Dostępny kluczowy raport umożliwiający zrozumienie kontekstu branży budowlanej

Wyniki

Construction Blueprint publikuje pierwsze wyniki projektu, na które składa się analiza czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, prawnych i środowiskowych wpływających na branżę budowlaną.

Jednym z głównych zadań Construction Blueprint jest analiza kilku czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na sektor i jego transformację. Cel ten został opracowany za pomocą «Raportu analitycznego PESTLE», w którym bada czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, prawne i środowiskowe, które mają wpływ na przyszłość sektora i jego szkolenie.

Analiza ta opiera się na socjologicznym modelu badawczym opracowanym przez partnerów, który pomógł w opisaniu Raportu Status Quo i Strategii Uniejetności Sektorowych. Poniżej przedstawiono szczegółowo niektóre kluczowe wnioski z tego raportu:

Czynniki polityczne:
 • Stabilne i perspektywiczne ramy polityczne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju branży budowlanej.
 • Długoterminowym celom politycznym powinno towarzyszyć odpowiednie finansowanie. Potrzebne są również wspierające działania mające na celu zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, zwłaszcza w dziedzinie cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywności energetycznej.
 • Chociaż zrównoważone budownictwo jest generalnie tematem politycznym Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Litwy, Słowenii i Hiszpanii, polityka energetyczna powinna koncentrować się na efektywności energetycznej, odporności infrastruktury, zmianach klimatu, gospodarce o obiegu zamkniętym.
 • Polityka publiczna musi zapewnić, że system edukacji zapewnia odpowiednie kompetencje, aby sprostać wymaganiom rynku pracy.
 • Przyciąganie młodych ludzi do budownictwa jest jednym z głównych problemów sektora.
Czynniki ekonomiczne:
 • Głównymi czynnikami konkurencyjności dla firm budowlanych są wydajność, rynek pracy, kapitał ludzki, wykwalifikowana siła robocza, wiedza technologiczna i metodologiczna.
 • Zaangażowanie wszystkich interesariuszy wzmocni wizerunek sektora.
 • Edukacja i szkolenia wymagają zwiększonego wsparcia finansowego, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z transformacji sektora (cyfryzacja, troska o środowisko).
 • Istnieje potrzeba zmobilizowania prywatnego finansowania na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach.
 • Wprowadzenie bardziej elastycznej procedury administracyjno-podatkowej dla robót budowlanych zwiększy atrakcyjność renowacji.
Czynniki społeczne:
 • Potrzeba więcej wysiłków, aby opracować skuteczne narzędzia przewidywania przyszłych uniejetności.
 • Systemy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) powinny lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku pracy.
 • Wszyscy interesariusze powinni brać udział w poprawie wizerunku sektora poprzez kampanie. W tym celu rola nauczycieli szkolnych była kluczowa, aby przyciągnąć młodych ludzi.
 • Systemy powinny zostać przeprojektowane, aby bardziej opierały się na uznaniu doświadczenia zdobytego na placach budowy, a nie na oficjalnej certyfikacji.
 • Ciągły rozwój w zakresie cyfryzacji, efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym poprawi wizerunek sektora, który powinien przyciągać więcej kobiet.
Czynniki technologiczne:
 • Cyfryzacja i automatyzacja procesów w budownictwie to istotny element profesjonalnej dziedziny nowoczesnego budownictwa.
 • Finansowanie publiczne odgrywa ważną rolę w rozwoju i wdrażaniu nowych technologii i know-how.
 • Wdrażanie BIM na placach budowy ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia nowoczesnego przemysłu. Ponadto dla MŚP niezbędne jest finansowanie cyfryzacji.
 • Rozwój i sukces odpowiednich platform internetowych dostępnych dla wszystkich profili pracowników może przyczynić się do systematycznej aktualizacji uniejetności i wiedzy, która jest niezbędna do dostosowania się do transformacji branży budowlanej.
 • Nowe materiały będą miały większy wpływ na rozwój bardziej zrównoważonych i bardziej ekologicznych budynków.
Czynniki prawne:
 • Odkryliśmy pewne różnice prawne w Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Słowenii i Hiszpanii. Niektóre kraje nie widziały potrzeby podejmowania specjalnych środków, podczas gdy inne uważały, że prawodawstwo jest nadal ważne dla osiągnięcia celów w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywności energetycznej.
 • VET zostało podkreślone jako ważny czynnik dotyczący transpozycji dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej w budynkach.
 • Władze publiczne muszą odgrywać ważną rolę w dziedzinie efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Stwierdzono, że jedną z głównych przeszkód w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami z budowy i rozbiórki jest brak standaryzacji i identyfikowalności materiałów pochodzących z recyklingu i produktów ponownie używanych.
 • Zalecono łączenie dotacji z instrumentami finansowymi i zachętami podatkowymi w celu pobudzenia energooszczędnej renowacji i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Czynniki środowiskowe:

 • Paszporty renowacji budynków są postrzegane jako przydatne narzędzia przyspieszające modernizację istniejących budynków.
 • Surowe przepisy są jednym ze sposobów zapobiegania samowolce budowlanej (DIY) i nieprofesjonalnym instalacjom w budownictwie.
 • Efektywna gospodarka wodna to kluczowy temat w całym cyklu życia budynków.
 • W dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym przepisy są różne, więc ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych jest bardziej skomplikowane.
 • Aktualizacja obecnego modelu szkolenia ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia trwałości środowiska zbudowanego.

 Pobierz pełny raport «Analiza PESTLE» (w języku angielskim)