Κατασκευή 2050: Χτίζοντας την αυριανή Ευρώπη σήμερα

Οι κατασκευαστικοί φορείς καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την κατασκευαστική πολιτική σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και να συνεχίσει τους πυλώνες της στρατηγικής «Κατασκευή 2020».

Η τομεακή πρωτοβουλία «Κατασκευή 2050: Η οικοδόμηση της αυριανής Ευρώπης σήμερα» ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 από 17 μεγάλους Ευρωπαίους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικοδομικών Βιομηχανιών (FIEC), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικοδομικών και Ξυλουργών (EFBWW) και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οικοδόμων ( EBC) – οι τρεις τομεακοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο Construction Blueprint-, ενώθηκαν αργότερα από άλλους 33 οργανισμούς για να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την κατασκευαστική κατάσταση μέσω ενός νέου οράματος για το δομημένο περιβάλλον.

Η πρόταση προωθεί μια ευρωπαϊκή συμμαχία για μια καλύτερη βιομηχανία και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ορίσουν ένα προσαρμόσιμο πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου οικοσυστήματος κατασκευής και του μετασχηματισμού του, επικαιροποιώντας την πρωτοβουλία «Κατασκευή 2020». Επιπλέον, πείθει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια ολιστική προσέγγιση· προκειμένου να ενισχυθούν συνεκτικές πολιτικές και νομοθεσία για το δομημένο περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στις 19 Φεβρουαρίου, 40 εκπρόσωποι των μεγάλων Συνδέσμων Κατασκευαστικών Βιομηχανιών συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τη «Συμμαχία Κατασκευών 2050: Η οικοδόμηση της αυριανής Ευρώπης σήμερα» και να συζητήσουν πώς να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την πολιτική σημασία του τομέα. Αυτοί οι κύριοι φορείς της ΕΕ που συμμετέχουν στη διαδικασία κατασκευής προτείνουν ένα νέο πλαίσιο, το οποίο βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα της τρέχουσας πρωτοβουλίας «Κατασκευή 2020», ακολουθώντας τις παρακάτω αρχές:

 • * Μια συγκεκριμένη στοχευμένη προσέγγιση στην κατασκευή, επειδή ο τομέας βρίσκεται στο σταυροδρόμι διαφορετικών αλυσίδων αξίας και η μοναδική φύση του απαιτεί μια μοναδική προσέγγιση.
 • Ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου οικοδομικού οικοσυστήματος και του μετασχηματισμού της βιομηχανίας.
 • Ολιστική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής για την εφαρμογή συνεκτικών και ισορροπημένων πολιτικών και νομοθεσίας.
 • Μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των κατασκευαστικών κοινωνικών εταίρων και ενδιαφερομένων μερών για την καθοδήγηση του μετασχηματισμού του τομέα με τις πλέον κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία.
Κατασκευή 2050» –  προτάσεις

Επιπλέον, οι κατασκευαστικοί φορείς πιστεύουν ότι η τρέχουσα πρωτοβουλία «Κατασκευή 2020» πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της: να υποστηριχθεί ο κατασκευαστικός τομέας στην προσαρμογή του σε βασικές επικείμενες προκλήσεις και να προωθήσει τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του τομέα. Ως εκ τούτου, υπέβαλαν επτά προτάσεις:

