Construction 2050: Budowanie Europy jutra dziś

Trendy
Zainteresowane strony branży budowlanej wzywają Komisję Europejską do wzmocnienia polityki budowlanej zgodnie z obecną sytuacją oraz do kontynuacji filarów strategii Construction 2020.

Inicjatywa sektorowa „Construction 2050: Building tomorrow’s Europe Today” została zapoczątkowana w czerwcu 2019 r. Przez 17 głównych europejskich przedstawicieli branży budowlanej, w tym Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (European Construction Industry Federation -FIEC-), Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa (European Federation of Building and Woodworkers -EFBWW-) oraz Europejska Konfederacja Budowniczych (European Builders Confederation -EBC-) – trzy sektorowe organizacje europejskie uczestniczące w projekcie Construction Blueprint – do których dołączyły później kolejne 33 organizacje, które wezwały Komisję Europejską do wzmocnienia statusu budownictwa poprzez nową wizję środowiska zbudowanego.

We wniosku promuje się europejski sojusz na rzecz lepszego przemysłu i wzywa instytucje europejskie do ustanowienia elastycznych ram politycznych w celu uwzględnienia zmieniającego się ekosystemu budowlanego i jego transformacji, aktualizując inicjatywę Construction 2020. Ponadto przekonuje się państwa członkowskie do zapewnienia całościowego podejścia; w celu wzmocnienia spójnych polityk i prawodawstwa w zakresie środowiska zbudowanego na szczeblu europejskim.

19 lutego 40 przedstawicieli najważniejszych stowarzyszeń branży budowlanej spotkało się w Brukseli, aby omówić „Construction 2050 Alliance: Building tomorrow’s Europe Today” i omówić sposoby zwiększania wiedzy na temat politycznego znaczenia sektora. Ci główni akcjonariusze UE zaangażowani w proces budowy proponują nowe ramy, opierając się między innymi na wynikach obecnej inicjatywy „Construction 2020”, kierując się poniższymi zasadami:

 • Specyficzne podejście do budownictwa, ponieważ sektor ten znajduje się na skrzyżowaniu różnych łańcuchów wartości, a jego wyjątkowy charakter wymaga wyjątkowego podejścia.
 • Elastyczne ramy polityczne uwzględniające zmieniający się ekosystem budowlany i transformację przemysłu.
 • Holistyczne podejście do tworzenia polityki w celu wdrożenia spójnych i wyważonych polityk i prawodawstwa.
 • Silne partnerstwo między instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi i budowniczymi partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami w celu kierowania transformacją sektora za pomocą najbardziej odpowiednich polityk i narzędzi.
Propozycje Budownictwo 2050

Ponadto interesariusze branży budowlanej uważają, że obecna inicjatywa Construction 2020 powinna zostać zrewidowana, aby w pełni zrealizować jej cele: wspierać sektor budowlany w dostosowywaniu się do kluczowych nadchodzących wyzwań oraz promować zrównoważoną konkurencyjność sektora. Dlatego przedstawili siedem propozycji:

 1. Ustanowić w Komisji Europejskiej jedną odpowiedzialność polityczną za środowisko zbudowane w Europie i dopilnować, aby wszystkie odpowiednie dyrekcje generalne były zaangażowane w przyszłe inicjatywy dotyczące polityki budowlanej.
 2. Ustanowić ramy partnerstwa, w ramach których główni partnerzy społeczni z branży budowlanej i zainteresowane strony, instytucje UE i państwa członkowskie spotykają się, aby omówić główne wyzwania, wspólnie opracować priorytety, strategie i ukierunkowane działania w celu ich rozwiązania.
 3. Grupy tematyczne powinny odzwierciedlać wyzwania i priorytety wspólnie zdefiniowane przez wszystkie podmioty.
 4. Stworzyć programy prac dla różnych grup tematycznych, aby odzwierciedlić priorytety i ukierunkowane działania z jasnymi harmonogramami i odpowiadającymi im obowiązkami, wspólnie określonymi przez wszystkich odpowiednich interesariuszy.
 5. Utworzyć horyzontalny komitet sterujący złożony ze wszystkich odpowiednich podmiotów, aby zagwarantować spójność między inicjatywami różnych grup tematycznych.
 6. Wszystkie właściwe podmioty powinny być należycie zaangażowane w proces decyzyjny dotyczący badań, priorytetów politycznych i ukierunkowanych działań.
 7. Wspólnie tworzyć mapy drogowe, plany rozmieszczenia i rozpowszechniania inicjatyw w celu zwiększenia ich politycznej widoczności i wykorzystania przez podmioty budowlane na wszystkich poziomach.
Budownictwo patrzy w przyszłość

Budownictwo jest podstawowym sektorem wzrostu gospodarczego w Europie i jednym z głównych źródeł zatrudnienia – według danych generuje 9% produktu krajowego brutto (PKB) i zapewnia 18 milionów bezpośrednich miejsc pracy; zwraca to uwagę na znaczenie dostosowania sektora do rynku pracy i trwałych potrzeb.

