Yli kolmekymmentä alakohtaista toimijaa Espanjasta keskustelevat rakennusalan esteistä sen digitaalisen, kestävän ja tehokkaan muutoksen tiellä

Marraskuun 26. päivänä pidettiin virtuaalikokous Euroopan rakennusalan Blueprint-hankkeen puitteissa, jonka järjestivät Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ja Fundación Laboral de la Construcción, jotka yhdessä kansallisen neuvoa-antavan ryhmän kanssa laajentavat maamme alakohtaisten osaamisten liittoa.

Eräät Espanjan rakennusalan tärkeimmistä toimijoista pitivät 26. marraskuuta virtuaalikokouksen eurooppalaisen Construction Blueprint -hankkeen puitteissa keskustellakseen energiatehokkuuden, digitalisaation ja kiertotalouden toteuttamista rakennusalalla estävistä esteistä sekä rakennusalan ammattitaitoa koskevasta strategisesta lähestymistavasta.

CNC:n ja Fundación Laboralin järjestämään kokoukseen osallistui yhteensä 31 edustajaa eri organisaatioista, muun muassa rakentamisen, koulutuksen ja ympäristön aloilta sekä ammattiliitoista ja työnantajajärjestöistä: Kansallinen tutkintoinstituutti (Incual), UGT-FICA, CCOO of Construction and Services, rakennus- ja maarakennustöiden ammattikoulutuskeskus CRN, Espanjan teknisen arkkitehtuurin yleisneuvosto (CGATE), Burgosin ja Murcian rakennusalan yritysten liitto, keramiikan ja rakennusmateriaalien jakelijoiden kansallinen liitto (Andimac), pystysuorien ja korkeiden töiden yritysten kansallinen liitto (Anetva) ja Madridin ammattikorkeakoulu; ekologisesta siirtymävaiheesta vastaavan ministeriön Espanjan ilmastonmuutostoimisto, Taloudellisten tutkimusten instituutti, Espanjan insinööri-, konsultointi- ja teknologiapalveluyritysten liitto (Tecniberia), Baleaarien ja Pontevedran rakennusliitto, Pavimentos y Hormigones Carreras, SA, Ineco, Zaragozan yliopiston rakentamisen ja energian tekninen yksikkö, Espanjan arkkitehtiliittojen korkeampi neuvosto (CSCAE) ja rakennusinsinöörien liitto. Mukana olivat myös 26. lokakuuta virallisesti perustetun Construction Blueprint -aloitteen espanjalaisten ammattilaisten kansallisen neuvoa-antavan ryhmän (GAN) jäsenet.

CNC:n pääsihteeri José Pablo Martínez vastasi avajaisista ja esitteli työtä, jota he ovat tehneet vuoden 2019 alusta lähtien yhdessä Fundación Laboralin – Construction Blueprint -aloitteen vetäjän – ja 23 muun EU:n toimielimen kanssa kehittäessään alakohtaisia taitoja koskevaa strategista kehystä, joka vastaa rakennusalan ammattilaisten nykyisiin ja tuleviin pätevyystarpeisiin Euroopan unionissa (EU).

”Hankkeen olemassaolon syynä oli vastata komission vuonna 2016 julkaisemaan Euroopan uuteen osaamisohjelmaan (New Skills Agenda for Europe), jossa laadittiin alakohtaisen yhteistyön yleissuunnitelma osaamisen alalla, jotta voidaan luoda alan – tässä tapauksessa rakennusalan – sisäisiä liittoutumia, joiden tavoitteena on havaita markkinoiden tarpeet ja kehittää konkreettisia ratkaisuja”. Näillä sanoilla CNC:n kansainvälisten hankkeiden osaston johtaja Mª Ángeles Asenjo teki yhteenvedon Blueprint-alan aloitteiden tavoitteista ja korosti haasteita, joita Construction Blueprint Alliance for Sectorial Competencies -aloite edistää eurooppalaisen alan muuttamiseksi.

