Η Fundación Laboral de la Construcción ηγείται ενός ευρωπαϊκού έργου που θα καταρτίσει τον οδικό χάρτη για τη διαμόρφωση των επαγγελματικών προσόντων στον Κατασκευαστικό κλάδο

Τάσεις

Ο φορέας θα εργαστεί για τέσσερα χρόνια, σε συνεργασία με 23 άλλους φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο στην Ευρώπη, για να καθορίσει τη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην Κατασκευαστική βιομηχανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χορηγήσει στη Fundación Laboral de la Construcción το συντονισμός ενός  ευρωπαϊκού έργου, διάρκειας τεσσάρων ετών, με στόχο τη δημιουργία του χάρτη πορείας των επαγγελματικών προσόντων στον Κατασκευαστικό κλάδο. Αναμένεται ότι αυτή η στρατηγική και πρωτοβουλία συνεργασίας, η οποία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019, θα χρησιμεύσει στη  βελτίωση της κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρώπη, βελτιώνοντας την ισορροπία μεταξύ των αναγκών κατάρτισης που απαιτούν οι εταιρείες και της προσφοράς κατάρτισης που προσφέρεται από τα Εκπαιδευτικά Κέντρα.

Το Σχέδιο, που ορίζεται ως «Συμμαχία για τομεακές ικανότητες επικεντρωμένες στην εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης (Σχεδιάγραμμα) για τη συνεργασία στις δεξιότητες», είναι μέρος του «Νέου προγράμματος δεξιοτήτων για την Ευρώπη» που εγκρίθηκε το 2016 με το σύνθημα «Συνεργασία για την ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου, την απασχολησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα». Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει 23 άλλους εταίρους, εκπρόσωπους του Κατασκευαστικού κλάδου, όπως ευρωπαϊκούς οργανισμούς του κλάδου, εθνικούς εκπροσώπους του Κατασκευαστικού κλάδου και παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης από 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο σκοπός είναι να καθοριστεί μια κοινή τομεακή στρατηγική για τον Κατασκευαστικό κλάδο σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες, να μειωθούν οι ελλείψεις και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, καθώς και να διασφαλιστεί η ποιότητα και ένα επαρκές επίπεδο για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον κλάδο.

Προώθηση της ελκυστικότητας του Κατασκευαστικού κλάδου μεταξύ νέων και γυναικών

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα θέτει μια σειρά στόχων, μεταξύ των οποίων μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα: συλλογή εθνικών και περιφερειακών καλών πρακτικών που αποτυπώνουν και προωθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη ενός MOOC (Massive Open On Line Course), το οποίο αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο σχετικά με θέματα όπως η ψηφιοποίηση, η ενεργειακή απόδοση και η κυκλική οικονομία. Η δημιουργία του εργαλείου WatchTower (Παρατηρητηρίου) για την παροχή ακριβής πληροφόρησης σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης σε διαφορετικές χώρες μέσω της χρήσης big data και ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αναθεώρηση των προφίλ και επαγγελματικών προσόντων στις Κατασκευές. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό  με μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ελκυστικότητας του Κατασκευαστικού τομέα ως επαγγελματική επιλογή, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον κλάδο.

Οι «Συμμαχίες για τομεακές ικανότητες» είναι ευρωπαϊκά έργα που δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων των επαγγελματικών προφίλ σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Προς το σκοπό αυτό, προσδιορίζουν τις ανάγκες της υπάρχουσας ή αναδυόμενης αγοράς εργασίας και προωθούν την ανταπόκριση της ΕΕΚ και των συστημάτων συνεχούς κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν, οι Συμμαχίες υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση υλικού επαγγελματικής κατάρτισης και μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης για τα κύρια επαγγελματικά προφίλ της Ευρώπης, προκειμένου να υποστηριχθεί η στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου στο σύνολό του.

Μεταξύ των είκοσι τριών εταίρων είναι οι ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών, η Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικοδόμων (EBC) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων Οικοδομών και Ξύλου (EFBWW).