju gradbeništva v sodelujočih državah. Na podlagi te analize bomo pripravili sektorsko strategijo za znanja in spretnosti.

Ob koncu lanskega leta smo v okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) objavili poročilo o stanju na področju sektorskih znanj in spretnosti, katerega namen je prikazati razlike med potrebami po znanjih in spretnostih danes in v prihodnosti. Poročilo bo osnova za določitev potreb po usposabljanjih delavcev za kratkoročno in srednjeročno obdobje. Prvi korak v tej smeri je izdelava „poročila o analizi PESTLE“ za opredelitev političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, pravnih in okoljskih dejavnikov, ki lahko vplivajo na znanja in spretnosti v sektorju v več evropskih državah: Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Slovenija in Španija.

Ta dokument je drugi korak k oblikovanju sektorske strategije za znanja in spretnosti in vključuje strateški akcijski načrt in časovni načrt za čas projekta in po njem.

Namen tega poročila je opredeliti glavne trende na evropski ravni in razviti metodološki okvir možnih smeri razvoja na področju obrti in usposabljanja.

Razgledi

Eden od glavnih sklepov predstavnikov gradbeništva je bil, da ima ta sektor pomembno vlogo v gospodarski rasti Evrope v skladu s pobudo „Gradbeništvo 2050“. Gradbeništvo ustvari približno 9 % bruto domačega proizvoda (BDP) v Evropi in zagotavlja 18 milijonov neposrednih delovnih mest, kljub krizi, ki so jo utrpele države v obdobju 2008–2015.

Vendar pa je gradbeni sektor v vseh državah v zadnjih letih zabeležil rast. Največjo rast ima sektor na Irskem in v Sloveniji. V drugih državah, kot je Grčija, pa sektor zelo počasi napreduje zaradi krize, ki je prizadela državo.

Ključna področja

Poročilo poudarja tri ključna področja, ki so glavni izzivi gradbeništva: digitalizacija, krožno gospodarstvo in energetska učinkovitost:

  • * o digitalizaciji je v dokumentu poudarjeno, da so bile analizirane države osredotočene na BIM, v prihodnosti pa se bodo ukvarjale tudi z drugimi digitalnimi tehnologijami, kot so robotika, avtomatizacija, 3D-tiskalniki in optični senzorji, … Evropsko gradbeništvo se ne digitalizira in prilagaja tehnološkim izzivom z enako hitrostjo kot druge industrije. Zato moramo v nacionalne sisteme usposabljanja uvesti sodobne programe, da bomo delavcem zagotovili ustrezna znanja in spretnosti.
  • * V vseh analiziranih državah je krožno gospodarstvo ena glavnih gonilnih sil nacionalnih akcijskih načrtov. Za zagotovitev manjkajočih posebnih znanj in spretnosti bi bilo treba v nacionalne sisteme usposabljanja uvesti usposabljanje za ravnanje z odpadki, pa tudi informiranje o vplivu gradbenih proizvodov na okolje.
  • * Področje energetske učinkovitosti je eden od generatorjev novih znanj in spretnosti v gradbeništvu. Razvijajo se številne evropske pobude, ki poudarjajo potrebo po stalnem izobraževanju in usposabljanju na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v stavbah.
Vrzeli v spretnostih ter potrebe po usposabljanju

Kar zadeva vrzeli v znanjih in spretnostih ter potrebe po usposabljanju, poročilo o stanju kaže, da tehnološki napredek prinaša številne nove in nastajajoče prakse, ki bodo verjetno spremenile razmere v gradbeništvu. Z razvojem „zelenih“ stavb in trajnostnega ravnanja z odpadki ter energetskega sektorja bodo tudi gradbeni delavci morali usvojiti nove specifične spretnosti. Zato je bil eden od glavnih ukrepov za odpravo predmetnih ovir oblikovanje ukrepov usposabljanja za večje število delavcev s srednjimi in visokimi kvalifikacijami.

Ovire v gradbeništvu

Po analizi smo v partnerstvu ovire združili po skupinah na različnih makro področjih: politične/zakonodajne, gospodarske/socialne, strukturne in izobraževalne. To so glavne vrzeli, ki jih mora odpraviti Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo), da bi lahko pripravili časovni in akcijski načrt za oblikovanje nove strategije za znanja in spretnosti na področju gradbeništva.

 Prenesi poročilo „Status Quo Report on Sectoral Skills“ (v angleščini)