Rakennusteollisuuden haasteet

Yksi rakennusalan suurimmista haasteista on jätehuolto ja sen kestävän kierron sulkeminen. ”Tämän saavuttamiseksi keskitymme muun muassa rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn. Tässä mielessä potentiaalisesti kierrätettävä jäte on materiaalia, jolla on hyvät mahdollisuudet tulla uudelleen markkinoille”, sanoo Juan Diego Berjón, insinööri ja Sacyr Groupin Valoriza Servicios Medioambientalesin jätehuoltopalvelun johtaja.

Berjón selvitti, millaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia CDW:n käsittelyllä on alalle, ja korosti työntekijöiden osallistumisen merkitystä: ”Alan tietoisuus tässä mielessä merkitsee uusien ammatillisten profiilien luomista, kuten työmaalla toimivien ympäristövastaavien hahmo, jolla on neuvoa-antava rooli CDW:n hallinnassa ja käytössä”.

Lisäksi Berjón viittasi digitalisaatioon keinona parantaa jätteiden jäljitettävyyttä: ”Tässä BIM voi auttaa meitä parantamaan tuotetietoja ja niiden arvoa”.

Arturo Alarcón, kestävän kehityksen ja kestävän rakentamisen alueen johtaja ja Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones -instituutin (Ieca) koordinaattori, puolusti, että ”tekniikan avulla voimme vastata rakentamisen haasteisiin”, sillä hänen kokemuksensa mukaan: ”BIM:n avulla voimme integroida kaikki rakennusta koskevat tiedot niin, että ne ovat käytettävissä koko sen käyttöiän ajan, ja sisällyttää kaikki hankkeeseen tehtävät muutokset, jotta rakennuksen tila olisi mahdollisimman ajan tasalla”.

Toisaalta Alarcón selvitti esineiden internetin (IoT) myönteistä vaikutusta rakentamiseen ja mainitsi esimerkkinä rakennusten rakenteisiin sijoitetut pysyvät anturit, jotka kertovat reaaliaikaisesti materiaalien tilasta.

Rakennuksen mukavuuden ja ilmasto-olosuhteiden parantamisen osalta Silvia Soutullo, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) -laitoksen rakennusten energiatehokkuusyksikön energiaosaston tutkija, korosti ympäristön huomioon ottamisen tärkeyttä. ”Ilmaston ja kaupunkiympäristön analysointi, jotta voidaan määritellä kriittiset kohdat ja yrittää optimoida rakennuksen toiminta ja toteuttaa kestävä rakentaminen”, on esivalmistelutyötä, joka on tehtävä kestävissä korjauksissa ja rakennuksissa, hän sanoi.

Alakohtaisen muutoksen nykytilanne

Esitelmien jälkeen käytiin keskustelu näiden kolmen rakennusalan pilarin nykytilasta, jota johti Fundación Laboralin koulutus- ja työllisyysalueen johtaja José Antonio Viejo. Hän puolusti kiertotalouden merkitystä rakentamisen ekosysteemin määrittelyssä seuraavien viiden vuoden aikana, ja koulutus on tärkein liikkeellepaneva voima sen edistämisessä ja siirtämisessä arvoketjun kaikille tasoille.

Osallistujien kuulemisen kautta keräsimme mielenkiintoisia tuloksia. Energiatehokkuuteen siirtymistä estävien esteiden osalta osallistujat määrittelivät tärkeimmiksi kriteereiksi muun muassa vähäisen yhteiskunnallisen tietoisuuden, jota seurasivat liiallinen byrokratia ja kestävää rakentamispolitiikkaa edistävien suunnitelmien puute. Toisaalta korostettiin kuluttajien roolia tärkeimpänä liikkeellepanevana voimana kestävän rakentamisen edistämisessä.

Muita esteitä, joita esitettiin alan digitalisoinnille, ovat: tietämättömyys teknologian käytön tarjoamasta kilpailuedusta, työntekijöiden haluttomuus muutokseen, siihen liittyvät taloudelliset investoinnit tai ammattilaisten tietämättömyys politiikoista ja tuista, joita on olemassa yritysten digitalisoimiseksi ja tehokkaiden kunnostusten toteuttamiseksi.

Yli puolet osallistujista totesi, että BIM:llä on keskeinen rooli kiertotalouden periaatteiden toteuttamisessa alalla.