Jeśli spojrzymy w przyszłość, oczekuje się, że około 75% populacji Europy będzie mieszkać na obszarach miejskich lub w inteligentnych miastach z energooszczędnymi i dostępnymi budynkami, co poprawi jakość życia i będzie wymagało renowacji naszych budynków. Duży komfort idzie w parze z technologiami cyfrowymi, które przyczyniają się do zapewnienia cyklu życia budynków i integracji nowych, bardziej zrównoważonych materiałów. Ten scenariusz podkreśla potrzebę zdefiniowania nowego sektora budowlanego, w którym kompetencje profesjonalistów spełniają wymagania wynikające z nowego siedliska.

W dzisiejszych czasach ekosystem budowlany narzuca metodę pracy opartej na współpracy, w której kluczowa jest współpraca lub współzależność wszystkich zaangażowanych podmiotów. Aby ułatwić ten sposób pracy, konieczne jest promowanie cyfryzacji jako narzędzia sprzyjającego komunikacji między podmiotami. To wyzwanie, wraz z innymi określonymi w inicjatywie Construction 2050, reprezentuje nowe środowisko budownictwa, które wymaga:

 • Liczniejszych, lepszych i bezpieczniejszych miejsc pracy, które mogą przyciągnąć nowych pracowników o kwalifikowanym profilu: Wraz z przechodzeniem na emeryturę starzejących się osób z wyżu demograficznego i nieatrakcyjnością sektora dla młodych ludzi, sektor budowlany staje w obliczu wyzwania znacznego niedoboru siły roboczej. Jednocześnie pracownicy budowlani muszą stale dostosowywać swoje umiejętności i kompetencje do nowych osiągnięć, takich jak na przykład cyfryzacja, gospodarka o obiegu zamkniętym i efektywność energetyczna.
  • Potencjalna korzyść: inwestując w uczenie się przez całe życie, w lepsze warunki pracy i ochronę socjalną, w zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy oraz w lepsze promowanie możliwości kariery, sektor budowlany może przyciągać wykwalifikowanych pracowników i nowe talenty. Rozwiązanie problemu obecnej luki w umiejętnościach i przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie uniejetności w sektorze budowlanym będzie oznaczać zapewnienie obywatelom Europy większej liczby lepszych i bezpieczniejszych miejsc pracy.
 • Dekarbonizacja, która przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu: budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE. W związku z tym stwarzają ogromne możliwości w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji. Aby to zrobić, konieczne jest zwiększenie popytu rynkowego na zrównoważone budynki i przyjęcie holistycznego podejścia do renowacji. Ponadto zrównoważone produkty budowlane, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, inteligentne urządzenia i systemy zarządzania mogą przyczynić się do przyszłej gospodarki niskoemisyjnej.
  •  Potencjalna korzyść: w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi sektor budowlany może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu sprawiedliwego przejścia do celów porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości wyższe wskaźniki renowacji doprowadzą do redukcji gazów cieplarnianych w wyniku niższego zużycia energii. Ponadto usprawnienie procesów produkcji materiałów budowlanych i wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii ograniczy emisje dwutlenku węgla. Wreszcie, oczekuje się, że holistyczne podejście do renowacji istniejących budynków poprawi odporność istniejących zasobów budowlanych i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska.
 • Zrównoważony przemysł, w którym zmniejsza się ilość odpadów z budowy i rozbiórki, a perspektywa pobudza gospodarkę o obiegu zamkniętym: budownictwo wraz z powiązanymi sektorami odpowiada za około połowę materiałów wydobywanych na świecie, podczas gdy odpady z budowy i rozbiórki stanowią około 25-30% odpadów wytwarzanych w Unia Europejska. Z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym sektor ten oferuje ogromne możliwości poprawy efektywnego gospodarowania zasobami oraz recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów. Obecny rynek materiałów pochodzących z recyklingu i produktów ponownie użytych jest jednak daleki od mocnego ze względu na niepewność co do jakości i spójności (tj. Poziomów wydajności) oraz różnicę cen między surowcami pierwotnymi i wtórnymi / nowymi i ponownie używanymi produktami.
  • Potencjalna korzyść: umieszczenie myślenia cyrkularnego w centrum sektora budowlanego zwiększy wprowadzanie na rynek materiałów pochodzących z recyklingu i produktów ponownie wykorzystanych. Ponadto sprzyjałoby większemu wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i projektowaniu cyklu życia budynków, czyniąc je odpowiednimi do rozbiórki, aby umożliwić ponowne wykorzystanie produktów i lepszą możliwość recyklingu materiałów.
