36 predstavnikov iz projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) se je na srečanju pogovarjalo o nadaljnjih izzivih projekta.

Srečanja

Drugo srečanje partnerstva je bilo 24. in 25. oktobra v Rimu na sedežu nacionalnega združenja gradbenikov ANCE, ki je italijanski sektorski predstavnik evropske pobude.

V okviru partnerstva smo se odločili, da bo drugo srečanje za spremljanje projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) v Italiji. V dveh dneh je 36 predstavnikov 24 partnerskih institucij razpravljalo o glavnih rezultatih projekta na poti k razvoju novega sektorskega strateškega pristopa v evropski gradbeni industriji. Ta cilj bi moral upoštevati potrebe po podjetniških spretnostih ter ponudbo izobraževanj in usposabljanja, ki bi ustrezala povpraševanju na trgu dela.

Glavna tema srečanja je bila opredelitev trenutnega stanja v gradbenem sektorju v državah članicah konzorcija: Španija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Poljska, Portugalska in Slovenija. S tem bomo pridobili dragocene informacije, ki bodo osnova za oblikovanje sektorske konkurenčne strategije. V prvem obdobju projekta je vsak partner pripravil posebno analizo več dejavnikov v svoji državi, ki imajo vpliv na gradbeni sektor. Analizirali smo politične, gospodarske, družbene, tehnološke, pravne in okoljske razmere v dvanajstih evropskih državah. Rezultat analize je bil predstavljen in obravnavan v okviru partnerstva. Omogočil je konstruktiven pogled na priložnosti, ki jih projekt ponuja, in izhodišča za nadaljnje delo.

Stanje: sedanjost in prihodnost sektorja

Z analizo smo opisali sedanje stanje na področju sektorskih znanj in spretnosti. Dokument bo kmalu na voljo. Analiza omogoča tudi napoved znanj in spretnosti v prihodnosti na podlagi česar lahko kratkoročno / srednjeročno določimo potrebe po usposabljanju delavcev. Dokument bo osnova za vzpostavitev standarda znanja strokovnjakov na področju gradbeništva potrebnega za okrepitev sektorja na mednarodni ravni in za ohranitev njegove vloge kot gonilne sile na trgu dela. Po mnenju partnerjev je poročilo podlaga za oblikovanje ukrepov, priporočil in aktivnosti v okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo), s čimer bo mogoče izvesti program in akcijski načrt za uskladitev med povpraševanjem po znanjih in spretnostih in trenutno ponudbo.

Ob koncu srečanja smo v okviru konzorcija govorili o nadaljevanju projekta, predvsem o oblikovanju nadnacionalnega observatorija novih znanj in spretnosti na sektorski ravni glede na potrebe v gradbeništvu, da se omogoči evropska kohezija in integracija. Glavni namen teh projektnih smernic je oblikovanje zavezništva, ki bo prispevalo k vključenosti in potrditvi ključnih deležnikov.