Jak wyglądał pierwszy rok realizacji projektu Construction Blueprint?

Wyniki

Po dwunastu miesiącach ciężkiej pracy, spotkań, konferencji, badań, ewaluacji itp. Partnerstwo europejskie przedstawia swoje pierwsze wyniki, osiągnięte w 2019 roku.

Construction Blueprint świętuje swój pierwszy rok, publikując pierwsze kroki projektu na drodze do ustanowienia nowej strategii dotyczącej uniejetności budowlanych w Europie. W tym sensie dwudziestu czterech partnerów europejskich zobowiązało się do zapewnienia kanałów komunikacji w celu ustanowienia sojuszu sektorowego na szczeblu europejskim w celu kontynuowania inicjatywy. Oba dokumenty zostały zatwierdzone w celu zagwarantowania przejrzystości wyników i rezultatów.
W grudniu Construction Blueprint opublikował Blueprint Status Quo, który dostarczył bardzo cennych informacji stanowiących podstawę do określenia kluczowych elementów, które ukształtowały pierwsze podejście do ustanowienia Strategii uniejetności Sektorowych. Wcześniej przeprowadzono analizę PESTLE, aby opisać całe środowisko budowlane z wielu perspektyw: czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, prawne i środowiskowe w Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Słowenii i Hiszpanii . Oba dokumenty przyczyniły się do opracowania harmonogramu zawierającego strategie, środki, działania, kamienie milowe i wyniki, a także planu działań zastosowanych w celu dostosowania  aktualnej oferty do zapotrzebowania na kompetencje.