 • Transformacja cyfrowa z bardziej innowacyjnym sektorem dzięki zaangażowaniu w badania i technologię: Przemysł jest u progu cyfrowej transformacji, która na zawsze zmieni status quo. Jednak transformacją tę należy kierować w optymalny sposób, aby mieć pewność, że wnosi ona wartość dodaną dla całego sektora i nie pozostawia w tyle żadnego aktora.
  • Potencjalna korzyść: cyfryzacja sektora budowlanego ma ogromny potencjał w zakresie zwiększenia produktywności, obniżenia kosztów budowy, złagodzenia uciążliwych i fizycznych zadań, ułatwienia renowacji i konserwacji poprzez lepsze gromadzenie i analizę danych, zwiększenia identyfikowalności materiałów do ponownego wykorzystania w przyszłości oraz recykling. Oznaczałoby to również zdrowszych, bardziej zadowolonych i dobrze poinformowanych właścicieli i mieszkańców.
 • Badania i innowacje: innowacyjne modele biznesowe, nowe materiały, współpraca cyfrowa, produkcja poza siedzibą to tylko kilka przykładów z wielu innowacyjnych rozwiązań opracowanych w sektorze budowlanym. Jednak absorpcja innowacji oraz inwestycje w badania i rozwój są niższe niż w jakimkolwiek innym sektorze. Wyzwanie polega na stymulowaniu większej liczby badań i innowacji oraz ustanowieniu odpowiednich ram dla firm budowlanych do przyjmowania i integracji nowych technologii w ich procesach i codziennej działalności – a tym samym przekształcaniu ich działalności.
  • Potencjalna korzyść: Polityka i wspierane inicjatywy mające na celu ułatwienie integracji innowacji i zwiększenie inwestycji w badania i rozwój zwiększyłyby penetrację nowoczesnych metod budowlanych i wykorzystanie technologii cyfrowych na większą skalę.
 • Utrzymanie infrastruktury i inwestycje: infrastruktura publiczna w Europie starzeje się i wymaga konserwacji i modernizacji. Jednocześnie rynek wymaga nowej infrastruktury, aby połączyć krajowe infrastruktury transportowe, energetyczne i cyfrowe. W tym kontekście potrzebne jest połączenie kapitałów publicznych i prywatnych, aby sfinansować budowę nowej i utrzymanie istniejącej infrastruktury, co byłoby ogólnie tańsze niż koszt nieinwestycji.
  • Potencjalna korzyść: utrzymanie istniejącej infrastruktury i budowa nowej infrastruktury poprawi mobilność w Europie i bezpieczeństwo obywateli UE. Ponadto utrzymanie istniejącej infrastruktury i budowa nowej pozwoli zmniejszyć oddziaływanie transportu na środowisko oraz koszty podróży. Wreszcie odporna na klimat i odporna infrastruktura ochroni obywateli i zwiększy konkurencyjność UE na poziomie międzynarodowym.
 • Zapewnienie równych szans na szczeblu UE i międzynarodowym: w sektorze budowlanym brak i nieprawidłowa interpretacja przepisów doprowadził do takich praktyk, jak praca nierejestrowana, oszustwa / nadużycia społeczne i pozorne samozatrudnienie. Zjawiska te powodują nieuczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw budowlanych i niesprawiedliwe traktowanie pracowników. Ponadto europejski rynek budowlany przyciągnął przedsiębiorstwa i pracowników z krajów trzecich. Niezwykle ważne jest, aby podmioty te przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów UE, a także otwierały swoje rynki na zasadzie wzajemności dla europejskich przedsiębiorstw.
  • Potencjalne korzyści: sprostanie tym wyzwaniom, między innymi poprzez przepisy dotyczące zamówień publicznych i pomocy państwa, będzie oznaczać zapewnienie równych warunków działania na szczeblu UE i międzynarodowym. Stworzyłoby to sprawiedliwsze i bardziej konkurencyjne warunki dla przedsiębiorstw w ekosystemie budowlanym UE i bardziej sprawiedliwe warunki dla pracowników budowlanych.
 • Rozwój urbanistyki i miasta: do 2050 r. miasta będą coraz bardziej inteligentne: odpowiednie sektory miast (wydajne budynki, dostawy energii odnawialnej, transport elektryczny, zrównoważona infrastruktura publiczna, handel, przemysł i instytucje publiczne) będą ze sobą połączone poprzez zintegrowane planowanie i nowe technologie. Sektor budownictwa stoi przed wyzwaniem pełnej integracji w kontekście inteligentniejszego rozwoju miast i zarządzania nimi.
  • Potencjalna korzyść: Lepsza integracja sektora budowlanego z wymiarem miejskim zapewniłaby bardziej inteligentny rozwój miast. Odegrałoby to nadrzędną rolę nie tylko w osiągnięciu lepszej mobilności towarów i osób, ale także w zapewnieniu obywatelom Europy przystępnych cenowo mieszkań
Jak sprostać wyzwaniom w budownictwie?

Dla interesariuszy branży budowlanej wyjątkowe uwarunkowania sektora budowlanego uzasadniają odpowiednio ukierunkowane podejście. Ponadto opowiadają się za potrzebą elastycznych ram politycznych, aby przejść od klasycznego łańcucha wartości w budownictwie do ekosystemu opartego na współpracy, z holistycznym kształtowaniem polityki i silnym partnerstwem między instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami z branży budowlanej.

 

Pobierz cały dokument z poniższego łącza (w języku angielskim)