Ενεργειακής απόδοσης

Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει γίνει προσδιορισμός των σχετικών επαγγελματικών προφίλ και των απαιτούμενων δεξιοτήτων τους στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας. Η συγκριτική έρευνα που διεξήχθη επέτρεψε να προσδιοριστεί η σχέση των ελλείψεων δεξιοτήτων με τα επαγγελματικά προφίλ και να δημιουργηθεί μια σειρά συστάσεων σχετικά με την επιλογή των προφίλ της ΕΕ ως αντικείμενο της στρατηγικής για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την παρουσίαση των ευρωπαϊκών πλαισίων κατασκευαστικών ικανοτήτων που είναι συναφή με τη μεθοδολογία και τη διαδικασία των επαγγελματικών προφίλ και τη συσχέτιση των ευρωπαϊκών επαγγελματικών προφίλ με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων κάθε χώρας και της ΕΕ γενικότερα.

Επιπλέον, κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει αναπτύξει εθνική έρευνα, όπου αναλύθηκαν τα κύρια επαγγελματικά προφίλ και επαγγέλματα του κατασκευαστικού τομέα για να προταθούν εκείνα που χρειάζονται περισσότερο ενημέρωση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση.

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες είναι διαθέσιμα παρακάτω.

Related projects

Build Up Skills

The European Portal for Energy Efficiency in Buildings
View website

Level (s)

A common EU framework of core sustainability indicators
View website

Construye 2020+

A new boosf for green jobs, growth and sustainability
View website

BuS.Trainers

Building up green Skills for Trainers from the Construction industry
View website

Rehabilite

Transnational platform to support energy renovation financing
View website

WaTTEr Skills

Water Efficiency and Water-Energy nexus in building construction and retrofit
View website

Detecta

Training requirements and trends in emerging professional skills
View website

Epiu Getafe Hogares saludables

Identify energy vulnerability, through an intelligent advanced analysis tool and adapted solutions
View website

C40Cities

C40 cities leading the way towards a healthier and more sustainable future
View website

Empowering2020

Developing Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAP) in the framework of the Covenant of Mayors initiative
View website

H-DisNet

Intelligent Hybrid Thermo-Chemical District Networks
View website

Odyssee-Mure

Comprehensive monitoring of efficiency trends and policy evaluation in EU countries
View website

sEEnergies

Quantification of synergies between Energy Efficiency First Principle and renewable energy systems for 2050 decarbonisation
View website

Related documents

Related news

Related courses