Partnerstwo

Organizatorzy kształcenia i szkolenia w budownictwie

Instytut Szkolenia Zawodowego (AKMI)

AKMI zostało założone w 1989 roku i obecnie jest jednym z wiodących instytutów szkolenia zawodowego w Grecji oferującym kształcenie pomaturalne. Co roku ok. 3000 studentów zostaje zarejestrowanych w celu uczenia się w jednej z 96 oferowanych specjalizacji.

AKMI jest wiodącą instytucją kształcenia i szkolenia zawodowego w Grecji, świadczącą swoje usługi tysiącom studentów wielu dziedzin. Jej wydział zawodów technicznych wyróżnia się jakością oferowanej edukacji i związkiem z branżą, zajmując pierwsze miejsce w szkoleniu zawodowym.

Kursy są uznawane przez Ministerstwo Edukacji i spełniają europejskie standardy. AKMI zainwestowało w najlepszą możliwą infrastrukturę dla odpowiednich kierunków studiów i wykorzystuje nowe technologie w procesie kształcenia. Głównym celem AKMI jest świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w szerokim zakresie specjalizacji, w tym w nowych dziedzinach i obszarach, tak aby zapewnić terminowe dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Strategia AKMI obejmuje ciągłe kształcenie i szkolenie nauczycieli, mające na celu aktualizację ich wiedzy, a także aktualizowanie najlepszych praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie europejskim.

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (BFW-NRW)

BFW-NRW jest ośrodkiem szkoleniowym specjalizującym się w szkoleniu zawodowym i ustawicznym kształceniu jako instytucja non-profit zajmująca się kształceniem początkowym i ustawicznym pracowników branży budowlanej. Jest organizacją – córką stowarzyszenia BAUINDUSTRIE NRW i ma wpływ na politykę w kształceniu i szkoleniu zawodowym, firmach, branży budowlanej i szkołach zawodowych w Niemczech. Pracuje nad projektami krajowymi i międzynarodowymi, które są wspierane przez firmy z branży budowlanej.

BFW-NRW posiada 3 międzyzakładowe centra szkoleniowe dla branży budowlanej, centra są wyposażone w bogate zaplecze szkoleniowe, aby uczyć pracowników umiejętności niezbędnych w zawodach poszukiwanych w budownictwie (robotnicy, pracownicy administracyjni, technicy). Uczestnicy seminariów i szkoleń mogą przenocować w pensjonatach organizacji i otrzymują wyżywienie w stołówkach będących częścią ośrodków szkoleniowych.

Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB)

BZB to wielofunkcyjne zaplecze dla 48 cechów budowlanych w dystrykcie Dusseldorf, składające się z 2.000 firm budowlanych i ściśle zorientowane na potrzeby firmy,  uwzględniajace wszelkie potrzeby i luki w kompetencjach zawodowych w budownictwie, prowadzące do zaprojektowania odpowiednich i dobrze zorganizowanych zajęć edukacyjnych.

Wszystkie działania szkoleniowe organizacji skupiają się na wymaganiach rynku budowlanego, bezpośrednim i trwałym dialogu z firmami, równoważeniu potrzeb szkoleniowych, a tym samym projektowaniu odpowiednich i efektywnych metod kształcenia i szkolenia zawodowego.

Organizacja oferuje pomoc MŚP w opracowaniu strategii utrzymania pracowników w firmie poprzez ścieżki kariery dla pracowników, ustrukturyzowane dalsze szkolenie już wykwalifikowanych pracowników i atrakcyjność miejsc pracy w celu przyciągnięcia praktykantów i zaangażowania pracowników.

Zadaniem organizacji jest wstępne przygotowanie zawodowe praktykantów w 15 zawodach budowlanych oraz doskonalenie zawodowe dla wyższej klasy specjalistów. Nawiązana została współpraca z Niemiecką Agencją Pracy w zakresie przekwalifikowania pracowników na żądanie. BZB prowadzi 4 oddziały i uczestniczy w wielu projektach. Projekty te mają zasięg regionalny, krajowy, unijny i międzynarodowy. Na poziomie UE realizuje liczne programy wymiany praktykantów, trenerów i ekspertów ds. szkoleń zawodowych, głównie z partnerami w europejskiej sieci RE.FORM.E. BZB posiada certyfikaty DIN ISO EN 9001 oraz prowadzi Biuro Transferu Technologii. BZB realizuje różne projekty informatyczne i pilotażowe, które mają innowacyjny i wyznaczający trendy efekt oddzialywania.

Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP)

CCCA-BTP jest organizacją zawodową odpowiedzialną za koordynację praktyk zawodowych w budownictwie, która prowadzi 118 ośrodków szkoleniowych oferujących szkolenia alternatywne, odpowiedzialnych za wdrażanie polityki zawodowej określonej przez główne federacje pracodawców i pracowników na szczeblu krajowym. Rząd francuski jest reprezentowany w Komitecie Zarządu. CCCA-BTP oferuje szkolenia zawodowe współdzielone z firmami budowlanymi, szkoląc 48 000 praktykantów rocznie we wszystkich rzemiosłach i ponad 1 700 000 od czasu powstania 70 lat temu.

