Fundación Laboral de la Construcción vodi evropski projekt, ki bo oblikoval načrt za strokovne kvalifikacije v gradbeništvu

Trendi

Partnerstvo bo aktivno štiri leta. V njem sodeluje 23 predstavnikov gradbenega sektorja iz Evrope, ki bodo skupaj oblikovali strategijo za učinkovito soočanje z izzivi na področju inovacij, konkurenčnosti in zaposlovanja v gradbeništvu.

Evropska komisija je organizaciji Fundación Laboral de la Construcción odobrila sredstva za štiriletno vodenje nadnacionalnega projekta s ciljem oblikovati načrt strokovnih kvalifikacij v gradbenem sektorju. Pričakujemo, da bo ta strateška in sodelovalna pobuda, ki se je začela v začetku leta 2019, pripomogla k izboljšanju usposabljanja v gradbenem sektorju v Evropi in sicer z zmanjšanjem razkoraka med potrebami podjetij po določenih znanjih in spretnostih in usposabljanji, ki jih nudijo centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Načrt, imenovan “Koalicija za sektorske kompetence, usmerjena v izvajanje novega strateškega pristopa (Blueprint) za sodelovanje na področju kompetenc”, je del novega programa ”Znanj in spretnosti za Evropo”, sprejetega leta 2016 pod sloganom “Z roko v roki za večji človeški kapital, zaposljivost in konkurenčnost”. Ima podporo iz programa EU Erasmus+, vanj pa je vključenih 23 partnerjev, predstavniških organov gradbene industrije, kot so sektorske organizacije EU, nacionalni predstavniki gradbenega sektorja in poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz 12 evropskih držav.

Namen načrta je opredeliti skupno sektorsko strategijo za gradbeništvo na področju razvoja strokovnih znanj in spretnosti in zagotoviti ustrezno kakovost le-teh za podporo rasti, inovacij, konkurenčnosti in zaposlovanja v sektorju.

Promocija gradbeništva med mladimi in ženskami

V zvezi s tem načrt določa več ciljev med katerimi izpostavljamo:

  • zbiranje primerov dobrih praks na nacionalnem in regionalnem nivoju, ki naslavljajo zmanjšanje pomanjkanja poklicnih znanj in spretnosti;
  • razvoj množičnega odprtega spletnega tečaja (MOST) (MOOC – Massive Open Online Course), za ozaveščanje zaposlenih v gradbeništvu o aktualnih temah, kot so digitalizacija, energetska učinkovitost in krožno gospodarstvo;
  • oblikovanje orodja za spremljanje (WatchTower) za zagotavljanje točnih informacij o potrebah po usposabljanjih v različnih državah z uporabo masovnih podatkov;
  • razvijanje metodologije za pregledovanje profilov in strokovnih kvalifikacij v gradbeništvu.

Vse navedeno je skupaj s kampanjo ozaveščanja namenjeno promociji gradbeništva kot poklicne izbire zlasti med mladimi in spodbujanju enakomerne zastopanosti spolov v gradbenem sektorju.

“Koalicije za sektorske kompetence” so evropski projekti, ki se ukvarjajo s pomanjkanjem znanj in spretnosti poklicnih profilov v posameznih sektorjih. V ta namen opredeljujejo potrebe na obstoječih ali nastajajočih trgih dela ter spodbujajo odzivnost ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela. Na podlagi pridobljenih informacij “Koalicije za sektorske kompetence” podpirajo oblikovanje in uporabo gradiv poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter metodologij učenja in poučevanja za glavne evropske strokovne profile, s čimer podpirajo strategijo za rast sektorja kot celote.

Med triindvajsetimi partnerji so evropske organizacije delodajalcev, European Construction Industry Federation (FIEC), European Builders Confederation (EBC) in European Federation of Building and Wood Workers (EFBWW).