Διατίθεται βασική έκθεση για την κατανόηση του πλαισίου της κατασκευαστικής βιομηχανίας

Αποτελέσματα

Το έργο Construction Blueprint δημοσιεύει τα πρώτα αποτελέσματα του έργου, το οποίο συνίσταται από την ανάλυση πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, νομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό κλάδο

Ένα από τα κύρια καθήκοντα του Xάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία είναι η ανάλυση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τον τομέα και τον μετασχηματισμό του. Ο στόχος αυτός αναπτύχθηκε μέσω μιας «Αναλυτικής Έκθεσης PESTLE», στην οποία μελετά πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον του κλάδου και την εκπαίδευσή του.

Αυτή η ανάλυση βασίζεται σε ένα μοντέλο κοινωνιολογικής έρευνας που καταρτίστηκε από τους εταίρους, το οποίο βοήθησε στην περιγραφή της έκθεσης υπάρχουσας κατάστασης και της στρατηγικής για τομεακές δεξιότητες. Μερικά από τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης αναλύονται παρακάτω:

Πολιτικοί παράγοντες:
 •  Ένα σταθερό και καινοτόμο πολιτικό πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κατασκευαστικού κλάδου.
 • Οι μακροπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλη χρηματοδότηση. Επίσης, απαιτούνται υποστηρικτικές πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης, της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής απόδοσης.
 • Αν και η αειφόρος κατασκευή είναι γενικά στην πολιτική ατζέντα του Βελγίου, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, οι πολιτικές αυτές πρέπει να εστιάζονται στην ενεργειακή απόδοση, την ανθεκτικότητα των υποδομών, την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία.
 • Οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να διασφαλίσουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει τις σωστές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.
 • Η προσέλκυση νέων στην κατασκευή είναι ένα από τα κύρια προβλήματα του τομέα.
Οικονομικοί παράγοντες:
 • Οι κύριοι παράγοντες ανταγωνιστικότητας για τις κατασκευαστικές εταιρείες είναι η αποτελεσματικότητα, η αγορά εργασίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο, ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η τεχνολογική και μεθοδολογική τεχνογνωσία.
 • Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων θα ενισχύσει την εικόνα του τομέα.
 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση απαιτούν αυξημένη οικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό του τομέα (ψηφιοποίηση, περιβαλλοντικές ανησυχίες).
 • Υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης ιδιωτικής χρηματοδότησης για ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια.
 • Η εισαγωγή πιο ευέλικτων διοικητικών και φορολογικών διαδικασιών για κατασκευαστικά έργα θα έκανε την ανακαίνιση πιο ελκυστική.
Κοινωνικοί παράγοντες:
 • Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόβλεψη μελλοντικών δεξιοτήτων.
 • Τα συστήματα επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης (ΕΕΚ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται περισσότερο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη βελτίωση της εικόνας του τομέα μέσω εκστρατειών. Για αυτό, ο ρόλος των δασκάλων ήταν ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση νέων.
 • Τα συστήματα πρέπει να επανασχεδιαστούν ώστε να βασίζονται περισσότερο στην αναγνώριση της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε εργοτάξια και όχι σε επίσημη πιστοποίηση.
 • Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία θα βελτιώσουν την τομεακή εικόνα, η οποία αναμένεται να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες.
Τεχνολογικοί παράγοντες:
 • Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών στον κατασκευαστικό τομέα είναι ουσιαστικό στοιχείο του επαγγελματικού τομέα των σύγχρονων κατασκευών.
 • Η δημόσια χρηματοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
 • Η εφαρμογή BIM στα εργοτάξια είναι θεμελιώδης για την επίτευξη μιας σύγχρονης βιομηχανίας. Επιπλέον, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης.
 • Η ανάπτυξη και επιτυχία κατάλληλων διαδικτυακών πλατφορμών προσβάσιμων σε όλα τα προφίλ των εργαζομένων θα μπορούσε να συμβάλει στη συστηματική ενημέρωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που είναι απαραίτητη για την προσαρμογή στον μετασχηματισμό της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
 • Τα νέα υλικά θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων και πιο πράσινων κτιρίων.
Νομικοί παράγοντες:
 • Ανακαλύψαμε ορισμένες νομικές διαφορές στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία. Ορισμένες χώρες δεν είδαν καμία ανάγκη για ειδικά μέτρα, ενώ άλλες θεώρησαν ότι η νομοθεσία εξακολουθεί να είναι σημαντική για την επίτευξη στόχων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής απόδοσης.
 • Η ΕΕΚ υπογραμμίστηκε ως ένας σημαντικός παράγοντας σχετικά με τη μεταφορά των οδηγιών ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.
 • Οι δημόσιες αρχές πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της κυκλικής οικονομίας.
 • Έχει αναφερθεί ότι ένα από τα κύρια εμπόδια στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι η έλλειψη τυποποίησης και ιχνηλασιμότητας για ανακυκλωμένα υλικά και επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα.
 • Συνιστάται η ανάμειξη επιχορηγήσεων με χρηματοοικονομικά μέσα και φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης και της κυκλικής οικονομίας.
Περιβαλλοντικοί παράγοντες:
 • Τα διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων θεωρούνται χρήσιμα εργαλεία για την επιτάχυνση της μετασκευής του υπάρχοντος κτιρίου.
 • Η αυστηρή νομοθεσία είναι ένας τρόπος για να αποτραπούν το Do It Yourself (DIY) και οι μη επαγγελματικές εγκαταστάσεις στις κατασκευές.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού είναι βασικό θέμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κτιρίων.
 • Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, η νομοθεσία διαφέρει, οπότε γίνεται πιο περίπλοκη την επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών.
 • Η ενημέρωση του τρέχοντος εκπαιδευτικού μοντέλου είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της βιωσιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος

 Πραγματοποιήστε λήψη της πλήρους έκθεσης «Ανάλυση PESTLE» (στα Αγγλικά).