Cele organizacji, finansowanej ze składki socjalnej ustalonej przez interesariuszy i opłacanej przez firmy, są określone w profesjonalnych umowach budowlanych, które są zawierane z władzami regionalnymi, które są odpowiedzialne za organizację i finansowanie następujących działań:

 • Promocja zawodów branży budowlanej i poprawa jej wizerunku.
 • Informowanie młodych ludzi i firm o praktykach zawodowych i możliwościach rozwoju zawodowego.
 • Poprawa jakości szkoleń zawodowych, integracji społecznej i zawodowej młodzieży.
 • Finansowanie rozwoju i prowadzenia centrów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Centrum IFAPME Liège-Huy-Verviers

Utworzone w 1960 roku jako organizacja non-profit, uważane jest za największe centrum szkoleniowe we francuskojęzycznej społeczności belgijskiej. W Centrum studiuje 15 000 studentów, z czego ponad połowa uczestniczy w kursach „Kształcenie ustawiczne” i ponad 1000/rok uzyskuje certyfikaty. Działania te animuje ponad 1000 trenerów i 90 stałych współpracowników (dyrektorzy, pracownicy, kierownicy, robotnicy).

Centrum zapewnia szkolenia wstępne (praktyki), szkolenia w zakresie przedsiębiorczości (dla osób powyżej 18 lat) i szkolenia ustawiczne (dla nowych przedsiębiorców i jednostek doskonalących) dla pracowników sektora. Budownictwo jest jednym z naszych największych sektorów, a Centrum IFAPME LHV jest partnerem „construform”, czyli tzw. „Centrum Kompetencji” dla sektora budowlanego, klastra referencyjnego skupiającego wszystkich interesariuszy w jednym miejscu. Wszyscy interesariusze są silnie związani także z regionalną izbą budownictwa i spotykają się co miesiąc przy okazji „komitetu lokalnego”.

Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul (Cenfic)

CENFIC jest organizacją non-profit utworzoną w 1981 roku przez IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) i 3 Stowarzyszenia Budownictwa. Podstawową działalnością organizacji jest rozwój kształcenia wstępnego i ustawicznego w zakresie rzemiosła budowlanego oraz technicznych dziedzin budownictwa.

 Doradztwo i działalność obejmuje:

 • Szkolenia HHRR, doradztwo.
 • Szkolenia zawodowe właścicieli firm, menedżerów i techników.
 • Szkolenia kierowników robót i koordynatorów.
 • Rozwój zdolności i umiejętności pracowników w ramach ustawicznego szkolenia zawodowego, szczególnie zorientowanego na BHP i oszczędność energii.
 • Wstępne szkolenie zawodowe młodzieży i osób bezrobotnych we współpracy z partnerami społecznymi i portugalskim Ministerstwem Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego.

Misją organizacji jest przygotowanie kursów zawodowych, które zaspokajają potrzeby i odpowiadają oczekiwaniom klientów, przyczyniają się do wykształcenia wykwalifikowanych specjalistów, a także sprzyjają rozwojowi indywidualnemu i zawodowemu stażystów.

Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia (Formedil)

We Włoszech kształcenie zawodowe w budownictwie jest prowadzone w ramach krajowego systemu szkolenia dwustronnego regulowanego przez krajowy układ zbiorowy. Formedil jest centralną ogólnokrajową organizacją tego systemu, zarządzaną przez partnerów społecznych sektora budowlanego, związki zawodowe, zrzeszenia rzemieślników oraz stowarzyszenia MŚP i spółdzielnie. Są one zorganizowane w 103 Szkoły Budowlane, które w 2016 roku zrealizowały 12 514 szkoleń, w których uczestniczyło 149 617 osób.

Celem organizacji jest koordynacja szkolenia zawodowego w celu zdobycia kwalifikacji i przekwalifikowania młodych, bezrobotnych i zatrudnionych na budowach, monitorowanie i promocja jakości szkolenia. Inne działania strukturalne to:

 • Szkoleniowa krajowa baza danych, narzędzie do monitorowania i gromadzenia danych o kursach szkoleniowych, takich jak rodzaj, użytkownicy i godziny szkolenia w celu śledzenia pracowników szkoleniowych.
 • Broszura certyfikacyjna: w której każdy pracownik rejestruje swoje doświadczenie zawodowe, kompetencje i kursy, w których uczestniczył w trakcie kariery zawodowej.
 • Sektorowy zbiór umiejętności i kompetencji; Formedil dba o jego utrzymanie i aktualizację.
TUS

TUS jest instytucją szkolnictwa wyższego finansowaną przez rząd i utworzoną na mocy ustawodawstwa krajowego  ws. Instytutu Technologii, ma pięć kampusów i ośrodków edukacyjnych oraz jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. W swoich ośrodkach oferuje kursy od poziomu EQF 5 do EQF 8, a także kursy rzemieślnicze i kursy kształcenia ustawicznego. Jest również zaangażowany w badania, rozwój, wspieranie przedsiębiorstw i jest aktywny w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego.

