Το Eυρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα της Ασφάλειας και της Υγείας στον κλάδο πρόκειται να αναπτυχθεί από την Fundación Laboral

Αυτός ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Fundación Laboral είναι συμπληρωματικός της «Στρατηγικής προσέγγισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο»: του έργου «Blueprint ».

Ένας από τους τομείς που απαριθμούνται στο προοίμιο του Συντάγματος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) το 1919 ήταν «Προστασία του εργαζομένου από ασθένειες ή τραυματισμούς που οφείλονται στη δουλειά του», αυτό που τώρα ονομάζουμε «Ασφάλεια και Υγεία». Αλλά μόλις το 1981 υπογράφηκε η Σύμβαση 155 για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Στη συνέχεια, η πιο σημαντική οδηγία για την πρόληψη των κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 89/391/ΕΟΚ, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση της βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία, η οποία περιέχει το γενικό νομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η κοινοτική πολιτική πρόληψης, θα υιοθετηθεί.

Δεδομένης της σημασίας της ενσωμάτωσής της, η Fundación Laboral de la Construcción επελέγη για να πραγματοποιήσει το έργο της «Στρατηγικής προσέγγισης για τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στον Κατασκευαστικό κλάδο» (που ονομάζεται Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας), που θα αποτελέσει συμπληρωματικά μέρος της «Στρατηγικής προσέγγισης για τις επαγγελματικές ικανότητες στον κατασκευαστικό κλάδο» (έργο Construction Blueprint), το οποίο επίσης υλοποιείται από την ίδια σύμπραξη.

Αυτός ο διαγωνισμός από τον Εκτελεστικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Easme), ο οποίος είναι ενεργός από τον Δεκέμβριο του 2018 με προϋπολογισμό περίπου 800.000 ευρώ, θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και περιλαμβάνει τις δώδεκα χώρες που συμμετέχουν στο Χάρτη Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία: Γερμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία.

Ένα νέο περιβάλλον, με νέες προκλήσεις

Εκτός από τα διαρθρωτικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, όπως η γήρανση του εργατικού δυναμικού, η έλλειψη ελκυστικότητας του τομέα ή η αναντιστοιχία μεταξύ της κατάρτισης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά, υπάρχει η εμφάνιση νέων εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ιδίως οι καλούμενες «πράσινες δεξιότητες», οι οποίες δεν καλύπτονται από το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Αυτό το σενάριο καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της κατασκευαστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένη εκπαίδευση και νέες δεξιότητες για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Αυτή η εξέλιξη πρέπει να συμβαδίζει με την ενημέρωση των τρεχόντων κινδύνων που σχετίζονται με την «κυκλική οικονομία», ακόμη και την πρόβλεψη εκείνων του μέλλοντος, που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί και την αντιμετώπισή τους με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να αναλυθούν και να επικαιροποιηθούν οι ικανότητες ασφάλειας και υγείας στην εργασία (OSH) που σχετίζονται με τις «πράσινες κατασκευές», προκειμένου να προληφθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι αναδυόμενοι κίνδυνοι μέσω της κατάρτισης και της ενημέρωσης των εργαζομένων στον κλάδο.

Όλες αυτές οι πτυχές είναι αυτές που αντιμετωπίζει το Σχέδιο για την Υγεία και Ασφάλεια, μέσω του οποίου θα αναπτυχθεί ένα πλήρες και ενημερωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την κάλυψη αυτών των αναδυόμενων απαιτήσεων στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας, της ενεργειακής απόδοσης και των βιοϋλικών στον Κατασκευαστικό κλάδο, ιδίως εκείνων που αφορούν νέα δομικά υλικά και μόνωση, τεχνολογία και μεμονωμένες διαδικασίες.

Τα αποτελέσματα της προσφοράς είναι:

  • Μελέτη αναγκών για την αναθεώρηση ή τη δημιουργία επαγγελματικών προφίλ.
  • Μια πρόταση κατάρτισης σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες των «πράσινων επαγγελματικών προφίλ».
  • Ο προσδιορισμός καλών πρακτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Και την ενίσχυση της ελκυστικής εικόνας του κλάδου, μέσω της προληπτικής αντιμετώπισης ζητημάτων Υγείας και Ασφάλειας.
Ενίσχυση καινοτόμων δεξιοτήτων

Επιπλέον, το Ίδρυμα συμμετέχει ως εταίρος σε ένα ακόμα πρόσφατο έργο, με επικεφαλής το Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia (Formedil), από την Ιταλία, που ονομάζεται Icaro, το οποίο ασχολείται με την προώθηση καινοτόμων προσόντων μέσω τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών στον Κατασκευαστικό τομέα.