Ανακαλύπτοντας την υπάρχουσα κατάσταση των τομεακών δεξιοτήτων της κατασκευαστικής βιομηχανίας

Αποτελέσματα
Το έργο δημοσίευσε μια «Έκθεση Status Quo», με στόχο την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του κατασκευαστικού κλάδου στις χώρες που συμβάλλουν. Αυτή η ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο για την προετοιμασία της Τομεακής Στρατηγικής δεξιοτήτων

Στο τέλος του περασμένου έτους, ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία δημοσίευσε μια «Έκθεση Υπάρχουσας Κατάστασης για τομεακές δεξιότητες» με σκοπό να δείξει την απόκλιση μεταξύ των τρεχουσών και των μελλοντικών δεξιοτήτων, προκειμένου να καθοριστούν οι ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων στον κλάδο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτού του έργου ήταν η «Έκθεση ανάλυσης PESTLE» για τον καθορισμό των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, νομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τις δεξιότητες στον τομέα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών: Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα , Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Σλοβενία ​​και Ισπανία.

Αυτό το έγγραφο αποτελεί το δεύτερο βήμα για το σχεδιασμό μιας τομεακής στρατηγικής δεξιοτήτων, στην οποία περιλαμβάνεται ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης και ένας χάρτης πορείας – που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια ζωής του έργου και πέρα ​​από την ολοκλήρωσή του.

Ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να εντοπίσει τις κύριες τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για μια προοπτική μελέτη των συναλλαγών και της κατάρτισης.

Κοιτάζοντας τον Κατασκευαστικό τομέα

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα της τρέχουσας κατάστασης της κατασκευαστικής βιομηχανίας ήταν ότι αυτός ο τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης – σύμφωνα με την έκθεση «Κατασκευές 2050. Η οικοδόμηση της αυριανής Ευρώπης σήμερα», η κατασκευή παράγει περίπου το 9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στην Ευρώπη και παρέχει 18 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας- παρά την κρίση που υπέστησαν οι χώρες που αναλύθηκαν κατά την περίοδο 2008-2015.

Ωστόσο, σε κάθε χώρα, ο κατασκευαστικός τομέας γνώρισε ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι χώρες όπου ο τομέας αναπτύσσεται περισσότερο είναι η Ιρλανδία και η Σλοβενία. Ωστόσο, σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, ο τομέας προχωρά πολύ αργά λόγω της κρίσης που έπληξε τη χώρα.

Περιοχές κλειδιά

Η έκθεση επισημαίνει τρεις βασικούς τομείς που αποτελούν τις κύριες προκλήσεις της κατασκευής: ψηφιοποίηση, κυκλική οικονομία και ενεργειακή απόδοση:

  • Σχετικά με την ψηφιοποίηση, το έγγραφο τονίζει ότι οι χώρες που αναλύθηκαν επικεντρώθηκαν στην τεχνολογία BIM και στο μέλλον πρόκειται να καλύψουν άλλες ψηφιακές τεχνολογίες όπως ρομπότ, αυτοματισμοί, τρισδιάστατοι εκτυπωτές και σαρωτές… Στην πραγματικότητα, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος δεν ψηφιοποιεί στο ίδιο ρυθμό με άλλες βιομηχανίες, οι οποίες προσαρμόζονται ταχύτερα στις τεχνολογικές προκλήσεις. Αυτό απαιτεί ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης, το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί στα εθνικά συστήματα κατάρτισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων είναι κατάλληλες.
  • Σε κάθε χώρα που αναλύεται, η κυκλική οικονομία θεωρείται ένας από τους κύριους μοχλούς των εθνικών σχεδίων δράσης. Προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα ειδικών δεξιοτήτων, η κατάρτιση διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να εισαχθεί σε εθνικά συστήματα κατάρτισης, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των δομικών προϊόντων στο περιβάλλον.
  • Η ενεργειακή απόδοση είναι ένας άλλος νέος οδηγός δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο. Αναπτύσσονται πολλές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που τονίζουν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια.
Ελλείψεις δεξιοτήτων και ανάγκες κατάρτισης

Όσον αφορά τις ελλείψεις δεξιοτήτων και τις ανάγκες κατάρτισης, η Έκθεση Status Quo δείχνει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν μια σειρά από νέες και αναδυόμενες πρακτικές που είναι πιθανό να αλλάξουν το τοπίο του κατασκευαστικού τομέα. Η ανάπτυξη «πράσινων» κτηρίων και η βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και ο ενεργειακός τομέας θα απαιτούν ειδικές δεξιότητες για τους εργάτες οικοδομών. Ως εκ τούτου, ένα από τα κύρια μέτρα για την επίλυση αυτών των εμποδίων ήταν η ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων με μεσαία και υψηλά προσόντα.

Εμπόδια κατασκευής

Μετά την ανάλυση, η εταιρική σχέση έχει ομαδοποιήσει τα εμπόδια σε διάφορους μακροοικονομικούς τομείς: Πολιτικός / νομοθετικός. Οικονομικός / Κοινωνικός, κατασκευαστικός, και, εκπαίδευση, τα οποία είναι τα κύρια κενά που πρέπει να επιλύσει ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία για να σχεδιάσει ένα Σχέδιο Δράσης για τη θέσπιση μιας νέας Στρατηγικής για τις Κατασκευαστικές Δεξιότητες.

 

 Κατεβάστε την «Έκθεση Status Quo για τομεακές δεξιότητες» (στα Αγγλικά)