Organizacija Fundación Laboral bo razvila evropski strateški okvir za izboljšanje usposabljanja o varnosti in zdravju pri delu v sektorju.

Ta razpis Evropske komisije za Fundación Laboral je dopolnilo k Strateškemu pristopu k strokovnim znanjem in spretnostim v gradbeništvu, ki ga vodi skupaj s partnerstvom projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo).

Eno od področij, navedenih v preambuli ustave Mednarodne organizacije dela iz leta 1919, je bilo “zaščita delavca pred boleznijo ali poškodbo, ki bi nastala zaradi njegovega dela”; danes to imenujemo “varnost in zdravje pri delu”. Šele leta 1981 pa je bila podpisana Konvencija 155 o varnosti in zdravju pri delu. Temu je sledilo sprejetje najpomembnejše direktive o preprečevanju tveganja na evropski ravni, tj. Direktive o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (89/391/EGS), ki vsebuje splošni pravni okvir, v katerem deluje preventivna politika Skupnosti.

Ker gre za zelo pomembno področje, je bila organizacija Fundación Laboral de la Construcción izbrana za izvajanje projekta “Strateški pristop za izboljšanje usposabljanja za varnost in zdravje v gradbeništvu” (ali “Health and Safety Blueprint”), ki je potrebno dopolnilo in bo del “Strateškega pristopa k strokovnim kompetencam v gradbeništvu” (projekt Construction Blueprint oziroma po slovensko Načrt za gradbeništvo), ki ga prav tako vodi partnerstvo.

Razpis Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) pri Evropski komisiji, ki poteka od decembra 2018, s proračunom skoraj 800.000,00 evrov, bo trajal 18 mesecev in vključuje dvanajst držav, ki sodelujejo pri projektu Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo): Nemčija, Belgija, Slovenija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Poljska in Portugalska.

Novo okolje z novimi izzivi

Poleg strukturnih ovir, s katerimi se srečuje gradbeništvo, kot so staranje delovne sile, neprivlačnost sektorja, neusklajenost med obstoječimi usposabljanji in znanji ter spretnostmi, ki so potrebne na trgu dela, se pojavljajo nove, specializirane spretnosti, zlasti t.i. “zelene spretnosti”, ki v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja še niso zajete. Za prehod v nizkoogljično gospodarstvo je potrebno za zaposlene v gradbeništvu razviti specializirana usposabljanja z vključenimi novimi znanji in spretnostmi.

Hkrati je treba posodobiti trenutno opredeljena tveganja, povezana s krožnim gospodarstvom, jih predvideti ter jih celovito obravnavati. Potrebno je tudi analizirati in posodobiti kompetence varnosti in zdravja pri delu (VZD) povezane z zeleno gradnjo, za preprečevanje in zmanjšanje nastajajočih tveganj z usposabljanji in informacijami za delavce v sektorju.

Z vsemi temi vidiki se srečuje Načrt za varnost in zdravje pri delu, v katerem bomo razvili celovit in posodobljen okvir usposabljanja, ki bo zajemal nastajajoče zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu, energetske učinkovitosti in biomaterialov v gradbeništvu, zlasti v zvezi z novimi gradbenimi materiali in izolacijo, tehnologijo ter posameznimi procesi.

Pričakovani rezultati tega razpisa:

  • Študija potreb za revizijo ali oblikovanje novih poklicnih profilov.
  • Predlog usposabljanja za VZD, prilagojen novim potrebam “zelenih strokovnih profilov”.
  • Opredelitev dobrih praks na regionalni, nacionalni in evropski ravni.
  • Večji ugled gradbenega sektorja, ki proaktivno rešuje vprašanja VZD.
Spodbujanje inovativnosti

Foundation kot partner sodeluje tudi v projektu ICARO, ki ga vodi Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia (Formedil) iz Italije, ukvarja pa se s spodbujanjem inovativnih kvalifikacij prek tehnoloških in organizacijskih inovacij v gradbenem sektorju.