 1. Δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής ευθύνης εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δομημένο περιβάλλον στην Ευρώπη και διασφάλιση πως όλες οι σχετικές Γενικές Διευθύνσεις συμμετέχουν σε μελλοντικές πρωτοβουλίες κατασκευαστικής πολιτικής.
 2. Καθιέρωση ενός πλαισίου εταιρικής σχέσης στο οποίο οι κύριοι κοινωνικοί εταίροι και τα ενδιαφερόμενα μέρη του κατασκευαστικού τομέα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα συναντηθούν για να συζητήσουν τις κύριες προκλήσεις, να αναπτύξουν από κοινού προτεραιότητες, στρατηγικές και στοχοθετημένες δράσεις για την αντιμετώπισή τους.
 3. Οι θεματικές ομάδες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που καθορίζονται από κοινού από όλους τους παράγοντες.
 4. Δημιουργία Προγραμμάτων Εργασίας για τις διάφορες θεματικές ομάδες για να αντικατοπτριστούν οι προτεραιότητες και οι στοχευμένες δράσεις με σαφή χρονοδιαγράμματα και αντίστοιχες ευθύνες, που καθορίζονται από κοινού από όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 5. Δημιουργία μιας οριζόντιας συντονιστικής επιτροπής αποτελούμενης από όλους τους σχετικούς παράγοντες για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των πρωτοβουλιών των διαφόρων θεματικών ομάδων.
 6. Όλοι οι σχετικοί φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν δεόντως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με μελέτες, προτεραιότητες πολιτικής και στοχοθετημένες δράσεις.
 7. Δημιουργία από κοινού οδικών χαρτών, σχεδίων ανάπτυξης και διάδοσης των πρωτοβουλιών για την αύξηση της πολιτικής προβολής τους και την υιοθέτηση από τους κατασκευαστικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα.
Η κατασκευή κοιτάζει μπροστά

Η Κατασκευή είναι ένας θεμελιώδης τομέας της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης και μια από τις κύριες πηγές απασχόλησης – σύμφωνα με στοιχεία, δημιουργεί το 9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και παρέχει 18 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας. Αυτό επισημαίνει τη σημασία της προσαρμογής του τομέα στην αγορά εργασίας και των βιώσιμων απαιτήσεων.

 Αν κοιτάξουμε το μέλλον, αναμένεται ότι περίπου το 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές ή σε έξυπνες πόλεις με ενεργειακά αποδοτικά και προσβάσιμα κτίρια, όπου αυτά θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και θα απαιτήσουν ανακαίνιση των κτιρίων μας. Η μεγάλη άνεση συμβαδίζει με τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση του κύκλου ζωής των κτιρίων και στην ενσωμάτωση νέων πιο βιώσιμων υλικών. Αυτό το σενάριο υπογραμμίζει την ανάγκη καθορισμού ενός νέου κατασκευαστικού τομέα, όπου οι δεξιότητες των επαγγελματιών ικανοποιούν τις απαιτήσεις που υποδηλώνει το νέο τοπίο.

Σήμερα, το οικοδομικό οικοσύστημα επιβάλλει μια συνεργατική μέθοδο εργασίας, στην οποία η συνεργασία ή η αλληλεξάρτηση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων είναι το κλειδί. Για να διευκολυνθεί αυτός ο τρόπος εργασίας, είναι σημαντικό να προωθηθεί η ψηφιοποίηση ως εργαλείο για την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των παραγόντων. Αυτή η πρόκληση, μαζί με άλλες που ορίζονται στην πρωτοβουλία «Κατασκευή 2050», αντιπροσωπεύει το νέο δομημένο περιβάλλον που απαιτεί:

