Tulokset

Nykyisen hankkeen toteuttamisen tärkein etu ja hyöty on, että se tuo yhteen rakennusalan ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat. Yhdessä luomme strategisen lähestymistavan tuleville vuosille vastaamaan haasteeseen alan työntekijöiden osaamisvajeesta ja tarkoituksena sovittaa työntekijöiden taidot työmarkkinoiden tarpeisiin ja vaatimuksiin. Uusi strategia liittyy Euroopan rakennusteollisuuden yleiseen kasvustrategiaan ja täydentää muita alalle toteutettuja aloitteita ja toimenpiteitä.

PESTLE Analyysi

Raportti poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista, teknisistä, oikeudellisista ja ympäristötekijöistä, jotka voivat vaikuttaa rakennusteollisuuteen ja voivat puolestaan ​​vaikuttaa osaamisen puutteeseen, aukkoihin ja epäsuhtaan.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Status Quo -raportti alakohtaisista taidoista

Raportti rakennusteollisuuden alakohtaisten taitojen nykytilanteesta, josta käy ilmi nykyisten ja tulevien taitojen välinen ero, jotta voidaan vahvistaa alan työntekijöiden koulutustarpeet lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä; arvio koulutettavien työntekijöiden lukumäärästä sekä ammatillisesta profiilista; ja toimenpiteet, suositukset, toimet jne. Blueprintin käyttöönottoa varten.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

*Tilannekatsausta täydentävä asiakirja

Raportti rakennusteollisuuden osaamistarpeiden analyysistä

Raportti konsortiomaissa havaituista osaamistarpeista erityisesti energiatehokkuuden, kiertotalouden ja digitalisaation aloilla.

Saatavilla (englanniksi), napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Tiekartta ja toimintasuunnitelma

Etenemissuunnitelma joka sisältää strategiat, toimenpiteet, toiminnot, tulokset ja toimintasuunnitelman osaamisen kysynnän ja nykyisen tarjonnan mukauttamiseksi ja joka vastaa alakohtaista taitostrategiaa, joka on myös olennainen osa rakennusalan suunnitelman käyttöönottoa.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Interaktiivinen kartta

Digitaalinen resurssi, jossa kerätään hyviä käytäntöjä ja / tai innovatiivisia aloitteita, joilla puututaan puutteisiin ja ristiriitaisiin taitoihin, sekä parhaita käytäntöjä EU:n rahoituksen hyödyntämiseksi erilaisille urapolkuille, liikkuvuushankkeille, yrittäjyysmahdollisuuksille jne.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Verkkokurssit

Energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja digitalisaatiota käsitteleviä verkkokursseja, jotka ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden (opiskelijoiden, työntekijöiden, kouluttajien, ammatillisen koulutuksen vastuuhenkilöiden jne.) saatavilla.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Uudet koulutusohjelmat

Uusia koulutusohjelmia suunnitellaan, jotta rakennusteollisuuden opiskelijoille ja työntekijöille suunnattua ammatillista koulutusta voidaan päivittää energiatehokkuuden, kiertotalouden ja digitalisaation aloilla.

Saatavana. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Eurooppalaisissa yrityksissä tarvittavat taidot

Lähes 2 000 eurooppalaisen rakennusalan yrityksen vastauksia sisältävän kyselyn ensimmäisen painoksen tulokset eniten kysytyistä taidoista.

Saatavana! Taitotarpeiden tulokset 3 aihealueella

Saatavilla! Tulokset laaja-alaisista osaamistarpeista

Observatorio

Verkkotyökalu, jonka avulla voidaan ennakoida osaamistarpeita Euroopan ja kansallisella tasolla yhdistämällä primaarilähteistä (kyselytutkimus) ja sekundaarilähteistä saatuja tietoja. Tämä väline tukee kumppaneita koulutustarjontaa koskevien päätösten tekemisessä.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Raportti nykyaikaistettavista ammateista ja tutkinnoista

Vertaileva analyysiraportti, joka sisältää niiden taitojen ja pätevyyksien suhteet (erityisesti energiatehokkuuteen, kiertotalouteen ja digitalisaatioon liittyvät), jotka on sisällytettävä asianomaisten ammattiprofiilien alakohtaiseen täydennyskoulutusprosessiin.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Kansalliset raportit ammattiprofiilien nykyaikaistamisesta

Lopulliset kansalliset raportit ammattiprofiileista, jotka olisi päivitettävä kansallisella tasolla, mukaan lukien asiaankuuluvat alakohtaiset ammattiprofiilit, sekä luokitus siitä, miten tarpeellista niiden päivittäminen on ammattitaitoprosessin tukemiseksi.

Saatavilla. Napsauta tätä tarkistaaksesi sen!

Mainos materiaali

Myynninedistämismateriaalia, jolla vahvistetaan ja lisätään rakennusteollisuuden houkuttelevuutta.

Saatavilla. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja!

Lopullinen koontipäivä

Brysselissä järjestettävä päätöstapahtuma, jossa esitellään kaikki hankkeen tulokset ja hyvät käytännöt.

22. helmikuuta 2023. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja!