Διαθέσιμη η Τομεακή Στρατηγική Δεξιοτήτων για την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία

Αποτελέσματα

Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία δημοσίευσε την έκθεση «Χάρτης πορείας και σχέδιο δράσης» που περιλαμβάνει τις στρατηγικές, μέτρα, δραστηριότητες, αποτελέσματα και σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστούν για την προσαρμογή της ζήτησης δεξιοτήτων και της τρέχουσας προσφοράς

Στο τέλος του πρώτου έτους του Xάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία, η εταιρική σχέση ξεκίνησε ένα «Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης και Χάρτης πορείας» για τη μείωση των κενών δεξιοτήτων μεταξύ των απαιτήσεων της κατασκευαστικής βιομηχανίας και της παροχής τομεακής κατάρτισης και για τη συμβολή στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα  στην κατασκευαστική βιομηχανία. Αυτό το έγγραφο θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του.

Στρατηγική

Το Σχέδιο Στρατηγικής Δράσης στοχεύει στην πρόβλεψη των δεξιοτήτων και στην αντιστοίχιση της εκπαίδευσης με αυτές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δια βίου μάθηση και την ελκυστικότητα της κατασκευής. Αυτή η αποστολή είναι σύμφωνη με τις τρέχουσες προκλήσεις του κλάδου και παρέχει ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όραμα που καθοδηγεί τα βήματα του έργου και τους ενδιαφερομένους του κλάδου.

Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει τις κύριες αξίες που πρέπει να καθοριστούν για την επίτευξη μιας σύγχρονης βιομηχανίας: βιωσιμότητα, καινοτομία, αξιοπιστία και δέσμευση. Όλοι αυτοί οι πυλώνες ενισχύουν τη Τομεακή Συμμαχία Δεξιοτήτων και βοηθούν στην εφαρμογή της σωστής στρατηγικής.

Για την επίτευξη της αποστολής, του οράματος και των αξιών της, η εταιρική σχέση καθόρισε στρατηγικές γραμμές που ανταποκρίνονται στους βασικούς παράγοντες που εντοπίστηκαν και εμποδίζουν την ανάπτυξη του κλάδου.

Χάρτης πορείας

Οι γραμμές του Στρατηγικού Σχεδίου σχετίζονται στενά με τις προηγούμενες εκθέσεις: «Ανάλυση PESTLE» και «Έκθεση Status Quo», οι οποίες καθόρισαν την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου και τα κύρια κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη βελτίωση του κλάδου ως οδηγός Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Υπό αυτήν την έννοια, το Σχέδιο Δράσης έχει προταθεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο βήμα για την επίτευξη συμφωνιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ορισμένες από τις προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου, ενώ άλλες είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του έργου και θα απαιτούσαν την επίτευξη άλλων συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και τη συμμετοχή διαφορετικών εξωτερικών ενδιαφερομένων.

 Κατεβάστε το πλήρες «Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης και Χάρτης Πορείας» (στα αγγλικά)