 • Περισσότερες, καλύτερες και ασφαλέστερες θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους με ειδικευμένο προφίλ: Με τη συνταξιοδότηση των γηράσκοντων boomers και τη μη ελκυστικότητα του τομέα για τους νέους, ο κατασκευαστικός τομέας αντιμετωπίζει την πρόκληση μιας σημαντικής έλλειψης εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη για τους εργάτες οικοδομών να προσαρμόζουν συνεχώς τις ικανότητες και τα προσόντα τους σε νέες εξελίξεις όπως, για παράδειγμα, ψηφιοποίηση, κυκλική οικονομία και ενεργειακή απόδοση.
  • Πιθανό όφελος: Επενδύοντας στη διά βίου μάθηση, σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία, σε υγιέστερο και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και στην καλύτερη προώθηση των ευκαιριών σταδιοδρομίας, ο κατασκευαστικός τομέας μπορεί να προσελκύσει ειδικευμένους εργαζόμενους και νέα ταλέντα. Η αντιμετώπιση του σημερινού χάσματος δεξιοτήτων και η πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα θα σημαίνει την παροχή περισσότερων, καλύτερων και ασφαλέστερων θέσεων εργασίας για τους ευρωπαίους πολίτες.
 • Η μείωση ανθρακούχων εκπομπών που συμβάλλει στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης και την κλιματική αλλαγή: Τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία για ενεργειακή απόδοση και μείωση εκπομπών. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ζήτηση της αγοράς για βιώσιμα κτίρια και να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση στην ανακαίνιση. Επιπλέον, τα βιώσιμα κατασκευαστικά προϊόντα, η χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών λύσεων, έξυπνων συσκευών και συστημάτων διαχείρισης, μπορούν όλα να συμβάλουν στη μελλοντική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  • Πιθανό όφελος: Στην παγκόσμια καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ο κατασκευαστικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη δίκαιης μετάβασης προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, οι υψηλότεροι ρυθμοί ανακαίνισης θα οδηγήσουν σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής δομικών υλικών και η χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών θα μειώσουν τις ενσωματωμένες εκπομπές άνθρακα. Τέλος, μια ολιστική προσέγγιση για την ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων αναμένεται να βελτιώσει την ανθεκτικότητα του υπάρχοντος κτιρίου και να συμβάλει στη βιωσιμότητα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
 • Η Βιώσιμη βιομηχανία η οποία μειώνει τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων και ενισχύεται μια προοπτική κυκλική οικονομία: Η κατασκευή με τους συνδεδεμένους τομείς της είναι υπεύθυνη για περίπου το ήμισυ των παγκόσμιων εκχυλισμένων υλικών, ενώ τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων αντιπροσωπεύουν περίπου το 25-30% των αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ. Από την προοπτική της κυκλικής οικονομίας, ο τομέας προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για βελτίωση στην αποδοτικότητα των πόρων και στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Ωστόσο, η τρέχουσα αγορά ανακυκλωμένων υλικών και επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων δεν είναι καθόλου ισχυρή λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την ποιότητα και τη συνέπεια (δηλ. Τα επίπεδα απόδοσης) και τη διαφορά τιμής μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών / νέων και επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων.
  • Πιθανό όφελος: Η τοποθέτηση κυκλικής σκέψης στην καρδιά του κατασκευαστικού τομέα θα ενισχύσει την απορρόφηση από την αγορά ανακυκλωμένων υλικών και επαναχρησιμοποιημένων προϊόντων. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τη μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων υλικών και τον σχεδιασμό του κύκλου ζωής των κτιρίων, καθιστώντας τα κατάλληλα για αποδόμηση, ώστε να επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και καλύτερη ανακυκλωσιμότητα υλικών.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός με έναν πιο καινοτόμο τομέα χάρη στη δέσμευση για έρευνα και τεχνολογία: Η βιομηχανία βρίσκεται στο χείλος ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που θα αλλάξει το status quo για πάντα. Ωστόσο, αυτός ο μετασχηματισμός πρέπει να κατευθύνεται με τον βέλτιστο τρόπο για να είναι βέβαιο ότι προσθέτει αξία για ολόκληρο τον τομέα και δεν αφήνει κανέναν παράγοντα πίσω.