Koordynując europejskie i krajowe projekty badawcze, współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi organizacjami badawczymi i jest aktywny w wielu europejskich programach finansowania, był zaangażowany w 15 projektów UE od 2011 r. i ściśle współpracuje z wydziałami akademickimi w ramach TUS, w celu transferu umiejętności i wiedzy z projektów na studia licencjackie i podyplomowe.

TUS utworzył specjalną Jednostkę ds. Rozwoju w ramach sekcji B + R + I, koncentrując swoje działania przede wszystkim na zrównoważonej energii, przedsiębiorczości społecznej i rozwoju obszarów wiejskich.

Satakunnan Koulutuskuntayhtymä (Sataedu)

Sataedu oferuje wysokiej jakości edukację dla młodych ludzi w ponad dwudziestu zawodach, podnosi kompetencje zawodowe dorosłych i oferuje dostosowane do osobistych potrzeb szkolenia dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Wykorzystuje multidyscyplinarne kompetencje i międzynarodowe kontakty z różnych dziedzin w swoich wysiłkach na rzecz internacjonalizacji. Sataedu posiada aktywną sieć współpracy składającą się z europejskich instytucji edukacyjnych, która umożliwia mobilność, projekty międzynarodowe i naukę w miejscu pracy za granicą. Umiędzynarodowienie jest zorientowaną na cel i widoczną częścią działań i strategii Sataedu. W ciągu ostatnich 3 lat Sataedu wysłało za granicę ponad 200 studentów i przyjęło taką samą liczbę studentów z organizacji partnerskich. Ponadto podjęło również pierwsze kroki w Eksporcie Edukacji do Chin.

Jednym z najstarszych kierunków studiów w Sataedu jest budownictwo (budowanie domów). Stosowaną metodologią jest nauczanie oparte na pracy, które obejmuje ponad 60% studiów. Ponadto wszystkie działania Sataedu są oceniane i certyfikowane przez DNV (Den Norske Veritas) w 2017 r. W sierpniu 2015 r. Sataedu przyznano Kartę Mobilności Erasmus +.

Šolski center Kranj (SCKR)

SCKR powstało z połączenia Centrum Szkół Technicznych i Ośrodka Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Kranju, podpisało umowy z ponad 300 firmami i organizacjami w zakresie praktyk. Kształcenie dorosłych odbywa się równolegle ze zwykłą edukacją młodych uczniów. Treści i programy zostały powiązane z programami regularnej edukacji i umiejętności potrzebnych w firmach regionu. Szkoła posiada 5 jednostek organizacyjnych: Technikum (informatyka, elektrotechnika i mechatronika); Liceum Ekonomiczne, Usługi i Inżynieria Lądowa; Gimnazjum Specjalistyczne; Wyższa Szkoła Zawodowa (Mechatronika, Informatyka, Elektroenergetyka, Ekonomia); oraz Międzyzakładowe Centrum Szkoleniowe.

Szkoła jest aktywnie zaangażowana w projekty na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym oraz jest bardzo aktywna w dziedzinie OZE i efektywności energetycznej. W ubiegłym roku otwarte zostało Centrum Edukacji Technicznej Haas, w ten sposób umożliwiliśmy dostęp do wyższej jakości edukacji w zakresie technologii CNC wszystkim uczestnikom naszej działalności edukacyjnej oraz partnerom w regionie.

Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras (VSRC)

VSRC to instytucja oferująca szkolenia zawodowe dla młodzieży i dorosłych, została założona w 1946 roku i jest jednym z głównych twórców wysokiej jakości szkoleń zawodowych na Litwie.

Centrum oferuje różnorodne kursy w głównym obszarze budownictwa, jest wiodącą instytucją na poziomie krajowym w systemie kształcenia ustawicznego w sektorze budowlanym. Jej główną specjalizacją jest wiedza metodyczna w zakresie uczenia się przez całe życie, rozwijanie kwalifikacji i programów szkoleniowych. Centrum posiada certyfikat ISO EN 9001 od 2013 roku.

Szkolenia odbywają się w warsztatach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny park maszynowy i narzędzia. Wszyscy pracownicy Centrum zdobyli cenne doświadczenie praktyczne w wybranych dziedzinach. VSRC nawiązało bliskie kontakty sieciowe z pracodawcami i lokalnym przemysłem, dzięki czemu kursy przygotowują uczestników do wybranej przez nich kariery zawodowej.

Od 1999 roku Centrum jest aktywnie zaangażowane w różne projekty krajowe i unijne oraz rozwija ścisłą współpracę z wieloma unijnymi instytucjami VET. W 2015 roku Centrum otrzymało Kartę Mobilności Erasmus +.