Fundación Laboral opracuje europejskie ramy strategiczne mające na celu poprawę szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w tym sektorze

Ten przetarg Komisji Europejskiej skierowany do Fundación Laboral jest uzupełnieniem „Strategicznego podejścia do uniejetności zawodowych w branży budowlanej”: projektu „Construction Blueprint”.

Jednym z obszarów wymienionych w preambule do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 1919 r. Była „Ochrona pracownika przed chorobą lub obrażeniami wynikającymi z jego pracy”, co obecnie nazywamy „bezpieczeństwem i zdrowiem”. Ale dopiero w 1981 r. Podpisano Konwencję 155 dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie przyjęta została dyrektywa 89/391 / EWG o zapobieganiu zagrożeniom na szczeblu europejskim w sprawie wdrażania środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, która zawiera ogólne ramy prawne, w ramach których funkcjonuje wspólnotowa polityka prewencji.

Biorąc pod uwagę znaczenie tej dyscypliny, Fundación Laboral de la Construcción została wybrana do realizacji projektu „Strategicznego podejścia do poprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie” (zwanego Blueprint BHP), uzupełnienia, które będzie stanowić część „Strategicznego podejścia do kompetencji zawodowych w branży budowlanej” (projekt Construction Blueprint), którym również kieruje wspólny podmiot.

Ten przetarg Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Easme), który działa od grudnia 2018 r. Z budżetem prawie 800 000 euro, zostanie zakończony w ciągu 18 miesięcy i obejmuje dwanaście krajów zaangażowanych w projekt budowlany: Niemcy, Belgia, Słowenia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska i Portugalia.

Nowe środowisko z nowymi wyzwaniami

Oprócz barier strukturalnych które stoją przed przemysłem, takich jak starzenie się siły roboczej, brak atrakcyjności sektora czy niedopasowanie szkoleń do umiejetności wymaganych na rynku, pojawiają się nowe kompetencje specjalistyczne, zwłaszcza nazywane „zielonymi kompetencjami”, które nie są objęte systemem kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). W tym scenariuszu konieczne jest wzmocnienie kapitału ludzkiego branży budowlanej poprzez specjalistyczne szkolenia i nowe umiejętnosci w celu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Ewolucja ta musi iść w parze z aktualizacją obecnych zagrożeń związanych z „gospodarką o obiegu zamkniętym”, a nawet antycypować te, które nie zostały jeszcze rozpoznane, i zajmować się nimi w sposób kompleksowy. Stąd też potrzeba analizy i aktualizacji kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) związanych z „zielonym budownictwem” w celu zapobiegania i minimalizowania pojawiających się zagrożeń poprzez szkolenia i informacje dla pracowników sektora.

Wszystkie te aspekty stoją przed Blueprintem BHP, za pomocą którego zostaną opracowane kompletne i zaktualizowane ramy szkoleniowe w celu uwzględnienia  pojawiających się wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i biomateriałów w branży budowlanej, zwłaszcza tych wymagań odnoszących się do nowych materiałów budowlanych i izolacji, technologii i poszczególnych procesów.

Wyniki zadeklarowane w tym przetargu to:

  • Studium potrzeb w celu zmiany lub utworzenia profili zawodowych.
  • Propozycja szkolenia w zakresie BHP dostosowana do nowych potrzeb „zielonych profili zawodowych”.
  • Identyfikacja dobrych praktyk na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.
  • Oraz stworzenie bardziej pozytywnego wizerunku sektora, który aktywnie zajmuje się kwestiami BHP.
Promowanie innowacyjnych uniejetności

Fundacja uczestniczy również jako partner w innym niedawnym projekcie, prowadzonym przez Ente per la Formazione e l’addestramento professionalale nell’edilizia (Formedil) z Włoch, zwanym Icaro, który dotyczy popularyzacji innowacyjnych kwalifikacji poprzez technologie i innowacje organizacyjne w budownictwie.