  • Πιθανό όφελος: Η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα έχει μεγάλες δυνατότητες να αυξήσει την παραγωγικότητα, να μειώσει το κόστος κατασκευής, να ανακουφίσει τα επαχθή και φυσικά καθήκοντα, να διευκολύνει την ανακαίνιση και τη συντήρηση μέσω καλύτερης συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, να αυξήσει την ιχνηλασιμότητα των υλικών για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Αυτό θα σήμαινε επίσης υγιέστερους, πιο ικανοποιημένους και καλά ενημερωμένους ιδιοκτήτες και ωφελούμενους.
 • Έρευνα και καινοτομία: Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, νέα υλικά, ψηφιακή συνεργασία, κατασκευή εκτός πεδίου είναι λίγα μόνο παραδείγματα των πολλών καινοτόμων λύσεων που αναπτύχθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, η απορρόφηση καινοτομίας και οι επενδύσεις Ε & Α είναι χαμηλότερες από ό, τι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Η πρόκληση συνίσταται στην ενθάρρυνση περισσότερης έρευνας και καινοτομίας και στον καθορισμό του κατάλληλου πλαισίου για τις κατασκευαστικές εταιρείες να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες και τις καθημερινές τους δραστηριότητες – μεταμορφώνοντας έτσι την επιχείρησή τους.
  • Πιθανό όφελος: Οι πολιτικές και οι υποστηριζόμενες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της καινοτομίας και στην αύξηση των επενδύσεων Ε & Α θα ενισχύσουν τη διείσδυση σύγχρονων μεθόδων κατασκευής και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Συντήρηση και επενδύσεις υποδομής: Η δημόσια υποδομή στην Ευρώπη γερνά και απαιτεί συντήρηση και αναβάθμιση. Ταυτόχρονα, η αγορά απαιτεί νέες υποδομές για τη διασύνδεση των εθνικών υποδομών μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται ένας συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων και της συντήρησης υφιστάμενων υποδομών, η οποία θα ήταν γενικά λιγότερο δαπανηρή από το κόστος των μη επενδύσεων.
  • Πιθανό όφελος: Η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών και η κατασκευή νέων υποδομών θα βελτιώσει την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ. Επιπλέον, η συντήρηση της υπάρχουσας υποδομής και η κατασκευή νέων θα συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών καθώς και του κόστους ταξιδιού. Τέλος, η ανθεκτικότητα στο κλίμα και ανθεκτική υποδομή θα προστατεύσει τους πολίτες και θα καταστήσει την ΕΕ πιο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.
 • Εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο: Στον κατασκευαστικό τομέα, η έλλειψη και η εσφαλμένη ερμηνεία των κανόνων οδήγησε σε πρακτικές όπως η αδήλωτη εργασία, η κοινωνική απάτη / κατάχρηση και η ψευδής αυτοαπασχόληση. Αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις και αθέμιτη μεταχείριση των εργαζομένων. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή κατασκευαστική αγορά προσέλκυσε εταιρείες και εργαζόμενους τρίτων χωρών. Είναι ζωτικής σημασίας οι παίκτες αυτοί να σέβονται όλους τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, καθώς και να ανοίγουν τις αγορές τους σε αμοιβαία βάση με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
  • Πιθανό όφελος: Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, μεταξύ άλλων μέσω των δημοσίων συμβάσεων και της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, σημαίνει διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα δημιουργούσε πιο δίκαιες και πιο ανταγωνιστικές συνθήκες για εταιρείες στο οικοδομικό σύστημα της ΕΕ και πιο δίκαιες συνθήκες για τους εργάτες οικοδομών.
 • Αστική ανάπτυξη και πόλεις: Μέχρι το 2050, οι πόλεις θα είναι όλο και πιο έξυπνες: οι σχετικοί τομείς των πόλεων (αποδοτικά κτίρια, παροχή ανανεώσιμης ενέργειας, ηλεκτρικές μεταφορές, βιώσιμες δημόσιες υποδομές, εμπόριο, βιομηχανίες και δημόσιοι φορείς) θα συνδεθούν μεταξύ τους μέσω ενός σχεδιασμού ένταξης και νέων τεχνολογιών. Ο κατασκευαστικός τομέας αντιμετωπίζει την πρόκληση να ενσωματωθεί πλήρως σε αυτό το πλαίσιο εξυπνότερης αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης.
  • Πιθανό όφελος: Η καλύτερη ενσωμάτωση του κατασκευαστικού τομέα στην αστική διάσταση θα εξασφάλιζε εξυπνότερη αστική ανάπτυξη. Αυτό θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο όχι μόνο στην επίτευξη καλύτερης κινητικότητας αγαθών και ανθρώπων αλλά και στην εξασφάλιση προσιτής στέγασης για τους ευρωπαίους πολίτες.
Πώς να αντιμετωπιστούν οι κατασκευαστικές προκλήσεις;

Για τους ενδιαφερόμενους του κατασκευαστικού κλάδου, οι μοναδικές συνθήκες του κατασκευαστικού τομέα δικαιολογούν μια κατάλληλα στοχοθετημένη προσέγγιση. Επιπλέον, υποστηρίζουν την ανάγκη ενός προσαρμόσιμου πλαισίου πολιτικής, για μετάβαση από την κλασική αλυσίδα αξίας κατασκευής σε ένα συνεργατικό οικοσύστημα, με ολιστική χάραξη πολιτικής και μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών. 

Κατεβάστε το πλήρες έγγραφο στον παρακάτω σύνδεσμο.